Logo: An Seotal

a.m
m
adv
Subject: Mathematics
acceleration
reat-luathachaidh
n(m)
acceleration - reat-luathachaidh poss caccelerations - reatan-luathachaidh pl
Subject: Mathematics
account
cunntas
n(m)
account - cunntais poss caccounts - cunntasan pl
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
e-mail account cunntas puist-d
user account cunntas neach-cleachdaidh
bank account cunntas-banca
accounts assistant neach-taice chunntasan
development accounts cunntasan leasachaidh
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
current account cunntas-ruith
electricity bill cunntas-dealain
telephone bill cunntas-fòn
Subject: Mathematics
accounting
cunntasachd
n(m)
accounting - cunntasachd poss c
Subject: Mathematics
accuracy
mionaideachd
n(f)
accuracy - mionaideachd poss c
Subject: Mathematics
accurate
mionaideach
adj
how accurate is the measure? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Subject: Mathematics
accurate
fìor-cheart
adj
Subject: Mathematics
acute
caol
adj
acute angle ceàrn caol
Subject: Mathematics
add
cuir-ris
vb
add three and four cuir-ris trì agus ceithir
add 4 and 5 cuir-ris 4 agus 5
2 add 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
Subject: Mathematics
adding
a' cur-ris
vb n
Subject: Mathematics
adding a bias
a' cur fiaradh ann
vb n
Subject: Mathematics
adding a bias
a' fiarachadh
vb n
Subject: Mathematics
addition
cur-ris
n(m)
addition - cur-ris poss cadditions - cur-risean pl
mental addition cur-ris nad cheann
addition facts fìrinnean cur-ris
addition properties feartan cur-ris
addition story stòiridh cur-ris
repeated addition cur-ris a-rithist 's a-rithist
plus sign samhla cur-ris
plus sign soidhne cur-ris
Subject: Mathematics
adjacent (to)
dlùth (ri)
adj
side adjacent an taobh dlùth
Subject: Mathematics
adjacent angle
dlùth-cheàrn
n(m)
adjacent angle - dlùth-cheàirn poss cadjacent angles - dlùth-cheàrnan pl
Subject: Mathematics
adjust
ceartaich
vb
Subject: Mathematics
adjust
mean-atharraich
vb
Subject: Mathematics
adjusting
a' mean-atharrachadh
vb n
Subject: Mathematics
adjusting
a' ceartachadh
vb n
Subject: Mathematics
adjustment
mean-atharrachadh
n(m)
adjustment - mean-atharrachaidh poss cadjustments - mean-atharrachaidhean pl
Subject: Mathematics
adjustment
ceartachadh
n(m)
adjustment - ceartachaidh poss cadjustments - ceartachaidhean pl
in the formula \( 3^{n - 2} \) for the nth term, -2 is the adjustment anns an fhoirmle \( 3^{n - 2} \) airson na nmh teirm, is e -2 an ceartachadh
Subject: Mathematics
algebra
ailseabra
n(m)
algebra - ailseabra poss c
Subject: Mathematics
algebraic
ailseabrach
adj
Subject: Mathematics
algorithm
algoritim
n(m)
algorithm - algoritim poss calgorithms - algoritimean pl
division algorithm algoritim roinnidh
Euclidean algorithm algoritim Euclid
Subject: Mathematics
allowance
cuibhreann
n(m)
allowance - cuibhrinn poss callowances - cuibhreannan plallowances - cuibhrinn pl
you have an allowance of £3 tha cuibhreann £3 agad
tax allowance cuibhreann-cìse
Subject: Mathematics
almanac
almanac
n(m/f)
almanac - almanac poss calmanacs - almanacan pl
Subject: Mathematics
altitude
àirde
n(f)
altitude - àirde poss caltitudes - àirdean pl
Subject: Mathematics
amount
uimhir
n(f)
twice the amount a dhà uimhir
Subject: Mathematics
amount
meud
n(m)
amount - meud poss camounts - meudan pl
measure the amount in the bottle tomhais am meud anns a' bhotal
Subject: Mathematics
amount
sùim
n(f)
amount - suim(e) poss camounts - suimeannan pl
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
sum of money sùim airgid
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
amplitue
meudachd
n(f)
amplitue - meudachd poss camplitudes - meudachdan pl
sketch the graphs y = -2 sin x° and y = -3 sin x° and write the period and amplitude of each graph sgeids grafaichean y = -2 sin x° agus y = -3 sin x° agus sgrìobh cuairt agus meudachd gach graf
write down the period and the amplitude of y = cos x° sgrìobh cuairt agus meudachd y = cos x°
Subject: Mathematics
anagram
anagram
n(m/f)
anagram - anagram poss canagrams - anagraman pl
Subject: Mathematics
analogue
analog
n(m/f)
analogue - analog poss canalogues - analogan pl
Subject: Mathematics
angle
ceàrn
n(m)
angle - ceàirn poss cangles - ceàrnan pl
acute angle ceàrn caol
adjacent angle dlùth-cheàrn
alternate angles ceàrnan-mu-seach
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
angle of incidence ceàrn-bualaidh
angle of refraction ceàrn-fiaraidh
angle of depression ceàrn-ìsleachaidh
complementary angle ceàrn co-phàirteach
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
obtuse angle ceàrn farsaing
reflex angle ceàrn fosgailte
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheàrnan cearta
supplementary angle ceàrn co-leasachail
vertically opposite angles ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh
at an angle air fhiaradh; air a fiaradh
size of the angle meud a' cheàirn
Subject: Mathematics
anti-clockwise
tuathal
adj
anti-clockwise turn car tuathal
Subject: Mathematics
apex
apex
n(m)
apex - apex poss capexes - apexan pl
Subject: Mathematics
application
cleachdadh
n(m)
application - cleachdaidh poss capplications - cleachdaidhean pl
Subject: Mathematics
apply
cleachd
vb
Subject: Mathematics
applying
a' cleachdadh
vb n
Subject: Mathematics
appreciation
àrdachadh
n(m)
appreciation - àrdachaidh poss cappreciations - àrdachaidhean pl
Subject: Mathematics
approximate
tuairmseach
adj
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
Subject: Mathematics
approximate
thoir tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
approximating
a' toirt tuairmse air
vb n
Subject: Mathematics
approximation
tuairmse
n(f)
approximation - tuairmse poss capproximations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
arbitrary
neo-shuidhichte
adj
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Subject: Mathematics
arc
arc
n(m/f)
arc - arc poss carcs - arcan pl
Subject: Mathematics
arch
airdse
n(f)
arch - airdse poss carches - airdsichean pl
Subject: Mathematics
area
farsaingeachd
n(f)
area - farsaingeachd poss careas - farsaingeachdan pl
area factor factar farsaingeachd
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
area of a circle farsaingeachd cearcaill
surface area farsaingeachd-raoin
surface area farsaingeachd-uachdair
work out the surface area of the cube obraich a-mach farsaingeachd-uachdair a' chiùb
Subject: Mathematics
arithmetic
aritmeataigeach
adj
arithmetic mean cuibheas aritmeataigeach
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
arithmetic series sreath arimteataigeach
Subject: Mathematics
arithmetic
aritmeataig
n(f)
arithmetic - aritmeataig poss c
Subject: Mathematics
armspan
rèis-gàirdein
n(f)
armspan - rèis-gàirdein poss carmspans - rèisean-gàirdein pl
Subject: Mathematics
arrange
cuir ann an òrdugh
vb
Subject: Mathematics
arranging
a' cur ann an òrdugh
vb n
Subject: Mathematics
array
matraigs
n(m)
array - matraigs poss carrays - matraigsean pl
Subject: Mathematics
array
cuir air clàr
vb
Subject: Mathematics
array
sreath òrdaichte
n(m/f)
array - sreatha òrdaichte poss carrays - sreathan òrdaichte pl
Subject: Mathematics
array
eagraich
vb
Subject: Mathematics
array
clàraich
vb
Subject: Mathematics
array
eagar
n(m)
array - eagair poss carrays - eagaran pl
Subject: Mathematics
array
clàr
n(m)
array - clàir poss carrays - clàran pl
Subject: Mathematics
array
cuir (ann) an òrdugh
vb
Subject: Mathematics
array
dealbh matraigs
vb
Subject: Mathematics
array
eagrachadh
n(m)
array - eagrachaidh poss carrays - eagrachaidhean pl
Subject: Mathematics
arrayed
eagraichte
adj
Subject: Mathematics
arrayed
ann am matraigs
adj
Subject: Mathematics
arrayed
òrdaichte
adj
Subject: Mathematics
arrayed
clàraichte
adj
Subject: Mathematics
arraying
a' cur air clàr
vb n
Subject: Mathematics
arraying
ag eagrachadh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' clàr(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' cur (ann) an òrdugh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' dealbh matraigs
vb n
Subject: Mathematics
arrow
saighead
n(f)
arrow - saighde poss carrow - saighid poss carrows - saighdean pl
Subject: Mathematics
astronomical
reultach
adj
astronomical distance astar reultach
astronomical units aonadan reultach (AR)
Subject: Mathematics
asymptote
asamptot
n(m)
asymptote - asamptot poss casymptotes - asamptotan pl
Subject: Mathematics
average
cuibheasach
adj
Subject: Mathematics
average
cuibheas
n(m)
average - cuibheis poss caverages - cuibheasan pl
investigating averages a' rannsachadh chuibheasan
Subject: Mathematics
axis
axis
n(m/f)
axis - axis poss caxes - axes pl
axis of symmetry axis-cothromachaidh
on the x-axis air an x-axis
Subject: Mathematics
back to back
cùl-ri-cùl
Subject: Mathematics
back(wards)
air ais
adv
count back (from) cunnt air ais (bho)
Subject: Mathematics
balance
cothromaich
vb
Subject: Mathematics
balance
toimhsean
n(f)
balance - toimhsean poss cbalances - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
balance
meidh
n(f)
balance - meidhe poss cbalances - meidhean pl
Subject: Mathematics
balance
balans
n(f)
balance - balans poss cbalances - balansan pl
Subject: Mathematics
balance
còrr
n(m)
balance - corra poss cbalances - corran pl
bank balance còrr-banca
Subject: Mathematics
balanced
cothromaichte
adj
Subject: Mathematics
balancing
cothromachadh
n(m)
balancing - cothromachaidh poss c
Subject: Mathematics
balancing
a' cothromachadh
vb n
Subject: Mathematics
band
bann
n(m)
band - banna poss cbands - bannan pl
tax band bann-cìse
Subject: Mathematics
bar chart
clàr-cholbhan
n(m)
bar chart - clàir-cholbhan poss cbar charts - clàran-cholbhan pl
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
Subject: Mathematics
bar graph
graf-cholbhan
n(m)
bar graph - graf-cholbhan poss cbar graphs - grafaichean-cholbhan pl
compound bar graph graf-cholbhan fillte
line bar graph graf-cholbhan loidhne
bar line graph graf-cholbhan loidhne
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Subject: Mathematics
base
bonn
n(m)
base - buinn poss cbases - buinn pl
base view bonn-shealladh
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
Subject: Mathematics
basic
bunaiteach
adj
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Subject: Mathematics
basic unit
bun-aonad
n(m)
basic unit - bun-aonaid poss cbasic units - bun-aonadan pl
Subject: Mathematics
bearing
cùrsa
n(m)
bearing - cùrsa poss cbearings - cùrsaichean pl
the boat is on a bearing of 020° tha am bàta air cùrsa 020°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Subject: Mathematics
bias
fiaradh
n(m)
bias - fiaraidh poss cbiases - fiaraidhean pl
add a bias of 1.0 to the result of the function cuir fiaradh de 1.0 ri toradh an fhuincsean
Subject: Mathematics
biased
fiaraichte
adj
Subject: Mathematics
big
mòr
adj
Subject: Mathematics
bigger
nas motha
comp
Subject: Mathematics
biggest
as motha
sup
Subject: Mathematics
billion
billean
n(m)
billion - billein poss cbillions - billeanan pl
Subject: Mathematics
binomial
dà-theirmeach
adj
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
binomial expression abairt dhà-theirmeach
binomial theorem teòram nan dà-theirmeach
Subject: Mathematics
binomial
dà-theirmeach
n(m)
binomial - dà-theirmich poss cbinomials - dà-theirmich pl
Subject: Mathematics
bisect
lethich
vb
Subject: Mathematics
bisect
dèan dà leth air/de
vb
Subject: Mathematics
bisecting
a' dèanamh dà leth air/de
vb n
Subject: Mathematics
bisecting
a' letheadh
vb n
Subject: Mathematics
bisector
letheadair
n(m)
bisector - letheadair poss cbisectors - leathadairean pl
perpendicular bisector letheadair ceart-cheàrnach
Subject: Mathematics
block
bloc(a)
n(m)
block - bloca poss cblocks - blocaichean pl
block graph graf-bhlocaichean
Subject: Mathematics
block graph
graf-bhlocaichean
n(m)
block graph - graf-bhlocaichean poss cblock graphs - grafaichean-bhlocaichean pl
Subject: Mathematics
bonus
bònas
n(m)
bonus - bònas poss cbonuses - bònasan pl
bonus points puingean bònas
no claims bonus lùghdachadh-gun-tagradh
Subject: Mathematics
borrow
faigh iasad
vb
borrow money from the bank faigh airgead air iasad bhon bhanca
Subject: Mathematics
borrow
gabh air iasad
vb
Subject: Mathematics
borrowing
a' faighinn iasad de...
vb
Subject: Mathematics
borrowing
a' gabhail air iasad
vb n
Subject: Mathematics
box graph
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean poss cbox graphs - grafaichean-bhogsaichean pl
Subject: Mathematics
box plot
plot-bhogsaichean
n(m)
box graph - plot-bhogsaichean poss cbox plots - plotaichean-bhogsaichean pl
Subject: Mathematics
bracket
camag
n(m)
bracket - camaig poss cbrackets - camagan pl
Subject: Mathematics
breadth
leud
n(m)
breadth - leud poss cbreadths - leudan pl
length and breadth faid agus leud
Subject: Mathematics
bridge
rach thairis
vb
Subject: Mathematics
bridging
a' dol thairis air
vb n
bridging multiples of 10 a' dol thairis air iomadan de 10
Subject: Mathematics
broad
leathann
adj
Subject: Mathematics
broader
nas leatha
comp
Subject: Mathematics
broader
nas leithne
comp
Subject: Mathematics
broadest
as leithne
sup
Subject: Mathematics
broadest
as leatha
sup
Subject: Mathematics
buying
a' ceannach
vb n
Subject: Mathematics
buying price
cosgais
n(f)
buying price - cosgais poss cbuying prices - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
buying price
prìs-ceannachd
n(f)
buying price - prìse-ceannachd poss cbuying prices - prìsean-ceannachd pl
Subject: Mathematics
calculate
obraich a-mach
vb
calculate the area of the square obraich a-mach farsaingeachd na ceàrnaig
calculate the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
calculating
ag obrachadh a-mach
vb n
Subject: Mathematics
calculation
obrachadh a-mach
n(m)
calculation - obrachaidh a-mach poss ccalculations - obrachaidhean a-mach pl
mixed calculation operation obrachadh a-mach measgaichte
repeated calculation obrachadh a-mach uair is uair
Subject: Mathematics
calculator
àireamhair
n(m)
calculator - àireamhair poss ccalculators - àireamhairean pl
use the calculator cleachd an àireamhair
use a calculator cleachd àireamhair
Subject: Mathematics
cancel out
dubh às
vb
Subject: Mathematics
cancelling out
dubhadh às
n(m)
Subject: Mathematics
cancelling out
a' dubhadh às
vb n
Subject: Mathematics
capacity
comas-lìonaidh
n(m)
capacity - comas-lìonaidh poss ccapacities - comasan-lìonaidh pl
Subject: Mathematics
card
cairt
n(f)
card - cairt(e) poss ccards - cairtean pl
connection cards cairtean-ceangail
challenge card cairt-dùbhlain
digit cards cairtean-fhigearan
challenge cards cairtean-dùbhlain
connection card cairt-ceangail
digit card cairt-fhigearan
digital card cairt dhidseatach
digital cards cairtean didseatach
notation card cairt-comharraidh
credit card cairt-creideis
Subject: Mathematics
cardboard
cairt-bhòrd
n(f)
cardboard - cairt-bhùird poss c
Subject: Mathematics
cardinal
àrdail
adj
cardinal number àireamh àrdail
cardinal numeral figear àrdail
Subject: Mathematics
carry
thoir leat
vb
Subject: Mathematics
carrying
a' toirt leat
vb n
Subject: Mathematics
carrying
toirt leat
n(f)
Subject: Mathematics
centigram
ceudagram
n(m)
centigram - ceudagram poss ccentigrams - ceudagraman pl
Subject: Mathematics
centilitre
ceudaliotair
n(m)
centilitre - ceudaliotair poss ccentilitres - ceudaliotairean pl
Subject: Mathematics
centimetre
ceudameatair
n(m)
centimetre - ceudameatair poss ccentimetres - ceudameatairean pl
centimetre cubes ciùban ceudameatair
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
squared centimetre ceudameatair ceàrnagaichte
cubed centimetre ceudameatair ciùbaichte
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
centimetre ruler rùilear ceudameatair
centimetre tape teip ceudameatair
Subject: Mathematics
centre
meadhan
n(m)
centre - meadhain poss ccentres - meadhanan pl
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
centre line loidhne-meadhain
Subject: Mathematics
centred cube
meadhan-chiùb
n(m)
centred cube - meadhan-chiùb poss ccentred cubes - meadhan-chiùban pl
Subject: Mathematics
chain
sèine
n(f)
chain - sèine poss cchains - sèinichean pl
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
number chain sèine-àireamhan
Subject: Mathematics
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid poss cchanges - iomlaidean pl
change from 10p iomlaid à 10sg
Subject: Mathematics
charge
cosgais
n(f)
charge - cosgais(e) poss ccharges - cosgaisean pl
service charge cosgais-seribheis
Subject: Mathematics
charge
prìs
n(f)
charge - prìse poss ccharges - prìsean pl
Subject: Mathematics
chart
clàr
n(m)
chart - clàir poss ccharts - clàran pl
bar chart clàr-cholbhan
back-to-back stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl
flowchart clàr-srutha
number chart clàr-àireamhan
stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach
bar line chart clàr-cholbhan-loidhne
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
pie chart clàr-cearcaill
tally chart clàr-shràcan
Subject: Mathematics
check-up
ath-sgrùdadh
n(m)
check-up - ath-sgrùdaidh poss ccheck-ups - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
check-up
ath-sgrùd
vb
Subject: Mathematics
checking-up
ag ath-sgrùdadh
vb n
Subject: Mathematics
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) poss cchords - còrdan pl
when 2 radii are drawn to the ends of a chord an isosceles triangle is formed within a circle nuair a tha 2 radius air an tarraing gu gach ceann de chòrd, tha sin a' dèanamh triantan co-chasach ann an cearcall
Subject: Mathematics
circle
cearcall
n(m)
circle - cearcaill poss ccircles - cearcallan plcircles - cearcaill pl
circle face aodann cearcaill
circle inscribed in a circle cearcall cuairt-chearcallaichte
circle inscribed in a square cearcall in-chearnagach
circle inscribed in a triangle cearcall in-thriantanach
inscribed circle cearcall cuartaichte
semicircle leth-chearcall
circle pattern pàtran cearcallach
tangent to a circle tansaint cearcaill
Subject: Mathematics
circular
cearcallach
adj
Subject: Mathematics
circumcircle
cuairt-chearcall
n(m)
circumcircle - cuairt-chearcaill poss ccircumcircles - cuairt-chearcallan plcircumcircles - cuairt-chearcaill pl
Subject: Mathematics
circumference
cearcall-thomhas
n(m)
circumference - cearcaill-thomhais poss ccircumferences - cearcall-thomhasan pl
circumference of a solid cearcall-thomhas crutha
Subject: Mathematics
circumscribe
cuartaich
vb
Subject: Mathematics
circumscribed
cuartaichte
adj
circumscribed circle cearcall cuartaichte
circumscribed square ceàrnag chuartaichte
circumscribed triangle triantan cuartaichte
Subject: Mathematics
class interval
raon-clas
Subject: Mathematics
class interval
beàrn-clas
Subject: Mathematics
clockwise
deiseil
adj
Subject: Mathematics
clockwise
deasail
adj
Subject: Mathematics
code
còd
n(m)
code - còd poss ccodes - còdaichean pl
number code còd-àireamhan
Morse Code Còd Morse
Subject: Mathematics
coefficient
co-èifeachdair
n(m)
coefficient - co-èifeachdair poss ccoefficients - co-èifeachdairean pl
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
coefficient of restitution co-èifeachd-bualaidh
Subject: Mathematics
coefficient
co-èifeachdail
adj
Subject: Mathematics
coin
bonn
n(m)
coin - buinn poss ccoins - buinn pl
silver coin bonn airgid
gold coins buinn-òir
Subject: Mathematics
collinear
co-shreathach
adj
Subject: Mathematics
collinear
co-loidhneach
adj
Subject: Mathematics
collinearity
co-loidhneachd
n(f)
collinearity - co-loidhneachd poss ccollinearities - co-loidhneachdan pl
Subject: Mathematics
collinearity
co-shreathachd
collinearity - co-shreathachd poss ccollinearities - co-shreathachdan pl
Subject: Mathematics
column
colbh
n(m)
column - colbh poss ccolumns - colbhan pl
column vector colbh-bheactor
Subject: Mathematics
commutative
co-iomlaideach
adj
commutative pairs paidhrichean co-iomlaideach
Subject: Mathematics
compare
dèan coimeas air/eadar
vb
compare the two lengths dèan coimeas eadar an dà fhaid
Subject: Mathematics
comparing
a' dèanamh coimeas air/eadar
vb n
Subject: Mathematics
comparison
coimeas
n(m)
comparison - coimeis poss ccomparisons - coimeasan pl
Subject: Mathematics
compass
combaist
n(f)
compass - combaist(e) poss ccompasses - combaistean pl
the points of the compass puingean na combaist
the points of the compass àirdean na combaist
Subject: MathematicsGeography
compasses
cearcallaiche
n(m)
compasses - cearcallaiche poss ccompasses - cearcallaichean pl
Subject: Mathematics
complement
co-phàirt
n(m)
complement - co-phàirt poss c
the complement of x is y ’s e y co-phàirt x
the complement of 60° is 30° ’s e 60° co-phàirt 30°
Subject: Mathematics
complementary
co-phàirteach
adj
complementary angle ceàrn co-phàirteach
Subject: Mathematics
complex
coimpleacs
adj
complex number àireamh choimpleacs
complex plane raon coimpleacs
Subject: Mathematics
component
pàirt
n(m/f)
component - pàirt poss ccomponents - pàirtean pl
Subject: Mathematics
component
pàirteil
adj
component form riochd pàirteil
Subject: Mathematics
composite
co-cheangailte
adj
composite shapes cumaidhean co-cheangailte
composite shape cumadh co-cheangailte
composite solids cruthan co-cheangailte
Subject: Mathematics
composite
co-thàthte
adj
composite shapes cumaidhean co-thàthte
composite shape cumadh co-thàthte
composite solids cruthan co-thàthte
Subject: Mathematics
compound
fìllte
adj
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
compound bar graph graf-cholbhan fillte
compound interest riadh fillte
Subject: Mathematics
concentric
co-mheadhanach
adj
Subject: Mathematics
cone
còn
n(m)
cone - còn poss ccones - cònaichean pl
Subject: Mathematics
congruence
co-chòrdachd
n(f)
congruence - co-chòrdachd poss ccongruences - co-chòrdachdan pl
Subject: Mathematics
congruent
co-chòrdach
adj
Subject: Mathematics
conic
cònach
adj
Subject: Mathematics
conical
cònach
adj
Subject: Mathematics
conjugate
co-nasgadh
n(m)
conjugate - co-nasgaidh poss cconjugates - co-nasgaidhean pl
Subject: Mathematics
consecutive
leantainneach
adj
consecutive numbers àireamhan leantainneach
Subject: Mathematics
consolidate
daingnich
vb
Subject: Mathematics
consolidating
a' daingneachadh
vb n
Subject: Mathematics
consolidation
daingneachadh
n(m)
consolidation - daingneachaidh poss cconsolidations - daingneachaidhean pl
Subject: Mathematics
constant
cunbhalach
adj
constant rate reat cunbhalach
the constant ratio rule riaghailt a' cho-mheas chunbhalaich
Subject: Mathematics
constant
cunbhal
n(m)
constant - cunbhail poss cconstants - cunbhalan pl
constant of proportionality cunbhal co-chuideid
constant of variation cunbhal atharrachaidh
Subject: Mathematics
contact point
puing-suathaidh
n(f)
contact point - puinge-suathaidh poss ccontact points - puingean-suathaidh pl
Subject: Mathematics
contour
loidhne-àirde
n(f)
contour - loidhne-àirde poss ccontours - loidhnichean-àirde pl
contour lines loidhnichean-àirde
contour patterns pàtrain loidhnichean-àirde
Subject: MathematicsGeography
contrapositive
contra-dhearbhte
adj
Subject: Mathematics
converse
conbhears
n(m)
converse - conbhears poss c
Subject: Mathematics
converse
conbhearsach
adj
Subject: Mathematics
converse theorem
ais-theoram
n(f)
converse theorem - ais-theoram poss cconverse theorems - ais-theoraman pl
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Subject: Mathematics
coordinate
co-chomharra
n(m)
coordinate - co-chomharra poss ccoordinates - co-chomharran pl
find the coordinates of point A lorg co-chomharran puing A
write the coordinates of the y-intercept sgrìobh co-chomharran crasg-y
Subject: Mathematics
copy
ath-sgrìobh
vb
copy and complete ath-sgrìobh agus crìochnaich
Subject: Mathematics
copy
copaig
vb
copy this diagram copaig an diagram seo
copy and complete copaig agus crìochnaich
Subject: Mathematics
copy
dèan lethbhreac (de)
vb
Subject: Mathematics
copy
lethbhreac
n(m)
copy - lethbhric poss ccopies - lethbhreacan pl
Subject: Mathematics
copy
copaidh
n(m)
copy - copaidh poss ccopies - copaidhean pl
carbon copy (cc) copaidh carboin (cc)
blind carbon copy (bcc) copaidh carbon falaichte (bcc)
Subject: ComputingMathematics
copy
dèan copaidh (de)
vb
copy this diagram dèan copaidh den diagram seo
Subject: Mathematics
copying
a' dèanamh lethbhreac (de)
vb n
Subject: Mathematics
copying
a' copaigeadh
vb n
Subject: Mathematics
copying
ag ath-sgrìobhadh
vb n
Subject: Mathematics
copying
a' dèanamh copaidh (de)
vb n
Subject: Mathematics
corner
oisean
n(m)
corner - oisein poss ccorners - oiseanan pl
Subject: Mathematics
corner
còrnair
n(m)
corner - còrnair poss ccorners - còrnairean pl
Subject: Mathematics
correlation
co-dhàimh
n(f)
correlation - co-dhàimhe poss ccorrelations - co-dhàimhean pl
Subject: Mathematics
corresponding
co-fhreagarrach
adj
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
corresponding to ∠ABC co-fhreagarrach ri ∠ABC
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
Subject: Mathematics
cost
cosgais
n(f)
cost - cosgais(e) poss ccosts - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
cost
cosg
vb
Subject: Mathematics
costing
a' cosg
vb n
Subject: Mathematics
count
cunnt
vb
count back (from) cunnt air ais (bho)
Subject: Mathematics
counter
cunntair
n(m)
counter - cunntair poss ccounters - cunntairean pl
Subject: Mathematics
counting
a' cunntais
vb n
Subject: Mathematics
counting
cunntadh
n(m)
counting - cunntaidh poss c
method of counting dòigh cunntaidh
counting system siostam cunntaidh
Subject: Mathematics
counting
a' cunntadh
vb n
counting on a' cunntadh air adhart
counting to a' cunntadh gu
counting beyond a' cunntadh seachad air
counting back (from) a' cunntadh air ais (bho)
Subject: Mathematics
course
cùrsa
n(m)
course - cùrsa poss ccourses - cùrsaichean pl
direction indicator comharra-cùrsa
the boat is on a bearing of 020° tha am bàta air cùrsa 020°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Subject: Mathematics
create a matrix
dealbh matraigs
vb
Subject: Mathematics
creating a matrix
a’ dealbh matraigs
vb n
Subject: Mathematics
cross-multiplication
tar-iomadachadh
n(m)
cross-multiplication - tar-iomadachaidh poss ccross-multiplications - tar-iomadachaidhean pl
Subject: Mathematics
cross-multiply
tar-iomadaich
vb
Subject: Mathematics
cross-multiplying
a' tar-iomadachadh
vb n
Subject: Mathematics
cube
ciùbaich
vb
Subject: Mathematics
cube
ciùb
n(m)
cube - ciùb poss ccubes - ciùban pl
linking cubes ciùban-ceangail
linking cube ciùb-ceangail
net of a cube lìon ciùb
centred cube meadhan-chiùb
cm cubes ciùban cm
Subject: Mathematics
cubed
ciùbaichte
adj
Subject: Mathematics
cubic
ciùbach
adj
cubic function fuincsean ciùbach
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
cubic root freumh ciùbach
Subject: Mathematics
cubing
a' ciùbadh
vb n
Subject: Mathematics
cubit
làmh-choille
n(f)
cubit - làimhe-coille poss ccubits - làmhan-coille pl
Subject: Mathematics
cuboid
ciùbaid
n(f)
cuboid - ciùbaid(e) poss ccuboids - ciùbaidean pl
Subject: Mathematics
currency
airgead
n(m)
currency - airgid poss ccurrencies - airgeadan pl
foreign currency airgead cèin
monetary system siostam airgid
Subject: Mathematics
curve
lùb
n(m)
curve - lùib poss ccurves - lùban pl
pursuit curve lùb-tòrachd
Subject: Mathematics
curved
lùbte
adj
curved line loidhne lùbte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
Subject: Mathematics
cyclic
cuartail
adj
cyclic pattern pàtran cuartail
Subject: Mathematics
cylinder
siolandair
n(m)
cylinder - siolandair poss ccylinders - siolandairean pl
measuring cylinder siolandair-tomhais
Subject: Mathematics
cylindrical
air chruth siolandair
adj
Subject: Mathematics
data
dàta
n(m)
data - dàta poss c
experimental data dàta deuchainn
data handling làimhseachadh dàta
continuous data dàta leantainneach
discrete data dàta cuspaireil
Subject: Mathematics
decimal
deicheach
adj
decimal fraction bloigh dheicheach
decimal notation comharradh deicheach
decimal place ionad deicheach
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
Subject: Mathematics
decimal
deichead
n(m)
decimal - deicheid poss cdecimals - deicheadan pl
decimal equivalents deicheadan co-ionann
infinite decimal deichead neo-chrìochnach
non-terminating decimal deichead neo-chrìochnach
terminating decimal deichead crìochnach
Subject: Mathematics
decision tree
craobh co-dhùnaidh
Subject: Mathematics
decrease
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
decrease
beagaich
vb
Subject: Mathematics
decrease
a' beagachadh
vb n
Subject: Mathematics
decrease
ìsleachadh
n(m)
decrease - ìsleachaidh poss cdecreases - ìsleachaidhean pl
percentage decrease ìsleachadh ceudadach
Subject: Mathematics
decrease
ìslich
vb
Subject: Mathematics
decrease
ag ìsleachadh
vb n
Subject: Mathematics
decrease
lùghdachadh
n(m)
decrease - lùghdachaidh poss cdecreases - lùghdachaidhean pl
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
Subject: Mathematics
decrease
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
decrease
a' lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
decrease
beagachadh
n(m)
decrease - beagachaidh poss cdecreases - beagachaidhean pl
Subject: Mathematics
decreasing
a' lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
deficit
easbhaidh
n(f)
deficit - easbhaidh(e) poss cdeficits - easbhaidhean pl
the country's deficit easbhaidh na dùthcha
Subject: Mathematics
degree
puing
n(f)
degree - puing(e) poss cdegrees - puingean pl
ninety degrees naochad puing
Subject: Mathematics
denominator
seòrsaiche
n(m)
denominator - seòrsaiche poss cdenominators - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
deposit
àirleas
n(m)
deposit - àirleis poss cdeposits - àirleasan pl
Subject: Mathematics
deposit
taisg
vb
Subject: Mathematics
deposit
eàrlas
n(m)
deposit - eàrlais poss cdeposits - eàrlais pl
Subject: Mathematics
deposit
tasgadh
n(m)
deposit - tasgaidh poss cdeposits - tasgaidhean pl
deposit account cunntas-tasgaidh
Subject: Mathematics
depositing
a' tasgadh
vb n
Subject: Mathematics
depreciation
ìsleachadh
n(m)
depreciation - ìsleachaidh poss c
Subject: Mathematics
derivative
deribheataibh
n(m)
derivative - deribheataibh poss cderivatives - deribheataibhean pl
Subject: Mathematics
determinant
deteirmeanant
n(m)
determinant - deteirmeanant poss cdeterminants - deteirmeanantan pl
Subject: Mathematics
deviating
a' claonadh
vb n
Subject: Mathematics
deviation
claonadh
n(m)
deviation - claonaidh poss cdeviations - claonaidhean pl
squared deviation claonadh ceàrnagaichte
standard deviation claonadh àbhaisteach
Subject: Mathematics
diagonal
trastan
n(m)
diagonal - trastain poss cdiagonals - trastanan pl
body diagonal cruth-thrastan
face diagonal trastan aodainn
space diagonal trastan fànais
Subject: Mathematics
diagonal
trastanach
adj
diagonal line loidhne thrastanach
diagonal plane raon trastanach
Subject: Mathematics
diagonally
gu trastanach
adv
Subject: Mathematics
diagram
diagram
n(m)
diagram - diagram poss cdiagrams - diagraman pl
scatter diagram diagram-sgapte
scale diagram diagram-sgèile
spider diagram diagram damhan-allaidh
stem-and-leaf diagram diagram stoc-is-duilleach
Subject: Mathematics
diameter
trast-thomhas
n(m)
diameter - trast-thomhais poss cdiameters - trastan-tomhas pl
Subject: Mathematics
diamond
daoimean
n(m)
diamond - daoimein poss cdiamaonds - daoimeanan pl
Subject: Mathematics
dice
dìsinn
n(m)
dice - dìsne poss cdice - dìsnean pl
Subject: Mathematics
die
dìsinn
n(m)
dice - dìsne poss cdice - dìsnean pl
Subject: Mathematics
difference
diofar
n(m)
difference - diofair poss cdifferences - diofaran pl
difference of two squares diofar eadar dà luach cheàrnagaichte
common difference diofar cumanta
Subject: Mathematics
difference
eadar-dhealachadh
n(m)
difference - eadar-dhealachaidh poss cdifferences - eadar-dhealachaidhean pl
Subject: Mathematics
differential
diofarail
adj
differential equation co-aontar diofarail
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òdugh
Subject: Mathematics
differentiate
diofaraich
vb
Subject: Mathematics
differentiated
diofaraichte
adj
Subject: Mathematics
differentiating
a' diofarachadh
vb n
Subject: Mathematics
differentiation
diofarachadh
n(m)
differentiation - diofarachaidh poss cdifferentiations - diofarachaidhean pl
logarithmic differentiation diofarachadh logaritmeach
parametric differentiation diofarachadh parameatrach
Subject: Mathematics
digit
figear
n(m)
digit - figeir poss cdigits - figearan pl
digit card cairt-fhigearan
single digit aon-fhigear
single digit figear singilte
Subject: Mathematics
digit
didseat
n(f)
digit - didseat poss cdigits - didseatan pl
single digit aon-didseat
Subject: Mathematics
digital
figearail
adj
digital clock cloc figearail
digital time uair fhigearail
digital product toradh figearail
digital root freumh figearail
digital sum sùim figearail
Subject: Mathematics
digital
didseatach
adj
digital clock cloc didseatach
digital art ealain dhidseatach
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
digital technology teicneòlas didseatach
digital time uair dhidseatach
digital photography togail dhealbhan didseatach
digital form riochd didseatach
Subject: GeneralMathematicsComputing
dilate
eadar-mheudaich
vb
Subject: Mathematics
dilating
ag eadar-mheudachadh
vb n
Subject: Mathematics
dilation
eadar-mheudachadh
n(m)
dilation - eadar-mheudachaidh poss cdilations - eadar-mheudachaidhean pl
Subject: Mathematics
dimension
tomhas
n(m)
dimension - tomhais poss cdimensions - tomhasan pldimensions - toimhsean pl
Subject: Mathematics
dimension
meud
n(m)
dimension - meud poss cdimensions - meudan pl
Subject: Mathematics
direct
dìreach
adj
direct variation atharrachadh dìreach
direct proportion co-chuid dhìreach
Subject: Mathematics
direction
cùrsa
n(m)
direction - cùrsa poss cdirections - cùrsaichean pl
direction indicator comharra-cùrsa
Subject: Mathematics
direction
àird
n(f)
direction - àirde poss cdirections - àirdean pl
what direction is the wind coming from dè an àird às a bheil a' ghaoth
wind direction àird na gaoithe
Subject: MathematicsGeography
direction indicator
comharra-cùrsa
n(m)
direction indicator - comharra-chùrsa poss cdirection indicators - comharran-cùrsa pl
Subject: Mathematics
discontinuous
neo-leantainneach
adj
discontinuous graph graf neo-leantainneach
Subject: Mathematics
discount
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
discount
lasachadh
n(m)
discount - lasachaidh poss cdiscounts - lasachaidhean pl
discount shops bùithtean lasachaidh
Subject: GeographyGeneralMathematics
discount
a' lasachadh
vb n
Subject: Mathematics
discount
lasaich
vb
Subject: Mathematics
discount
lùghdachadh
n(m)
discount - lùghdachaidh poss cdiscounts - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
discount
a' lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
discriminant
discriomanant
n(m)
discriminant - discriomanant poss cdiscriminants - discriomanantan pl
Subject: Mathematics
displacement
eadar-shuidheachadh
n(m)
displacement - eadar-shuidheachaidh poss cdisplacements - eadar-shuidheachaidhean pl
Subject: Mathematics
distance
astar
n(m)
distance - astair poss cdistances - astaran pl
stopping distance astar-stad
astronomical distance astar reultach (AR)
median distance astar-meadhain
Subject: Mathematics
Distributive Law
Lagh an Sgaoilidh
n phr
Subject: Mathematics
divide
roinn
vb
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Subject: Mathematics
divided
roinnte
adj
divided equally air a roinn/roinnte gu cothromach
divided numbers àireamhan roinnte
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Subject: Mathematics
dividend
toradh-earrannan
n(f)
dividend - toraidh-earrannan poss cdividends - toraidhean-earrannan pl
Subject: Mathematics
divider
roinneadair
n(m)
divider - roinneadair poss cdividers - roinneadairean pl
Subject: Mathematics
dividing
a' roinn
vb n
when you are dividing 100 by 10 nuair a tha thu a' roinn 100 le 10
Subject: Mathematics
divisibility
roinnidheachd
n(f)
divisibility - roinnidheachd poss c
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Subject: Mathematics
divisible
so-roinnte
adj
exactly divisible by 3 so-roinnte slàn le 3
Subject: Mathematics
division
roinneadh
n(m)
division - roinnidh poss cdivisions - roinnidhean pl
long division roinneadh fada
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
division algorithm algoritim roinnidh
division sentence seantans-roinnidh
division sign soidhne/samhla roinnidh
unequal division roinneadh neo-chothromach
Subject: Mathematics
divisor
roinniche
n(m)
divisor - roinniche poss cdivisors - roinnichean pl
Subject: Mathematics
dodecahedron
dodecahedron
n(m)
dodecahedron - dodecahedron poss cdodecahedrons - dodecahedronan pl
Subject: Mathematics
dollar
dolair
n(m)
dollar - dolair poss cdollars - dolairean pl
Subject: Mathematics
domain
steach-raon
n(m)
domain - steach-raoin poss cdomains - steach-raointean pl
suitable domain raon freagarrach
Subject: Mathematics
domino
domino
n(m)
domino - domino poss cdominoes - dominothan pl
Subject: Mathematics
donation
tabhartas
n(m)
donation - tabhartais poss cdonations - tabhartasan pl
Subject: Mathematics
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig poss cdots - dotagan pl
dot grid cliath-dhotagan
dot plot plot-dhotagan
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
Subject: Mathematics
dot
spot
n(m)
dot - spot poss cdots - spotan pl
Subject: Mathematics
double
dùblachadh
n(m)
double - dùblachaidh poss cdoubles - dùblaichean pl
the double of 2 is 4 ’s e 4 dùblachadh 2
near doubles faisg-dhùblachaidhean
double-sided dà-thaobhach
Subject: Mathematics
double
dùbail
n(m)
double - dùbail poss cdoubles - dùbailean pl
double-sided dà-thaobhach
4 is the double of 2 ’s e 4 an dùbail de 2
Subject: Mathematics
double
dùbailte
adj
double shape cumadh dùbailte
Subject: Mathematics
double
dùblaich
vb
double it dùblaich e
Subject: Mathematics
doubled
dùbailte
adj
Subject: Mathematics
doubling
a' dùblachadh
vb n
Subject: Mathematics
doubling
dùblachadh
n(m)
doubling - dùblachaidh poss cdoublings - dùblaichean pl
Subject: Mathematics
dozen
dusan
n(m)
dozen - dusain poss cdozens - dusain pl
half a dozen leth-dusan
a dozen eggs dusan ugh
Subject: Mathematics
duration
ùine
n(f)
duration - ùine poss cdurations - ùineachan pl
Subject: Mathematics
earn
coisinn
vb
Subject: Mathematics
edge
oir
n(f)
edge - oire poss cedges - oirean pl
straight edge oir dhìreach
Subject: Mathematics
eight
ochd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eighteen
ochd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eighth
ochdamh
n(m)
eighth - ochdaimh poss ceighths - ochdamhan pl
Subject: Mathematics
eighth
ochdamh
adj
the eighth one an t-ochdamh fear
the eighth one an ochdamh tè
Subject: Mathematics
eighty
ochdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
elevate
àrdaich
vb
Subject: Mathematics
elevating
ag àrdachadh
vb n
Subject: Mathematics
elevation
àrdachadh
n(m)
elevation - àrdachaidh poss celevations - àrdachaidhean pl
side elevation àrdachadh-cliathaich
end elevation àrdachadh-cinn
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
front elevation àrdachadh-aghaidh
Subject: Mathematics
eleven
aon-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eleventh
an aonamh tè deug
adj
Subject: Mathematics
eleventh
an t-aonamh fear deug
adj
Subject: Mathematics
elimination
gearradh-às
n(m)
elimination - gearraidh-às poss celiminations - gearraidhean-às pl
Gaussian elimination gearradh-às Gauss
Subject: Mathematics
ellipse
eiliops
n(m)
ellipse - eiliops poss cellipses - eiliopsan pl
Subject: TechnicalMathematics
endpoint
puing-deiridh
n(f)
endpoint - puing-deiridh poss cendpoints - puingean-deiridh pl
Subject: Mathematics
enlarge
meudaich
vb
Subject: Mathematics
enlargement
meudachadh
n(m)
enlargement - meudachaidh poss cenlargements - meudachaidhean pl
Subject: Mathematics
enlarging
a' meudachadh
vb n
Subject: Mathematics
enquire
rannsaich
vb
Subject: Mathematics
enquiring
a' rannsachadh
vb n
Subject: Mathematics
enquiry
rannsachadh
n(m)
enquiry - rannsachaidh poss cenquiries - rannsachaidhean pl
enquiry skills sgilean rannsachaidh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Subject: Mathematics
equal
co-ionann
adj
equal to co-ionann ri
equal fractions bloighean co-ionann
equal parts pàirtean co-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
equal probability coltachd cho-ionann
Subject: Mathematics
equal
cothromach
adj
equal function fuincsean cothromach
equal shares roinnean cothromach
divided equally air a roinn/roinnte gu cothromach
Subject: Mathematics
equally spaced
ionann-bheàrnach
adj
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
Subject: Mathematics
equation
co-aontar
n(m)
equation - co-aontair poss cequations - co-aontaran pl
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Cartesian equation co-aontar Cartesianach
two-step equation co-aontar dà-cheum
differential equation co-aontar diofarail
parametric equations co-aontaran parameatrach
polynomial equation co-aontar ioma-theirmeach
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
simultaneous equations co-aontaran co-amail
Subject: Mathematics
equiangular
ionann-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
equidistant
ionann-astarail
adj
Subject: Mathematics
equidistant
co-astarail
adj
Subject: Mathematics
equilateral
ionann-thaobhach
adj
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
Subject: Mathematics
equivalence
co-ionannachd
n(f)
equivalence - co-ionannachd poss cequivalences - co-ionannachdan pl
Subject: Mathematics
equivalent
co-ionann
adj
equivalent fractions bloighean co-ionann
equivalent surds surdan co-ionann
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Subject: Mathematics
estimate
tuairmse
n(f)
estimate - tuairmse poss cestimates - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
estimate
thoir tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
estimating
a' toirt tuairmse air
vb n
estimating the area of a shape a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh
Subject: Mathematics
estimation
tuairmse
n(f)
estimation - tuairmse poss cestimations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
Euro
Iùro
n(m/f)
Euro - Iùro poss cEuros - Iùrothan pl
value of the Euro luach an Iùro
Subject: Mathematics
evaluate
meas
vb
Subject: Mathematics
evaluating
a' measadh
vb n
Subject: Mathematics
evaluating
a’ lorg luach
vb n
Subject: Mathematics
evaluation
measadh
n(m)
evaluation - measaidh poss cevaluations - measaidhean pl
Subject: Mathematics
evaluation
luach
n(m)
evaluation - luaich poss cevaluations - luachan pl
evaluation and research coordinator co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh
Subject: Mathematics
even
còmhnard
adj
Subject: Mathematics
even
flat
adj
Subject: Mathematics
even
cothromach
adj
even number àireamh chothromach
even function fuincsean cothromach
Subject: Mathematics
even
rèidh
adj
Subject: Mathematics
evenly
gu cothromach
adv
Subject: Mathematics
exact
mionaideach
adj
exact number àireamh mhionaideach
exact value luach mionaideach
Subject: Mathematics
exchange
iomlaid
n(f)
exchange - iomlaid poss cexchanges - iomlaidean pl
exchange rate reat-iomlaid
Subject: Mathematics
exchange
iomlaid
vb
Subject: Mathematics
exchanging
ag iomlaid
vb n
Subject: Mathematics
expansion
leudachadh
n(m)
expansion - leudachaidh poss cexpansions - leudachaidhean pl
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
Maclaurin expansion leudachadh Maclaurin
Subject: Mathematics
expenditure
cosgais
n(f)
expenditure - cosgais poss cexpenses - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
exponential
eagspoineinsial
n(m)
exponentials - eagspoineinsialan pl
Subject: Mathematics
expression
abairt
n(f)
expression - abairt poss cexpressions - abairtean pl
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
binomial expression abairt dhà-theirmeach
trinomial expression abairt thrì-theirmeach
\( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \)
Subject: Mathematics
face
aodann
n(m)
face - aodainn poss cfaces - aodainn pl
circle face aodann cearcaill
face diagonal trastan aodainn
flat face aodann flat
flat face aodann còmhnard
flat face aodann rèidh
sloping face aodann claon
square faces aodainn cheàrnagach
triangle face aodann triantain
triangular face aodann triantanach
Subject: Mathematics
fact
fìrinn
n(f)
fact - fìrinn(e) poss cfacts - fìrinnean pl
addition facts fìrinnean cur-ris
related facts fìrinnean co-cheangailte
Subject: Mathematics
factor
factar
n(m)
factor - factair poss cfactors - factaran pl
area factor factar na farsaingeachd
common factor factar cumanta
highest common factor factar cumanta as àirde (fcà)
lowest common factor factar cumanta as ìsle (fcì)
prime factors prìomh fhactaran
proper factor factar àbhaisteach
stretch factor factar-sìnidh
scale factor factar-sgèile
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Subject: Mathematics
factorisation
factar(ach)adh
n(m)
factorisation - factarachaidh poss cfactorisations - factarachaidhean pl
Subject: Mathematics
factorise
factaraich
vb
factorise the trinomial \( x^2 + 5x + 6 \) factaraich an trì-theirmeach \( x^2 + 5x + 6 \)
Subject: Mathematics
factorised
factaraichte
adj
fully factorised factaraichte gu h-iomlan
Subject: Mathematics
factorising
a' factar(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
fathom
aitheamh
n(m)
fathom - aitheimh poss cfathoms - aitheamhan pl
Subject: Mathematics
fifteen
còig-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
n(m)
fifth - còigeimh poss cfifths - còigeamhan pl
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
adj
the fifth one an còigeamh fear/tè
Subject: Mathematics
fifty
caogad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
figure problem ceist-fhigearan
single figure aon-fhigear
3d figure cruth
single figure figear singilte
two-figure dà-fhigear
three-figure trì-figearan
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
5-figure summary giorrachadh 5-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
most significant figure figear as brìgheile
significant figure figear brìgheil
Subject: Mathematics
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
3d figure figear 3sh
Subject: Mathematics
find the value
lorg luach
vb
Subject: Mathematics
finding the value
a' lorg luach
vb n
Subject: Mathematics
first
ciad
adj
Subject: Mathematics
first
a' chiad
adj
the first one a' chiad fhear/tè
Subject: Mathematics
fitting
freagarrach
adj
Subject: Mathematics
five
còig
n(f) / adj
Subject: Mathematics
flat
flat
adj
aodann flat flat face
Subject: Mathematics
flat
rèidh
adj
flat face aodann rèidh
Subject: Mathematics
flat
còmhnard
adj
flat face aodann còmhnard
flat shape cumadh còmhnard
Subject: Mathematics
floating
neo-cheangailte
adj
floating point puing neo-cheangailte
Subject: Mathematics
flowchart
clàr-srutha
n(f)
flowchart - clàir-shrutha poss cflowcharts - clàran-srutha pl
Subject: Mathematics
foot
troigh
n(f)
foot - troighe poss cfeet - troighean pl
6 foot 4 inches 6 troighean is ceithir òirlich
square foot troigh cheàrnagach
Subject: Mathematics
foreign currency
airgead cèin
Subject: Mathematics
form
riochd
n(m)
form - riochd(a) poss cforms - riochdan pl
component form riochd pàirteil
digital form riochd didseatach
index form riochd indeacsail
number form/standard notation riochd àbhaisteach
polar form riochd pòlar
scientific form (standard form) riochd saidheansail (riochd coitcheann)
simplest form an riochd as sìmplidhe
Subject: Mathematics
formula
foirmle
n(m)
formula - foirmle poss cformulae - foirmlean pl
'one-pass' formula foirmle 'aon-oidhirp'
Subject: Mathematics
forty
ceathrad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
forward
air adhart
adv
counting on a' cunntadh air adhart
Subject: Mathematics
four
ceithir
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourteen
ceithir-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourth
ceathramh
adj
the fourth one an ceathramh fear/tè
Subject: Mathematics
fraction
bloigh
n(f)
fraction - bloigh(e) poss cfractions - bloighean pl
common fraction bloigh chumanta
decimal fraction bloigh dheicheach
equal fractions bloighean co-ionann
equivalent fractions bloighean co-ionann
fraction sentence seantans-bhloighean
fraction of sets bloigh sheataichean
improper fraction bloigh anabharr
inverting fractions a' tionndadh bhloighean bun-os-cionn
partial fractions bloighean pàirteach
proper fraction bloigh àbhaisteach
representative fraction bloigh riochdail
vulgar fraction bloigh anabharr
fraction board clàr-bhloighean
Subject: Mathematics
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid poss cfrequencies - triceadan pl
frequency table clàr-triceid
relative frequency tricead dàimheach
cumulative frequency tricead tionalach
Subject: Mathematics
function
fuincsean
n(m)
function - fuincsean poss cfunctions - fuincseanan pl
cubic function fuincsean ciùbach
equal function fuincsean cothromach
even function fuincsean cothromach
for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360° air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine
function machine inneal-fuincsean
linear function fuincsean loidhneach
linear function fuincsean sreathach
odd function fuincsean còrr
periodic function fuincsean cuartach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
we call the data that goes into a function machine ‘domain’ and the data that comes out of it ‘range’ canaidh sinn steach-raon ris an dàta a tha a’ dol a-steach agus mach-raon ris an dàta a thig a-mach à inneal-fuincsean
write the period of the function y = 7 cos x° sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x°
Subject: Mathematics
functional
fuincseanach
adj
functional notation comharradh fuincseanach
Subject: Mathematics
gallon
galan
n(m)
gallon - galain poss cgallons - galain pl
Subject: Mathematics
geometric
geoimeatrach
adj
geometric construction dealbhadh geoimeatrach
geometric design dealbhadh geoimeatrach
geometric mean cuibheas geoimeatrach
geometric series sreath geoimeatrach
Subject: Mathematics
geometry
geoimeatraidh
n(m)
geometry - geoimeatraidh poss c
Subject: Mathematics
gradient
caisead
n(m)
gradient - caiseid poss cgradients - caiseadan pl
Subject: MathematicsGeography
gram
gram
n(m)
gram - gram(a) poss cgrams - gramaichean plgrams - graman pl
Subject: Mathematics
graph
graf
n(m)
graph - graf(a) poss cgraphs - grafaichean pl
bar graph graf-cholbhan
block graph graf-bhlocaichean
compound bar graph graf-cholbhan fillte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
discontinuous graph graf neo-leantainneach
line bar graph graf-cholbhan loidhne
line graph graf-loidhne
period of the graph cuairt a' ghraf
periodic graph graf-cuartach
pie graph graf-cearcaill
spike graph graf-spìceach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
trend graph graf ghluasadan
scatter graph graf-sgapte
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Subject: Mathematics
great
mòr
adj
greater than nas motha na
Subject: Mathematics
greater than
nas motha na
comp
Subject: Mathematics
grid
cliath
n(f)
grid - clèith(e) poss cgrids - cliathan pl
dot grid cliath-dhotagan
grid reference comharra-clèithe
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
grid line loidhne-clèithe
grid point puing-clèithe
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
reference grid cliath-lorg
spreadsheet cliath-dhuilleag
square dot grid cliath-dhotagan ceàrnagach
Subject: Mathematics
gross
iomlan
adj
gross pay pàigheadh iomlan
gross weight cuideam iomlan
Subject: Mathematics
guess
tomhas
n(m)
guess - tomhais poss cguesses - tomhasan plguesses - toimhsean pl
Subject: Mathematics
guess
thoir tuairmse (air)
vb
Subject: Mathematics
guess
tuairmse
n(f)
guess - tuairmse poss cguesses - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
guess
tomhais
vb
Subject: Mathematics
guessing
a' tomhas
vb n
Subject: Mathematics
guessing
a' toirt tuairmse (air)
vb n
Subject: Mathematics
half
leth
n(m)
half - leth poss chalves - lethean pl
halfway between letheach-slighe eadar
half past leth-uair an dèidh
half-turn leth-char
half-turn leth-chuairt
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
half-litre leth-liotair
half-metre leth-mheatair
Subject: Mathematics
half-litre
leth-liotair
n(m)
half-litre - leth-liotair poss chalf-litres - leth-liotairean pl
Subject: Mathematics
half-metre
leth-mheatair
n(m)
half-metre - leth-mheatair poss chalf-metres - leth-mheatairean pl
Subject: Mathematics
half-turn
leth-char
n(m)
half-turn - leth-chuir poss chalf-turns - leth-charan pl
Subject: Mathematics
halfway between
letheach-slighe eadar
Subject: Mathematics
halve
dèan dà leth air/de
vb
Subject: Mathematics
halve
lethich
vb
Subject: Mathematics
halving
a' dèanamh dà leth air/de
vb n
Subject: Mathematics
halving
a' letheadh
vb n
Subject: Mathematics
handspan
rèis-làimhe
n(f)
handspan - rèise(e)-làimhe poss chandspans - rèisean-làimhe pl
Subject: Mathematics
heavier
nas truime
comp
Subject: Mathematics
heaviest
as truime
sup
Subject: Mathematics
heavy
trom
adj
Subject: Mathematics
hectare
heactair
n(m)
hectare - heactair poss chectares - heactairean pl
Subject: Mathematics
height
àirde
n(f)
height - àirde poss cheights - àirdean pl
height in metres àirde ann am meatairean
vertical height àirde bheartagail
spot height puing-àirde
Subject: Mathematics
helical
snìomhanach
adj
Subject: Mathematics
hemisphere
leth-chruinne
n(m)
hemisphere - leth-chruinne poss chemispheres - leth-chruinnean pl
lorg tomhas-lìonaidh na leth-chruinne find the volume of the hemisphere
Subject: Mathematics
heptagon
seachd-cheàrnach
n(m)
heptagon - seachd-cheàrnaich poss cheptagons - seachd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
heptagonal
seachd-cheàrnach(ail)
adj
Subject: Mathematics
hexagon
sia-cheàrnach
n(m)
hexagon - sia-cheàrnaich poss chexagons - sia-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
hexagonal
sia-cheàrnach(ail)
adj
hexagonal prism priosam sia-cheàrnach(ail)
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
Subject: Mathematics
high
àrd
adj
Subject: Mathematics
higher
nas àirde
comp
Subject: Mathematics
highest
as àirde
sup
Subject: Mathematics
hire-purchase
màl-cheannachd
n(m)
hire-purchase - màl-cheannachd poss c
Subject: Mathematics
histogram
histogram
n(m)
histogram - histogram poss chistograms - histograman pl
Subject: Mathematics
hollow
falamh na b(h)roinn
adj
Subject: Mathematics
horizontal
còmhnard
adj
horizontal line loidhne chòmhnard
horizontal plane raon chòmhnard
Subject: Mathematics
hour
uair a thìde
n(f)
hour - uair a thìde poss chours - uairean a thìde pl
Subject: Mathematics
hour
uair
n(f)
hour - uarach poss chours - uairean pl
top of the hour mullach na h-uarach
24 hour clock cloc 24-uarach
half past leth-uair an dèidh
the hour hand an spòg bheag
miles per hour (mph) mìle/mìltean san uair (msu)
rate per hour reat san uair
Subject: Mathematics
hundred
ceud
adj
hundred thousand ceud mìle
Subject: Mathematics
hundred
ceud
n(m)
hundred - ceud poss chundreds - ceudan pl
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
Subject: Mathematics
hundredth
ceudamh
adj
the hundredth one an ceudamh fear/tè
Subject: Mathematics
hypotenuse
hypotenuse
n(m/f)
hypotenuse - hypotenuse poss chypotenuses - hypotenusean pl
Subject: Mathematics
icosahedron
icosahedron
n(m)
icosahedron - icosahedron poss cicosahedra - icosahedra pl
Subject: Mathematics
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh poss cimages - ìomhaighean pl
Subject: Mathematics
image
faileas-sgàthain
n(m)
image - faileis-sgàthain poss cimages - faileasan-sgàthain pl
Subject: Mathematics
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh poss cimages - ìomhaighean pl
Subject: Mathematics
Imperial
Ìmpireil
adj
Subject: Mathematics
improper
anabharr
adj
improper fraction bloigh anabharr
vulgar fraction bloigh anabharr
Subject: Mathematics
improvement
leasachadh
n(m)
improvement - leasachaidh poss cimprovements - leasachaidhean pl
trial and improvement feuchainn is leasachadh
Subject: Mathematics
inch
òirleach
n(f)
inch - òirlich poss cinches - òirlich pl
6 foot 4 inches 6 troighean is 4 òirlich
Subject: Mathematics
income
teachd-a-steach
n(m)
income - teachd-a-steach poss cincomes - teachdan-a-steach pl
Subject: Mathematics
income tax
cìs-cosnaidh
n(f)
income tax - cìs-cosnaidh poss cincome taxes - cìsean-cosnaidh pl
Subject: Mathematics
inconsistent
neo-chunbhalach
adj
Subject: Mathematics
increase
meudachadh
n(m)
increase - meudachaidh poss cincreases - meudachaidhean pl
percentage increase meudachadh ceudadach
Subject: Mathematics
increase
àrdachadh
n(m)
increase - àrdachaidh poss cincreases - àrdachaidhean pl
pay increase àrdachadh pàighidh
percentage increase àrdachadh ceudadach
Subject: Mathematics
increase
àrdaich
vb
Subject: Mathematics
increase
meudaich
vb
Subject: Mathematics
increasing
ag àrdachadh
vb n
Subject: Mathematics
increasing
a' meudachadh
vb n
Subject: Mathematics
index
indeacs
n(f)
index - indeacs poss cindices - indeacsan pl
positive indices indeacsan dearbhte
index form riochd indeacsail
Subject: Mathematics
indexed
indeacste
adj
indexed set seata indeacste
Subject: Mathematics
indexing
ag indeacsadh
vb n
Subject: Mathematics
indirect
neo-dhìreach
adj
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Subject: Mathematics
indirect
inbhearsach
adj
indirect proportion co-chuid inbhearsach
indirect variation atharrachadh inbhearsach
Subject: Mathematics
induction
ionducsean
n(m)
prove by induction dearbh le ionducsean
Subject: Mathematics
inequality
eas-aontarachd
n(f)
inequality - eas-aontarachd poss cinequalities - eas-aontarachdan pl
Subject: Mathematics
inequation
eas-aontar
n(m)
inequation - eas-aontair poss cinequations - eas-aontaran pl
Subject: Mathematics
infinite
neo-chrìochnach
adj
an infinite series of numbers sreath àireamhan neo-chrìochnach
infinite decimal deichead neo-chrìochnach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Subject: ScienceMathematics
infinity
neo-chrìochnachd
n(f)
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
Subject: Mathematics
inflexion
infleicsean
n(m)
point of inflexion puing infleicsean
Subject: Mathematics
inscribed
in-cheàrnagach
adj
circle inscribed in a square cearcall in-cheàrnagach
Subject: Mathematics
inscribed
cuairt-chearcallaichte
adj
inscribed circle cearcall cuairt-chearcallaichte
inscribed square ceàrnag chuairt-chearcallaichte
inscribed triangle triantan cuairt-chearcallaichte
Subject: Mathematics
inscribed
snaighte
adj
inscribed circle cearcall snaighte
Subject: Mathematics
inscribed
in-thriantanach
adj
circle inscribed in a triangle cearcall in-thriantanach
Subject: Mathematics
insurance
àrachas
n(m)
insurance - àrachais poss c
National Insurance Àrachas Nàiseanta
third party insurance àrachas treas-partaidh
Subject: GeneralMathematics
integer
iontaidsear
n(m)
integer - iontaidsear poss cintegers - iontaidsearan pl
Subject: Mathematics
integral
iontagrail
n(m)
integral - iontagrail poss cintegral - iontagrailean pl
Subject: Mathematics
integrate
iontagraich
vb
Subject: Mathematics
integrated
iontagraichte
adj
Subject: Mathematics
integrating
ag iontagrachadh
vb n
Subject: Mathematics
integration
iontagrachadh
n(m)
integration - iontagrachaidh poss cintegrations - iontagrachaidhean pl
integration by parts iontagrachadh pàirteach
Subject: Mathematics
intercept
crasg
n(f)
intercept - craisg poss cintercepts - crasgan pl
write the coordinates of the y-intercept sgrìobh co-chomharran crasg-y
y-intercept is the point where the line passes through the y-axis canar crasg-y ris a’ phuing far a bheil an loidhne a’ dol tron y-axis
Subject: Mathematics
interest
riadh
n(m)
interest - rèidh poss c
interest rate ìre an rèidh
compound interest riadh fìllte
it returned high interest chuir e riadh mòr dheth
Subject: Mathematics
interquartile
eadar-chairtealach
adj
interquartile range raon eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
intersecting
a' trasnadh
vb n
Subject: Mathematics
intersection
trasnadh
n(m)
intersection - trasnaidh poss cintersections - trasnaidhean pl
point of intersection puing-trasnaidh
point of intersection crasg
graticule intersection trasnadh-clèithe
Subject: MathematicsGeography
interval
raon
n(m)
interval - raoin poss cintervals - raointean pl
class interval raon-clas
mid-interval meadhan-raonach
Subject: Mathematics
interval
beàrn
n(m/f)
interval - beàirn poss cintervals - beàrnan pl
class interval beàrn clas
in the interval 2 to 7 anns a' bheàrn 2 gu 7
mid-interval meadhan-bheàrnach
time interval beàrn tìde
time interval beàrn ùine
Subject: Mathematics
inverse
neo-dhìreach
adj
inverse operation obrachadh neo-dhìreach
inverse proportion co-chuid neo-dhìreach
inverse tangent tainseant neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh neo-dhìreach
Subject: Mathematics
inverse
inbhears
n(m)
inverse - inbhears poss cinverses - inbhearsanan pl
Subject: Mathematics
inverse
inbhearsach
adj
inverse operation obrachadh inbhearsach
inverse proportion co-chuid inbhearsach
inverse tangent tainseant inbhearsach
inverse variation atharrachadh inbhearsach
Subject: Mathematics
inversion
tionndadh
n(m)
inversion - tionndaidh poss cinversions - tionndaidhean pl
Subject: Mathematics
invert
tionndaidh
vb
Subject: Mathematics
invert
tionndaidh bun-os-cionn
vb
Subject: Mathematics
inverting
a’ tionndadh bun-os-cionn
vb n
inverting fractions a’ tionndadh bhloighean bun-os-cionn
Subject: Mathematics
inverting
a' tionndadh
vb n
inverting fractions a' tionndadh bhloighean
Subject: Mathematics
invest
taisg
vb
Subject: Mathematics
investing
a’ tasgadh
vb n
Subject: Mathematics
investment
tasgadh
n(m)
investment - tasgaidh poss cinvestments - tasgaidhean pl
to invest in cuir airgead an tasgadh
to invest in cuir airgead an sàs
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
we invested £500 thaisg sinn £500
Subject: Mathematics
invoice
cunntas
n(m)
invoice - cunntais poss cinvoices - cunntasan pl
Subject: Mathematics
invoice
fairdeal
n(m)
invoice - fairdeil poss cinvoices - fairdealan pl
Subject: Mathematics
irrational
neo-raiseanail
adj
irrational number àireamh neo-raiseanail
Subject: Mathematics
irregular
neo-chothromach
adj
irregular shape cruth neo-chothromach
Subject: Mathematics
irregular
neo-riaghailteach
adj
irregular shape cruth neo-riaghailteach
Subject: Mathematics
isometric
isomeatrach
adj
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
isometric paper pàipear isomeatrach
Subject: Mathematics
isosceles
co-chasach
adj
isosceles triangle triantan co-chasach
Subject: Mathematics
iteration
tuairmse air thuairmse
n phr
canaidh sinn 'tuairmse air thuairmse' ris an eisimpleir seo de 'feuch is leasaich' this example of trial and improvement is referred to as iteration
Subject: Mathematics
iterative
tuairmseach
adj
iterative process pròiseas thuairmsean
Subject: Mathematics
key
putan
n(m)
key - putain poss ckeys - putanan plkeys - putain pl
Subject: Mathematics
kilogram
cileagram
n(m)
kilogram - cileagram poss ckilograms - cileagraman pl
kg cg
Subject: Mathematics
kilometre
cilemeatair
n(m)
kilometre - cilemeatair poss ckilometres - cilemeatairean pl
km km
square kilometre cilemeatair ceàrnagach
Subject: Mathematics
kite
itealag
n(f)
kite - itealaig poss ckites - itealagan pl
Subject: Mathematics
large
mòr
adj
Subject: Mathematics
larger
nas motha
comp
Subject: Mathematics
largest
as motha
sup
Subject: Mathematics
least likely
as neo-choltaiche
sup
Subject: Mathematics
length
faid
n(f)
length - faid(e) poss clengths - faidean pl
in length de fhaid
in length a dh'fhaid
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
squared lengths faidean ceàrnagaichte
Subject: Mathematics
less
nas lugha
comp
less than nas lugha na
Subject: Mathematics
light
aotrom
adj
Subject: Mathematics
lighter
nas aotruime
comp
Subject: Mathematics
lightest
as aotruime
sup
Subject: Mathematics
likelihood
coltachd
n(f)
likelihood - coltachd poss clikelihoods - coltachdan pl
Subject: Mathematics
likely
coltach
adj
most likely as coltaiche
least likely as neo-choltaiche
equally likely le coltachd cho-ionann
Subject: Mathematics
limit
crìoch
n(f)
limit - crìche poss climits - crìochan pl
Subject: Mathematics
line
sreath
n(f)
line - sreatha poss clines - sreathan pl
Subject: Mathematics
line
loidhne
n(f)
line - loidhne poss clines - loidhnichean pl
parallel lines loidhnichean co-shìnte
bar line chart clàr-cholbhan-loidhne
bar line graph graf-cholbhan-loidhne
horizontal line loidhne chòmhnard
contour loidhne-àirde
centre line loidhne-meadhain
median line loidhne-meadhain
north line loidhne-tuath
grid line loidhne-clèithe
line bar graph graf-cholbhan-loidhne
line of best fit an loidhne as freagarraiche
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
line symmetry co-chothromachd loidhne
number line loidhne-àireamhan
curved line loidhne lùbte
vertical line loidhne bheartagail
timeline loidhne-tìme
diagonal line loidhne thrastanach
line graph graf-loidhne 
curved-line graph graf loidhne-lùbte
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
contour lines loidhnichean-àirde
multiple line graph graf-ioma-loidhne
Subject: Mathematics
linear
loidhneach
adj
linear function fuincsean loidhneach
Subject: Mathematics
linear
sreathach
adj
linear function fuincsean sreathach
Subject: Mathematics
link
co-cheangal
n(m)
link - co-cheangail poss clinks - co-cheangalan pl
link with multiplication co-cheangal ri iomadachadh
Subject: Mathematics
link
co-cheangail
vb
Subject: Mathematics
link
ceangail
vb
Subject: Mathematics
link
ceangal
n(m)
link - ceangail poss clinks - ceangalan pl
linking cubes ciùban-ceangail
Subject: Mathematics
linked
co-cheangailte
adj
Subject: Mathematics
linking
a' ceangal
vb n
Subject: Mathematics
linking
a' co-cheangal
vb n
Subject: Mathematics
liquid
lionn
n(m)
liquid - lionna poss cliquids - lionntan pl
sweet liquid lionn milis
Subject: Mathematics
litre
liotair
n(m)
litre - liotair poss clitres - liotairean pl
litres per minute liotair/liotairean sa mhionaid
litre/min liot/mion
half-litre leth-liotair
Subject: Mathematics
loan
iasad
n(m)
loan - iasaid poss cloans - iasadan pl
Subject: Mathematics
locus
locus
n(m)
locus - locus poss cloci - loci pl
Subject: Mathematics
logarithmic
logaritmeach
adj
logarithmic differentiation diofarachadh logaritmeach
Subject: Mathematics
long
fada
adj
long division roinneadh fada
Subject: Mathematics
longer
nas fhaide
comp
Subject: Mathematics
longest
as fhaide
sup
Subject: Mathematics
loss
call
n(m)
loss - call(a) poss closses - call pl
Subject: Mathematics
low
ìosal
adj
Subject: Mathematics
lower
nas ìsle
comp
lower term teirm nas ìsle
Subject: Mathematics
lowest
as ìsle
sup
lowest term teirm as ìsle
Subject: Mathematics
mark
comharra
n(m)
mark - comharra poss cmarks - comharran pl
mark a point A and draw its north line comharraich puing a’ riochdachadh A agus tarraing an loidhne-tuath aig A
marked air a c(h)omharrachadh; comharraichte
Subject: Mathematics
mark
comharraich
vb
Subject: Mathematics
marking
a’ comharrachadh
vb n
Subject: Mathematics
match
maids
vb
Subject: Mathematics
matching
a' maidseadh
vb n
Subject: Mathematics
matching
maidseadh
n(m)
matching - maidsidh poss cmatchings - maidsidhean pl
Subject: Mathematics
mathematical
matamataigeach
adj
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
mathematical symbols comharran matamataigeach
Subject: Mathematics
mathematics
matamataig
n(m)
mathematics - matamataig poss c
mathematics and its impact on the world matamataig agus a bhuaidh air an t-saoghal
general principles of mathematics prionnsapalan coitcheann matamataig
natural mathematics matamataig nàdarra
applied mathematics matamataig gnìomhach
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
Subject: Mathematics
matrix
matraigs
n(m)
matrix - matraigs poss cmatrixes - matraigsean pl
in a matrix ann am matraigs
Subject: Mathematics
maximum
as àirde
adj
maximum turning point puing-tionndaidh as àirde
maximum value luach as àirde
Subject: Mathematics
maximum
as motha
adj
maximum value luach as motha
Subject: Mathematics
maze
ioma-shlighe
n(f)
maze - ioma-shlighe poss cmazes - ioma-shlighean pl
Subject: Mathematics
mean
cuibheasach
adj
mean value luach cuibheasach
Subject: Mathematics
mean
cuibheas
n(m)
mean - cuibheis poss cmeans - cuibheasan pl
arithmetic mean cuibheas aritmeataigeach
geometric mean cuibheas geoimeatrach
harmonic mean cuibheas harmonaig
Subject: Mathematics
measure
tomhais
vb
Subject: Mathematics
measure
tomhas
n(m)
measure - tomhais poss cmeasures - tomhasan plmeasures - toimhsean pl
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
measuring tape teip-tomhais
measuring cylinder siolandair-tomhais
Subject: Mathematics
measurement
tomhas
n(m)
measurement - tomhais poss cmeasurements - tomhasan plmeasurements - toimhsean pl
how accurate is the measurement? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Subject: Mathematics
measuring
a' tomhas
vb n
measuring tape teip-tomhais
measuring cylinder siolandair-tomhais
Subject: Mathematics
median
meadhain
adj
median distance astar-meadhain
median line loidhne-meadhain
median number àireamh-meadhain
median score sgòr-meadhain
median temperature teòthachd-meadhain
Subject: Mathematics
median
meadhanach
adj
median number àireamh mheadhanach
Subject: Mathematics
medium
meadhanach
adj
Subject: Mathematics
mental addition
cur-ris nad cheann
Subject: Mathematics
mental strategies
innleachdan inntinn
Subject: Mathematics
meter
meatair
n(m)
meter - meatair poss cmeters - meatairean pl
electricity meter meatair-dealain
Subject: Mathematics
metre
meatair
n(m)
metre - meatair poss cmetres - meatairean pl
metre stick maide meatair
metres per second (mps) meatair/meatairean san diog (msd)
half-metre leth-mheatair
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
height in metres àirde ann am meatairean
Subject: Mathematics
metric
meatrach
adj
Subject: Mathematics
mid-interval
meadhan-bheàrnach
adj
Subject: Mathematics
mid-interval
meadhan-bheàrn
n(m)
mid-interval - meadhan-bheàirn poss cmid-intervals - meadhan-bheàrnan pl
Subject: Mathematics
mid-interval
meadhan-raonach
adj
Subject: Mathematics
mid-interval
meadhan-raon
n(m)
mid-interval - meadhan-raoin poss cmid-intervals - meadhan-raointean pl
Subject: Mathematics
midday
meadhan-latha
n(m)
midday - meadhain-latha poss c
Subject: Mathematics
midnight
meadhan-oidhche
n(m)
midnight - meadhain-oidhche poss c
Subject: Mathematics
midpoint
puing-meadhain
n(f)
midpoint - puinge-meadhain poss cmidpoints - puingean-meadhain pl
Subject: Mathematics
mile
mìle
n(m/f)
mile - mìle poss cmiles - mìltean pl
miles per hour (mph) mìle/mìltean san uair (msu)
Subject: Mathematics
milligram
miligram
n(m)
milligram - miligram poss cmilligrams - miligraman pl
Subject: Mathematics
millilitre
mililiotair
n(m)
millilitre - mililiotair poss cmillilitres - mililiotairean pl
Subject: Mathematics
millimetre
milemeatair
n(m)
millimetre - milemeatair poss cmillimetres - milemeatairean pl
Subject: Mathematics
million
millean
n(m)
million - millein poss cmillions - milleanan pl
Subject: Mathematics
minimum
as lugha
adj
minimum value luach as lugha
Subject: Mathematics
minimum
as ìsle
adj
minimum turning point puing-tionndaidh as ìsle
Subject: Mathematics
minus
thoir-air-falbh
vb
minus sign soidhne toirt-air-falbh
minus sign samhla toirt-air-falbh
six minus four sia thoir-air-falbh ceithir
Subject: Mathematics
minute
mionaid
n(f)
minute - mionaid(e) poss cminutes - mionaidean pl
the minute hand an spòg mhòr
litres per minute liotair/liotairean sa mhionaid
Subject: Mathematics
mixed
measgaichte
adj
mixed calculation operation obrachadh a-mach measgaichte
mixed numbers àireamhan measgaichte
Subject: Mathematics
modal
mòdach
adj
modal score sgòr mòdach
Subject: Mathematics
mode
modh
n(m)
mode - modha poss cmodes - modhan plmodes - modhannan pl
Subject: Mathematics
mode
mòd
n(m)
mode - mòd poss cmodes - mòdan pl
Subject: Mathematics
model
modail
n(m)
model - modail poss cmodels - modailean pl
scale model modail-sgèile
Subject: Mathematics
money
airgead
n(m)
money - airgid poss cmonies - airgeadan pl
foreign money airgead cèin
monetary system siostam airgid
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
borrow money from the bank faigh airgead air iasad bhon bhanca
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-suim airgead a tha agad?
Subject: Mathematics
monomial
aon-theirmeach
n(m)
monomial - aon-theirmeach poss cmonomials - aon-theirmich pl
Subject: Mathematics
monomial
aon-theirmeach
adj
3xy is a monomial expression ’s e abairt aon-theirmeach a th’ ann an 3xy
Subject: Mathematics
Morse Code
Còd Morse
n(m)
Subject: Mathematics
most likely
as coltaiche
sup
Subject: Mathematics
multiple
iomad
n(m)
multiple - iomaid poss cmultiples - iomadan pl
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
bridging multiples of 10 a' dol thairis air iomadan de deich
near multiple faisg-iomad
Subject: Mathematics
multiple line graph
graf-ioma-loidhne
n(m)
multiple line graph - graf-ioma-loidhne poss cmultiple line graphs - grafaichean-ioma-loidhne pl
Subject: GeographyMathematics
multiplication
iomadachadh
n(m)
multiplication - iomadachaidh poss cmultiplications - iomadachaidhean pl
cross-multiplication tar-iomadachadh
multiplication sign samhla iomadachaidh
multiplication sign soidhne iomadachaidh
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Subject: Mathematics
multiplier
iomadair
n(m)
multiplier - iomadair poss cmultipliers - iomadairean pl
highest common multiplier iomadair cumanta as àirde (icà)
lowest common multiplier iomadair cumanta as ìsle (icì)
Subject: Mathematics
multiply
iomadaich
vb
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Subject: Mathematics
multiplying
ag iomadachadh
vb n
Subject: Mathematics
narrow
cumhang
adj
Subject: Mathematics
narrower
nas cuinge
comp
Subject: Mathematics
narrowest
as cuinge
sup
Subject: Mathematics
near-double
faisg-dhùblachadh
n(m)
near-double - faisg-dhùblachaidh poss cnear-doubles - faisg-dhùblaichean pl
Subject: Mathematics
near-multiple
faisg-iomad
n(m)
near-multiple - faisg-iomaid poss cnear-multiples - faisg-iomadan pl
Subject: Mathematics
negative
àicheil
adj
negative number àireamh àicheil
Subject: Mathematics
negative
àicheil
n(m)
negative - àicheil poss cnegatives - àicheilean pl
the negative of an t-àicheil aig
Subject: Mathematics
neiloid
neilaid
n(m)
neiloid - neilaid poss cneiloids - neilaidean pl
Subject: Mathematics
net
lom
adj
net weight cuideam lom
net pay pàigheadh lom
Subject: Mathematics
net
lìon
n(m)
net - lìn poss cnets - lìontan pl
net of a cube lìon ciùb
Subject: Mathematics
nine
naoi
n(f) / adj
Subject: Mathematics
nineteen
naoi-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninety
naochad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
adj
the ninth one an naoidheamh fear/tè
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
n(m)
ninth - naoidheimh poss cninths - naoidheamhan pl
Subject: Mathematics
non-divisible
do-roinnte
adj
Subject: Mathematics
non-proportionality
neo-chuidead
n(m)
non-proportionality - neo-chuideid poss cnon-proportionalities - neo-chuideadan pl
Subject: Mathematics
non-rigid
atharrachail
adj
non-rigid shape cumadh atharrachail
Subject: Mathematics
non-standard
neo-àbhaisteach
adj
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
Subject: Mathematics
non-standard
neo-riaghailteach
adj
Subject: Mathematics
noon
meadhan-latha
n(m)
noon - meadhain-latha poss c
Subject: Mathematics
notation
riochd
n(m)
notation - riochda poss cnotations - riochdan pl
scientific notation riochd saidheansail
standard notation/number form riochd àbhaisteach
Subject: Mathematics
notation
comharradh
n(m)
notation - comharraidh poss cnotations - comharraidhean pl
notation card cairt-comharraidh
decimal notation comharradh deicheach
functional notation comharradh fuincseanach
dash notation comharradh-sgrìoba
notation system siostam-comharraidh
Subject: Mathematics
number
àireamh
n(f)
number - àireimh poss cnumbers - àireamhan pl
even number àireamh chothromach
combined number machine inneal-àireamhan-ceangailte
exact number àireamh mhionaideach
negative number àireamh àicheil
natural number àireamh nàdarra
number names ainmean àireamhan
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan còrra
ordinal number àireamh òrdail
palindromic number àireamh phalandromaig
perfect number àireamh choileanta
cardinal number àireamh àrdail
consecutive numbers àireamhan leantainneach
complex number àireamh choimpleacs
descending numbers àireamhan-teàrnaidh
divided numbers àireamhan roinnte
positive number àireamh dhearbhte
prime number prìomh àireamh
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
whole number àireamh shlàn
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
number chain sèine-àireamhan
number code còd-àireamhan
number chart clàr-àireamhan
number form/standard notation riochd àbhaisteach
number line loidhne-àireamhan
number machine inneal-àireamhan
number sentence seantans-àireamhan
number sequence òrdugh-àireamhan
number story stòiridh-àireamhan
ascending numbers àireamhan-dìridh
mixed numbers àireamhan measgaichte
median number àireamh-meadhain
rational number àireamh raiseanail
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
real number fìor-àireamh
Roman numerals àireamhan Ròmanach
irrational number àireamh neo-raiseanail
triangular numbers àireamhan triantanach
Subject: Mathematics
numeral
figear
n(m)
numeral - figeir poss cnumerals - figearan pl
Roman numerals figearan Ròmanach
cardinal numeral figear àrdail
ordinal numeral figear òrdail
Subject: Mathematics
numerator
àireamhaiche
n(m)
numerator - àireamhaiche poss cnumerators - àireamhaichean pl
Subject: Mathematics
numerical
àireamhach
adj
numerical analysis anailis àireamhach
numerical adjective buadhair àireamhach
Subject: Mathematics
obtuse
farsaing
adj
obtuse angle ceàrn farsaing
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
Subject: Mathematics
octagon
ochd-cheàrnach
n(m)
octagon - ochd-cheàrnaich poss coctagons - ochd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
octagonal
ochd-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedron - octahedroin poss coctahedra - octahedra pl
Subject: Mathematics
odd
còrr
adj
odd number àireamh chòrr
odd function fuincsean còrr
odd numbers àireamhan corra
Subject: Mathematics
odd one out
conadal
adj
Subject: Mathematics
one
aon
n(f) / adj
Subject: Mathematics
operate
obraich
vb
Subject: Mathematics
operating
ag obrachadh
vb n
Subject: Mathematics
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh poss coperations - obrachaidhean pl
inverse operation obrachadh inbhearsach
inverse operation obrachadh neo-dhìreach
Subject: Mathematics
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh poss corders - òrdughan pl
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
rearrange the order ath-rèitich an t-òrdugh
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
Subject: Mathematics
ordinal
òrdail
adj
ordinal numbers àireamhan òrdail
ordinal numeral figear òrdail
Subject: Mathematics
origin
tùs
n(m)
origin - tùis poss corigins - tùsan pl
Subject: Mathematics
origin
origin
n(m)
origin - origin poss corigins - originean pl
Subject: Mathematics
ounce
unnsa
n(m)
ounce - unnsa poss counces - unnsachan plounces - unnsaichean pl
Subject: Mathematics
outcome
buil
n(f)
outcome - buil poss coutcomes - builean pl
learning outcomes builean ionnsachaidh
possible outcomes builean comasach
outcomes in Curriculum for Excellence builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais
equally likely outcomes builean le coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Subject: GeneralMathematics
outcome
toradh
n(m)
outcome - toraidh poss coutcomes - toraidhean pl
equally likely outcomes toraidhean le coltachd cho-ionann
possible outcomes toraidhean comasach
Subject: GeneralMathematics
outline
loidhne-a-muigh
n(f)
outline - loidhne-a-muigh poss coutlines - loidhnichean a-muigh pl
Subject: Mathematics
oval
ugh-chruthach
adj
Subject: Mathematics
oval
ugh-chruth
n(m)
oval - ugh-chrutha poss covals - ugh-chruthan pl
Subject: Mathematics
overlap
tar-shìneadh
n(m)
overlap - tar-shìnidh poss coverlaps - tar-shìnidhean pl
Subject: Mathematics
overlap
tar-shìn
vb
Subject: Mathematics
overlapping
a’ tar-shìneadh
vb n
Subject: Mathematics
overlay
tar-laigh
vb
Subject: Mathematics
overlay
tar-laighe
n(f)
overlay - tar-laighe poss coverlays - tar-laighean pl
Subject: Mathematics
overlaying
a’ tar-laighe
vb n
Subject: Mathematics
overtime
uairean a bharrachd
n(f)
Subject: Mathematics
overtime
còrr-ùine
n(m)
overtime - còrr-ùine poss c
Subject: Mathematics
p.m
f
adv
Subject: Mathematics
pack
paca
n(m)
pack - paca poss cpacks - pacan plpacks - pacaichean pl
Subject: Mathematics
pair
paidhir
n(m)
pair - paidhir poss cpairs - pàidhrichean pl
commutative pairs pàidhrichean co-iomlaideach
Subject: Mathematics
palindromic
palandromaig
adj
palindromic number àireamh phalandromaig
Subject: Mathematics
paper
pàipear
n(m)
paper - pàipeir poss cpapers - pàipearan pl
manuscript paper pàipear-clèithe
newspaper pàipear-naidheachd
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
squared paper pàipear ceàrnagach
isometric paper pàipear isomeatrach
tracing paper pàipear treasaidh
Subject: GeneralMathematics
parabola
parabola
n(m)
parabola - parabola poss cparabolas - parabolathan pl
Subject: Mathematics
paraboloid
parabolaid
n(m)
paraboloid - parabolaid poss cparaboloids - parabolaidean pl
Subject: Mathematics
parallel
co-shìnte
adj
parellel lines loidhnichean co-shìnte
Subject: Mathematics
parallelogram
parailealogram
n(m)
parallelogram - parailealogram poss cparallelograms - parailealograman pl
Subject: Mathematics
parameter
parameatair
n(m)
parameter - parameatair poss cparameters - parameatairean pl
Subject: Mathematics
parametric
parameatrach
adj
a curve is defined parametrically tha lùb air a riochdachadh gu parameatrach
parametric differentiation diofarachadh parameatrach
parametric equations co-aontaran parameatrach
Subject: Mathematics
parenthesis
parentesis
n(m)
parenthesis - parentesis poss cparenthesis - parentesisan pl
Subject: Mathematics
partial
pàirteach
adj
partial fractions bloighean pàirteach
Subject: Mathematics
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain poss cpatterns - pàtranan plpatterns - pàtrain pl
cyclic pattern pàtran cuartail
circle pattern pàtran cearcallach
repeating pattern pàtran-minig
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
symmetrical patterns pàtrain co-chothromach
tiling pattern pàtran-leacaidh
contour patterns pàtrain loidhnichean-àirde
Subject: Mathematics
pay
pàigh
vb
please pay here pàigh an seo
Subject: Mathematics
pay
pàigheadh
n(m)
pay - pàighidh poss cpays - pàighidhean pl
basic pay pàigheadh bunaiteach
gross pay pàigheadh iomlan
net pay pàigheadh lom
pay increase àrdachadh pàighidh
payslip bileag-pàighidh
Subject: Mathematics
paying
a' pàigheadh
vb n
Subject: Mathematics
pegboard
clàr-bhioran
n(m)
pegboard - clàir-bhioran poss cpegboards - clàran-bhioran pl
Subject: Mathematics
pence
sgillinn
n(f)
pence - sgillinn poss cpence - sgillinnean pl
dà sgillin two pence
7p 7sg
Subject: Mathematics
penny
sgillinn
n(f)
penny - sgillinn poss cpennies - sgillinnean pl
7p 7sg
one penny aon sgillinn
Subject: Mathematics
pentagon
còig-cheàrnach
n(m)
pentagon - còig-cheàrnaich poss cpentagons - còig-cheàrnachan pl
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
Subject: Mathematics
pentagonal
còig-cheàrnachail
adj
pentagonal prism priosam còig-cheàrnachail
Subject: Mathematics
per cent
sa cheud (%)
adv
thirty per cent trithead sa cheud
Subject: Mathematics
percentage
ceudadach
adj
annual percentage rate (APR) reat ceudadach bliadhnail
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
percentage decrease ìsleachadh ceudadach
percentage increase meudachadh ceudadach
percentage increase àrdachadh ceudadach
Subject: Mathematics
percentage
ceudad
n(m)
percentage - ceudaid poss cpercentages - ceudadan pl
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Subject: Mathematics
percentile
ceudachd
n(f)
percentile - ceudachd poss cpercentiles - ceudachdan pl
Subject: Mathematics
perimeter
cuairt-thomhas
n(m)
perimeter - cuairt-thomhais poss cperimeters - cuairt-thomhasan pl
perimeter of the triangle cuairt-thomhas an triantain
Subject: Mathematics
period
cuairt
n(f)
period - cuairt(e) poss cperiods - cuairtean pl
sketch the graphs y = -2 sin x° and y = -3 sin x° and write the period and amplitude of each graph sgeids grafaichean y = -2 sin x° agus y = -3 sin x° agus sgrìobh cuairt agus meudachd gach graf
write the period and the amplitude of y = cos x° sgrìobh cuairt agus meudachd y = cos x°
write the period of the function y = 7 cos x° sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x°
write the period of the graph sgrìobh cuairt a’ ghraf
Subject: Mathematics
periodic
cuartach
adj
periodic graph graf cuartach
periodic function fuincsean cuartach
for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360° air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine
Subject: Mathematics
perpendicular (to)
ceart-cheàrnach (ri)
adj
draw a perpendicular line up from point A tarraing loidhne cheart-cheàrnach suas bhon phuing A
perpendicular bisector letheadair ceart-cheàrnach
perpendicular line loidhne cheart-cheàrnach
Subject: Mathematics
pictogram
clàr-dhealbhan
n(m)
pictogram - clàir-dhealbhan poss cpictograms - clàran-dhealbhan pl
Subject: Mathematics
pie chart
clàr-cearcaill
n(m)
pie chart - clàir-cearcaill poss cpie chart - clàir-cearcaill pl
Subject: Mathematics
pie graph
graf-cearcaill
n(m)
pie graph - graf-cearcaill poss cpie graphs - grafaichean-cearcaill pl
Subject: Mathematics
piece work
pìos-chosnadh
Subject: Mathematics
place value
luach (a rèir) àite
n phr
Subject: Mathematics
plane
raon
n(m)
plane - raoin poss cplanes - raointean pl
complex plane raon coimpleacs
diagonal plane raon trastanach
horizontal plane raon còmhnard
plane of symmetry raon-cothromachaidh
tile the plane leacaich an raon
vertical plane raon bheartagail
Subject: Mathematics
plot
càirich
vb
plot the following points on a grid càirich na puingean a leanas air clèith
Subject: Mathematics
plotting
a’ càradh
vb n
Subject: Mathematics
plus
cuir-ris
vb
2 plus 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
plus sign soidhne cur-ris
plus sign samhla cur-ris
Subject: Mathematics
point
puing
n(f)
point - puing(e) poss cpoints - puingean pl
bonus points puingean bònas
contact point puing-suathaidh
endpoint puing-deiridh
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
floating point puing neo-cheangailte
grid point puing-clèithe
maximum turning point puing-tionndaidh às àirde
midpoint puing-meadhain
minimum turning point puing-tionndaidh às ìsle
point of contact puing-suathaidh
point of inflexion puing infleicsean
point of intersection puing-trasnaidh
point of intersection crasg
turning point puing-tionndaidh
starting point puing-tòiseachaidh
stationery point puing-tionndaidh
Subject: Mathematics
polar
pòlar
adj
polar form riochd pòlar
Subject: Mathematics
polygon
poileagan
n(m)
polygon - poileagain poss cpolygons - poileaganan pl
regular polygon poileagan riaghailteach
Subject: Mathematics
polynomial
ioma-theirmeach
n(m)
polynomial - ioma-theirmeich poss cpolynomials - ioma-theirmeachan pl
Subject: Mathematics
polynomial
ioma-theirmeach
adj
polynomial equation co-aontar ioma-theirmeach
Subject: Mathematics
portion
earrann
n(f)
portion - earrainn poss cportions - earrannan pl
Subject: Mathematics
portion
pàirt
n(m/f)
portion - pàirt poss cportions - pàirtean pl
Subject: Mathematics
portion
cuid
n(f)
portion - cuid(e) poss cportions - cuidean pl
Subject: Mathematics
position
suidheachadh
n(m)
position - suidheachaidh poss cpositions - suidheachaidhean pl
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Subject: Mathematics
positive
dearbhte
adj
positive number àireamh dhearbhte
positive indices indeacsan dearbhte
Subject: Mathematics
possible
comasach
adj
possible values luachan comasach
Subject: Mathematics
pound
punnd
n(m)
pound - puinnd poss cpounds - puinnd pl
Subject: Mathematics
pound (£)
not
n(m)
pound (£) - nota poss cpounds (£) - notaichean pl
value of the pound luach an nota
Subject: Mathematics
power
cumhachd
n(m/f)
power - cumhachd poss cpowers - cumhachdan pl
powers of ten cumhachdan de dheich
powers and roots cumhachdan agus freumhan
Subject: Mathematics
predict
ro-inns
vb
Subject: Mathematics
predicting
a' ro-innse
vb n
Subject: Mathematics
prediction
ro-innse
n(m)
prediction - ro-innse poss cpredictions - ro-innsean pl
Subject: Mathematics
price
cuir prìs air
vb
Subject: Mathematics
price
prìs
n(f)
price - prìse poss cprices - prìsean pl
buying price prìs-ceannachd
buying price cosgais
cost price prìs-ceannachd
cost price cosgais
price list liosta phrìsean
selling price prìs-reic
Subject: Mathematics
prime
prìomh
adj
prime factors prìomh fhactaran
prime number prìomh àireamh
Subject: Mathematics
prime
prìomh
n(m)
prime - prìomh poss cprimes - prìomhan pl
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Subject: Mathematics
prism
priosam
n(m)
prism - priosam poss cprisms - priosaman pl
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
triangular prism priosam triantanach
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
pentagonal prism priosam còig-cheàrnachail
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Subject: Mathematics
probability
coltachd
n(f)
probability - coltachd poss cprobabilities - coltachdan pl
equal probability coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Subject: Mathematics
probable
coltach
adj
most probable as coltaiche
more probable nas coltaiche
least probable as neo-choltaiche
less probable nas neo-choltaiche
Subject: Mathematics
problem
ceist
n(f)
problem - ceiste poss cproblems - ceistean pl
word problem ceist-teacsa
number problem ceist-àireamhan
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Subject: Mathematics
problem solving
fuasgladh cheistean
n phr
Subject: Mathematics
process
pròiseas
n(m)
process - pròiseas poss cprocesses - pròiseasan pl
process of change pròiseas atharrachaidh
mental processes pròiseasan inntinn
iterative process pròiseas thuairmsean
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Subject: Mathematics
product
toradh-iomadachaidh
n(m)
product - toraidh-iomadachaidh poss cproducts - toraidhean-iomadachaidh pl
Subject: Mathematics
product
toradh
n(m)
product - toraidh poss cproducts - toraidhean pl
scalar product toradh scalar
Subject: Mathematics
product rule
riaghailt iomadachaidh
n(f)
product rule - riaghailt iomadachaidh poss cproduct rules - riaghailtean iomadachaidh pl
Subject: Mathematics
profile
profaidhl
n(m)
profile - profaidhl poss cprofiles - profaidhlean pl
Subject: Mathematics
profit
prothaid
n(f)
profit - prothaid(e) poss cprofits - prothaidean pl
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Subject: Mathematics
property
feart
n(m)
property - fearta poss cproperties - feartan pl
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
properties of a triangle feartan triantain
Subject: Mathematics
property
buadh
n(f)
property - buaidh poss cproperties - buadhan pl
Subject: Mathematics
proportion
co-chuid
n(f)
proportion - co-chuid poss cproportions - co-chuidean pl
inverse proportion co-chuid neo-dhìreach
inverse proportion co-chuid mhùiteach
inverse proportion co-chuid inbhearsach
direct proportion co-chuid dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
in direct proportion to... ann an co-chuid dhìrich ri...
Subject: Mathematics
proportional
co-chuideil
adj
a is proportional to b tha a co-chuideil ri b
Subject: Mathematics
proportionality
co-chuidead
n(m)
proportionality - co-chuideid poss cproportionalities - co-chuideadan pl
constant of proportionality cunbhal co-chuideid
Subject: Mathematics
protractor
protractair
n(m)
protractor - protractair poss cprotractors - protractairean pl
Subject: Mathematics
pursuit curve
lùb-tòrachd
n(m)
pursuit curve - lùb-tòrachd poss cpursuit curves - lùban-tòrachd pl
Subject: Mathematics
put in order
cuir ann an òrdugh
vb
Subject: Mathematics
put in sequence
cuir ann an òrdugh
vb
Subject: Mathematics
putting in order
a' cur ann an òrdugh
vb n
Subject: Mathematics
putting in sequence
a’ cur ann an òrdugh
vb n
Subject: Mathematics
puzzle
tòimhseachan
n(m)
puzzle - tòimhseachain poss cpuzzles - tòimhseachain pl
Subject: Mathematics
pyramid
pioramaid
n(f)
pyramid - pioramaid poss cpyramids - pioramaidean pl
skeleton pyramid pioramaid chnàmhach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
population pyramid pioramaid-sluaigh
Subject: Mathematics
quadrant
cairteal
n(m)
quadrant - cairteil poss cquadrants - cairtealan pl
1st quadrant a’ 1d chairteal
2nd quadrant an 2ra cairteal
Subject: Mathematics
quadratic
ceàrnanach
adj
quadratic function fuincsean ceàrnanach
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
Subject: Mathematics
quadrilateral
ceithir-cheàrnach
n(m)
quadrilateral - ceithir-cheàrnaich poss cquadrilaterals - ceithir-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
quadrilateral
ceithir-cheàrnach(ail)
adj
Subject: Mathematics
quantity
uiread
n(f)
quantity - uireid poss cquantities - uiread pl
number and quantity àireamh agus uiread
Subject: Mathematics
quarter
cairtealaich
vb
Subject: Mathematics
quarter
cairteal
n(m)
quarter - cairteil poss cquarters - cairtealan pl
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
two quarters dà chairteal
three quarters trì cairtealan
three quarters trì chairteal
quarter past cairteal an dèidh
quarter to cairteal gu
Subject: Mathematics
quartered
air a chairteal(ach)adh
adj
Subject: Mathematics
quartered
cairtealaichte
adj
Subject: Mathematics
quartering
a' cairteal(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
quartile
cairteal
n(m)
quartile - cairteil poss cquartiles - cairtealan pl
upper quartile cairteal àrd
lower quartile cairteal ìosal
interquartile eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
radian
radian
n(m)
radian - radian poss cradians - radianan pl
Subject: Mathematics
radius
radius
n(m)
radius - radius poss cradii - radii pl
Subject: Mathematics
random
tuaireamach
adj
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
Subject: Mathematics
range
mach-raon
n(m)
range - mach-raoin poss cranges - mach-raointean pl
Subject: Mathematics
range
raon
n(m)
range - raoin poss cranges - raointean pl
interquartile range raon eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
rate
ìre
n(f)
rate - ìre poss crates - ìrean pl
constant rate ìre chunbhalach
interest rate ìre an rèidh
rate of inflation ìre na h-atmhorachd
Subject: Mathematics
rate
reat
n(m)
rate - reat poss crates - reatan pl
rate of filling reat-lìonaidh
rate of flow reat-ruith(e)
rate per hour reat san uair
constant rate reat cunbhalach
exchange rate reat-iomlaid
annual percentage rate (APR) reat ceudadach bliadhnail
Subject: Mathematics
ratio
co-mheas
n(m)
ratio - co-mheas(a) poss cratios - co-mheasan pl
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Subject: Mathematics
rational
raiseanail
adj
rational number àireamh raiseanail
Subject: Mathematics
rationalise
raiseanailich
vb
rationalise the following fractions raiseanailich na bloighean a leanas
Subject: Mathematics
rationalising
a’ raiseanailachadh
vb n
Subject: Mathematics
rationalising
a’ raiseanaileadh
vb n
Subject: Mathematics
ready reckoner
clàr-dèante
n(m)
ready reckoner - clàir-dhèante poss cready reckoners - clàran-dèante pl
Subject: Mathematics
real
fìor
adj
real number fìor-àireamh
real root fìor-fhreumh
Subject: Mathematics
rearrange
ath-rèitich
vb
Subject: Mathematics
rearrangement
ath-rèiteachadh
n(m)
rearrangement - ath-rèiteachaidh poss crearrangements - ath-rèiteachaidhean pl
Subject: Mathematics
rearranging
ag ath-rèiteachadh
vb n
Subject: Mathematics
reasoning
reusanachadh
n(m)
reasoning - reusanachaidh poss creasonings - reusanachaidhean pl
Subject: Mathematics
reciprocal
co-thionndaichte
adj
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
the simplest form of a reciprocal function an riochd as sìmplidhe de fhuincsean co-thionndaichte
Subject: Mathematics
reciprocal
co-thionndadh
n(m)
reciprocal - co-thionndaidh poss creciprocals - co-thionndaidhean pl
Subject: Mathematics
record
clàradh
n(m)
record - clàraidh poss crecords - clàraidhean pl
Subject: Mathematics
recorded
clàraichte
adj
Subject: Mathematics
rectangle
ceart-cheàrnach
n(m)
rectangle - ceart-cheàrnaich poss crectangles - ceart-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
rectangular
ceart-cheàrnachail
adj
rectangular shapes cumaidhean ceart-cheàrnachail
Subject: Mathematics
reduce
ìslich
vb
Subject: Mathematics
reduce
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
reduce
beagaich
vb
Subject: Mathematics
reducing
a’ beagachadh
vb n
Subject: Mathematics
reducing
ag ìsleachadh
vb n
Subject: Mathematics
reducing
a’ lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
reduction
beagachadh
n(m)
reduction - beagachaidh poss creductions - beagachaidhean pl
Subject: Mathematics
reduction
ìsleachadh
n(m)
reduction - ìsleachaidh poss creductions - ìsleachaidhean pl
Subject: Mathematics
reduction
lùghdachadh
n(m)
reduction - lùghdachaidh poss creductions - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
reference grid
cliath-lorg
n(f)
reference grid - clèith-lorg poss creference grids - cliathan-lorg pl
Subject: Mathematics
reflect
seall faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis seall faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Subject: Mathematics
reflect
nochd faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis nochd faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Subject: Mathematics
reflecting
a’ nochdadh faileas-sgàthain
vb n
Subject: Mathematics
reflecting
a’ seallatinn faileas-sgàthain
vb n
Subject: Mathematics
reflection
faileas-sgàthain
n(m)
reflection - faileis-sgàthain poss creflections - faileasan-sgàthain pl
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Subject: Mathematics
reflection
ìomhaigh
n(f)
reflection - ìomhaigh poss creflections - ìomhaighean pl
Subject: Mathematics
reflection
faileas
n(m)
reflection - faileis poss creflections - faileasan pl
Subject: Mathematics
reflex
fosgailte
adj
reflex angle ceàrn fosgailte
Subject: Mathematics
refraction
fiaradh
n(m)
refraction - fiaraidh poss crefractions - fiaraidhean pl
angle of refraction ceàrn-fiaraidh
refraction of light fiaradh solais
refraction of light solas a’ fiaradh
Subject: Mathematics
regular
riaghailteach
adj
regular polygon poileagan riaghailteach
Subject: Mathematics
regular
cothromach
adj
Subject: Mathematics
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe poss crelationships - dàimhean pl
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
recurrence relationship dàimh-tillteachais
Subject: Mathematics
relationship
ceangal
n(m)
relationship - ceangail poss crelationships - ceangalan pl
Subject: Mathematics
relative
dàimheach
adj
relative frequency tricead dàimheach
Subject: Mathematics
remainder
(an) còrr
n(m)
remainder - corra poss cremainders - corran pl
Subject: Mathematics
repayment
ais-phàigheadh
n(m)
repayment - ais-phàighidh poss crepayments - ais-phàighidhean pl
repayment period ùine àis-phàighidh
repayment plan plana àis-phàigheadh
Subject: Mathematics
repeated addition
cur-ris a-rithist ’s a-rithist
Subject: Mathematics
represent
riochdaich
vb
Subject: Mathematics
representative
riochdail
adj
representative fraction bloigh riochdail
Subject: Mathematics
representing
a’ riochdachadh
vb n
Subject: Mathematics
reverse theorem
ais-theoram
n(f)
reverse theorem - ais-theoram poss creverse theorems - ais-theoraman pl
Subject: Mathematics
revise
ath-sgrùd
vb
Subject: Mathematics
revising
ag ath-sgrùdadh
vb n
Subject: Mathematics
revision
ath-sgrùdadh
n(m)
revision - ath-sgrùdaidh poss crevisions - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
revision
sùil air ais
Subject: Mathematics
revolution
cuairt
n(f)
revolution - cuairt(e) poss crevolutions - cuairtean pl
complete revolution cuairt iomlan
half revolution leth-chuairt
solid of revolution cruth-cuartail
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Subject: Mathematics
revolve
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
revolving
a’ cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
rhombus
rombas
n(m)
rhombus - rombas poss crhombuses - rombasan pl
Subject: Mathematics
right
ceart
adj
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheàrnan cearta
Subject: Mathematics
right-angled
ceart-cheàrnach(ail)
adj
right-angled triangle triantan ceart-cheàrnach(ail)
Subject: Mathematics
rigid
neo-atharrachail
adj
rigid shape cumadh neo-atharrachail
Subject: Mathematics
roll
roilig
vb
Subject: Mathematics
rolling
a' roiligeadh
vb n
Subject: Mathematics
rolling
roiligeadh
n(m)
rolling - roiligidh poss crollings - roiligidhean pl
Subject: Mathematics
Roman numerals
figearan Ròmanach
n phr
Subject: Mathematics
root
freumh
n(m)
root - freumha poss croots - freumhan pl
powers and roots cumhachdan agus freumhan
square root freumh ceàrnagach
cubic root freumh ciùbach
real root fìor-fhreumh
Subject: Mathematics
rotate
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
rotate
cuir car de
vb
rotate the shape 120° cuir car treasamh-cuairt den chumadh
rotate the shape 180° cuir leth-chuairt den chumadh
Subject: Mathematics
rotating
a' cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
rotating
a’ cur car de
vb n
Subject: Mathematics
rotation
cuairt
n(f)
rotation - cuairt(e) poss crotations - cuairtean pl
complete rotation cuairt iomlan
Subject: Mathematics
rotational
cuartail
adj
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
Subject: Mathematics
round off to
cruinnich gu
vb
round off to 2 decimal places cruinnich gu 2 ionad dheicheadh
Subject: Mathematics
rounding
cruinneachadh gu
n(m)
rounding - cruinneachaidh poss croundings - cruinneachaidhean pl
Subject: Mathematics
rounding off to
a' cruinneachadh gu
vb n
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh gu
Subject: Mathematics
row
sreath
n(m/f)
row - sreatha poss crows - sreathan pl
Subject: Mathematics
rule
riaghailt
n(f)
rule - riaghailt poss crules - riaghailtean pl
product rule riaghailt iomadachaidh
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Subject: Mathematics
ruler
rùilear
n(m)
ruler - rùileir poss crulers - rùilearan pl
horizontal rule rùilear comhnard
cm ruler rùilear cm
Subject: Mathematics
salary
tuarastal
n(m)
salary - tuarastail poss csalaries - tuarastalan plsalaries - tuarastail pl
yearly salary tuarastal bliadhnail
Subject: Mathematics
sample
eisimpleir
n(m)
sample - eisimpleir poss csamples - eisimpleirean pl
Subject: Mathematics
sample
taghadh
n(m)
sample - taghaidh poss csamples - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
sample
sampall
n(m)
sample - sampaill poss csamples - sampallan pl
Subject: Mathematics
save
sàbhail
vb
Subject: Mathematics
saving
sàbhaladh
n(m)
saving - sàbhalaidh poss csavings - sàbhaladh pl
Subject: Mathematics
saving
a' sàbhaladh
vb n
Subject: Mathematics
scalar
scalar
n(m)
scalar - scalar poss cscalars - scalaran pl
Subject: Mathematics
scalar
scalar
adj
scalar product toradh scalar
Subject: Mathematics
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilichean plscales - sgèilean pl
scale diagram diagram-sgèile
scale drawing dealbh-sgèile
scale factor factar-sgèile
scale model modail-sgèile
Subject: Mathematics
scalene
neo-chothromach
adj
scalene triangle triantan neo-chothromach
Subject: Mathematics
scales
toimhsean
n(m)
scales - toimhsean poss cscales - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
scales
meidh
n(f)
scales - meidhe poss cscales - meidhean pl
Subject: Mathematics
scatter diagram
diagram-sgapte
n(m)
scatter diagram - diagram-sgapte poss cscatter diagrams - diagraman-sgapte pl
Subject: Mathematics
scientific notation
riochd saidheansail
n(m)
Subject: Mathematics
score
sgòr
n(m)
score - sgòr poss cscores - sgòran pl
median score sgòr-meadhain
modal score sgòr-mòdach
Subject: Mathematics
score
sgòr
vb
Subject: Mathematics
score
fichead
n(f)
score - ficheid poss cscores - ficheadan pl
three score and ten trì fichead ’s a deich
Subject: Mathematics
scoring
a' sgòradh
vb n
Subject: Mathematics
sea level
ìre na mara
n phr
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
Subject: GeographyMathematics
second
diog
n(m)
second - diog poss cseconds - diogan pl
metres per second (mps) meatair/meatairean san diog (msd)
per second san diog
Subject: Mathematics
second
dàrna
adj
The Second World War An Dàrna Cogadh
the second one an dàrna fear/tè
2nd 2ra
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
Subject: Mathematics
second
dara
adj
Second Summary An Dara Geàrr-Chunntas
the second one an dara fear/tè
2nd 2ra
Subject: Mathematics
sector
seactor
n(m)
sector - seactor poss csectors - seactoran pl
Subject: Mathematics
segment
seigmeant
n(m)
segment - seigmeant poss csegments - seigmeantan  pl
Subject: Mathematics
selection
taghadh
n(m)
selection - taghaidh poss cselections - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
selection
measgachadh
n(m)
selection - measgachaidh poss cselections - measgachaidhean pl
Subject: Mathematics
self-similar
fèin-choltach
adj
Subject: Mathematics
self-similarity
fèin-choltas
n(m)
self-similarity - fèin-choltais poss cself-similarities - fèin-choltasan pl
Subject: Mathematics
semicircle
leth-chearcall
n(m)
semicircle - leth-chearcaill poss csemicircles - leth-chearcallan plsemicircles - leth-chearcaill pl
Subject: Mathematics
sequence
òrdugh
n(m)
sequence - òrduigh poss csequences - òrdughan pl
number sequence òrdugh-àireamhan
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
Subject: Mathematics
series
sreath
n(m/f)
series - sreatha poss cseries - sreathan pl
arithmetic series sreath aritmeataigeach
converging series sreath-dlùthachaidh
diverging series sreath-meudachaidh
geometric series sreath geoimeatrach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Maclaurin series sreath MacLaurin
Subject: Mathematics
set
seata
n(m)
set - seata poss csets - seataichean pl
number sets seataichean àireamhan
indexed set seata indeacste
fraction of sets bloigh sheataichean
Subject: Mathematics
seven
seachd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventeen
seachd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
adj
the seventh one an seachdamh fear
the seventh one an t-seachdamh tè
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
n(m)
seventh - seachdaimh poss csevenths - seachdamhan pl
Subject: Mathematics
seventy
seachdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
several
grunnan
adj
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
Subject: Mathematics
shaded
dathte
adj
work out the size of the shaded area obraich a-mach meud an raoin dhathte
Subject: Mathematics
shape
cumadh
n(m)
shape (2d) - cumaidh poss cshapes (2d) - cumaidhean pl
composite shape cumadh co-cheangailte
composite shape cumadh co-thàthte
double shape cumadh dùbailte
rigid shape cumadh neo-atharrachail
symmetrical shape cumadh co-chothromach
symmetrical shape cumadh cothromaichte
flat shape cumadh còmhnard
properties of shapes feartan chumaidhean
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Subject: Mathematics
shape
cruth
n(m)
shape (3d) - crutha poss cshapes (3d) - cruthan pl
irregular shape cruth neo-chothromach
irregular shape cruth neo-riaghailteach
solid shape cruth
3d shapes cruthan 3sh
spiral shape cruth snìomhanach
Subject: Mathematics
share
roinn
vb
Subject: Mathematics
share
earrann
n(f)
share - earrainn poss cshares - earrannan pl
stock market margadh nan earrannan
stock exchange margadh nan earrannan
Subject: Mathematics
share
cuibhreann
n(m/f)
share - cuibhrinn poss cshares - cuibhreannan pl
Subject: Mathematics
share
earrann
n(f)
share - earrainn poss cshares - earrannan pl
Subject: Mathematics
share
riaraich
vb
Subject: Mathematics
share
riarachadh
n(m)
share - riarachaidh poss cshares - riarachaidhean pl
unequal sharing riarachadh neo-chothromach
Subject: Mathematics
share
roinn
n(f)
share - roinne poss cshares - roinnean pl
equal shares roinnean cothromach
Subject: Mathematics
sharing
riarachadh
n(m)
sharing - riarachaidh poss c
Subject: Mathematics
sharing
a' riarachadh
vb n
Subject: Mathematics
sharing
a' roinn
vb n
Subject: Mathematics
short
goirid
adj
Subject: Mathematics
shorter
nas giorra
comp
Subject: Mathematics
shortest
as giorra
sup
Subject: Mathematics
side
cliatha(i)ch
n(f)
side - cliathaich poss csides - cliathaichean pl
side elevation dealbh-cliathaich
side view sealladh-cliathaich
Subject: Mathematics
side
taobh
n(m)
side - tao(i)bh poss csides - taobhan pl
side adjacent an taobh dlùth
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
side opposite an taobh mu choinneamh
the sloping side an taobh claon
the sloping side an taobh aomach
Subject: Mathematics
sign
soidhne
n(m)
sign - soidhne poss csigns - soidhnichean pl
sign languages cànanan soidhne
plus sign soidhne cur-ris
minus sign soidhne toirt-air-falbh
Subject: Mathematics
sign
samhla
n(f)
sign - samhla poss csigns - samhlan pl
minus sign samhla toirt-air-falbh
plus sign samhla cur-ris
Subject: Mathematics
significant
brìgheil
adj
significant figure figear brìgheil
most significant figure figear as brìgheile
Subject: Mathematics
similar
co-choltach
adj
Subject: Mathematics
similarity
co-choltas
n(m)
similarity - co-choltais poss csimilarities - co-choltasan pl
Subject: Mathematics
simple
sìmplidh
adj
Subject: Mathematics
simpler
nas sìmplidh(e)
comp
Subject: Mathematics
simplest
as sìmplidhe
sup
simplest form an riochd as sìmplidhe
Subject: Mathematics
simplification
sìmpleachadh
n(m)
simplification - sìmpleachaidh poss csimplifications - sìmpleachaidhean pl
Subject: Mathematics
simplify
sìmplich
vb
Subject: Mathematics
simplifying
a' sìmpleachadh
vb n
Subject: Mathematics
simultaneous
co-amail
adj
simultaneous equations co-aontaran co-amail
simultaneous variation atharrachadh co-amail
Subject: Mathematics
single
singilte
adj
single digit figear singilte
single digit aon-fhigear
single figure aon-fhigear
single digit aon-didseat
Subject: Mathematics
six
sia
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixteen
sia-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
adj
the sixth one an siathamh fear
the sixth one an t-siathamh tè
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
n(m)
sixth - siathaimh poss csixths - siathamhan pl
Subject: Mathematics
sixty
seasgad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
size
meudachd
n(f)
size - meudachd poss csizes - meudachdan pl
Subject: Mathematics
size
meud
n(m)
size - meud poss csizes - meudan pl
size of the angle meud a’ cheàirn
Subject: Mathematics
sketching
a’ dèanamh sgeidse
vb n
Subject: Mathematics
slant
fiaraich
vb
Subject: Mathematics
slant
cuir fiaradh ann
vb
Subject: Mathematics
slant
fiaradh
n(m)
slant - fiaraidh poss cslants - fiaraidhean pl
at an angle air fhiaradh
slanting air fiaradh
Subject: Mathematics
slanting
a’ cur fiaradh ann
vb n
Subject: Mathematics
slanting
a’ fiarachadh
vb n
Subject: Mathematics
slanting
a’ fiaradh
vb n
Subject: Mathematics
slope
aomadh
n(m)
slope - aomaidh poss cslopes - aomaidhean pl
Subject: Mathematics
slope
claonadh
n(m)
slope - claonaidh poss cslopes - claonaidhean pl
find the slope of the line AB lorg claonadh na loidhne AB
Subject: Mathematics
slope
aom
vb
Subject: Mathematics
slope
claon
vb
Subject: Mathematics
sloping
aomach
adj
the sloping side an taobh aomach
Subject: Mathematics
sloping
claon
adj
sloping face aodann claon
the sloping side an taobh claon
Subject: Mathematics
sloping
ag aomadh
vb n
sloping to one side ag aomadh gu aon taobh
Subject: Mathematics
sloping
a' claonadh
vb n
sloping to one side a’ claonadh gu aon taobh
Subject: Mathematics
small
beag
adj
Subject: Mathematics
smaller
nas lugha
comp
Subject: Mathematics
smallest
as lugha
sup
Subject: Mathematics
solid
cruth
n(m)
solid - crutha poss csolids - cruthan pl
3 dimensional solid cruth trì-sheallach
circumference of a solid cearcall-thomhas crutha
composite solids cruthan co-cheangailte
composite solids cruthan co-thàthte
solid of revolution cruth-cuartail
solid shape cruth cruaidh
Subject: Mathematics
solution
fuasgladh
n(m)
solution - fuasglaidh poss csolutions - fuasglaidhean pl
Subject: Mathematics
solve
fuasgail
vb
problem solving fuasgladh cheistean
Subject: Mathematics
solving
a' fuasgladh
vb n
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
Subject: Mathematics
sort
seòrsa
n(m)
sort - seòrsa poss csorts - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
sort
seòrsaich
vb
Subject: Mathematics
sorting
a' seòrsachadh
vb n
Subject: Mathematics
sorting
seòrsachadh
n(m)
sorting - seòrsachaidh poss c
Subject: Mathematics
span
rèis
n(f)
span - rèis(e) poss cspans - rèisean pl
armspan rèis-gàirdein
handspan rèis-làimhe
wingspan rèis-sgèithe
Subject: Mathematics
speed
luaths
n(m)
speed - luaiths poss c
speed of light luaths solais
instantaneous speed luaths aig àm sònraichte sam bith
speed up luathaich
wind speed luaths-gaoithe
wind speed luaths na gaoithe
Subject: MathematicsGeography
spend
caith
vb
Subject: Mathematics
spend
cosg
vb
Subject: Mathematics
spending
a' cosg
vb n
Subject: Mathematics
spending
a' caitheamh
vb n
Subject: Mathematics
sphere
cruinne
n(m)
sphere - cruinne poss cspheres - cruinnean pl
hemisphere leth-chruinne
Subject: Mathematics
spiral
snìomhanach
adj
spiral shape cruth snìomhanach
Subject: Mathematics
spot
spot
n(m)
spot - spot poss cspots - spotan pl
Subject: Mathematics
spot
dotag
n(f)
spot - dotaig poss cspots - dotagan pl
dot grid cliath-dhotagan
Subject: Mathematics
square
ceàrnagaich
vb
Subject: Mathematics
square
ceàrnag
n(f)
square - ceàrnaig poss csquares - ceàrnagan pl
magic square ceàrnag sheunta
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
inscribed square (in a circle) ceàrnag chuairt-chearcallaichte
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
Subject: Mathematics
square
ceàrnagach
adj
square faces aodainn chearnagach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
square foot troigh cheàrnagach
square kilometre cilemeatair ceàrnagach
square unit aonad ceàrnagach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
square roots freumhan ceàrnagach
squared paper pàipear ceàrnagach
square face aodann ceàrnagach
square root freumh ceàrnagach
square units aonadan ceàrnagach
Subject: Mathematics
squared
ceàrnagaichte
adj
squared deviation claonadh ceàrnagaichte
squared lengths faidean ceàrnagaichte
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
Subject: Mathematics
squaring
a' ceàrnagachadh
vb n
Subject: Mathematics
standard
slat-tomhais
n(f)
standard - slait-thomhais poss cstandards - slatan-tomhais pl
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Subject: Mathematics
standard
coitcheann
adj
standard form (scientific notation) riochd coitcheann (riochd saidheansail)
Subject: Mathematics
standard
àbhaisteach
adj
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
standard deviation claonadh àbhaisteach
standard notation/number form riochd àbhaisteach
Subject: Mathematics
statement
aithisg
n(f)
statement - aithisg poss cstatements - aithisgean pl
bank statement aithisg-banca
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
statement
cunntas
n(m)
statement - cunntais poss cstatements - cunntasan pl
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
stationary point
puing-tionndaidh
n(f)
stationary point - puinge-tionndaidh poss cstationary points - puingean-tionndaidh pl
Subject: Mathematics
stem plot
plot-stoc (plot stoc-is-duilleach)
n(m)
Subject: Mathematics
stem-and-leaf
stoc-is-duilleach
back to back stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl
stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach
stem-and-leaf diagram diagram stoc-is-duilleach
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
Subject: Mathematics
stock exchange
margadh nan earrannan
n(m)
stock exchange - margaidh nan earrannan poss cstock exchanges - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
stock market
margadh nan earrannan
n(m)
stock market - margaidh nan earrannan poss cstock markets - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
stop-clock
cloc-stad
n(m)
stop-clock - cloc-stad poss cstop-clocks - clocaichean-stad pl
Subject: Mathematics
stop-watch
uaireadair-stad
n(m)
stop-watch - uaireadair-stad poss cstop-watches - uaireadairean-stad pl
Subject: Mathematics
stopping distance
astar-stad
n(m)
stopping distance - astair-stad poss cstopping distances - astaran-stad pl
Subject: Mathematics
story
stòiridh
n(f)
story - stòiridh poss cstories - stòiridhean pl
addition story stòiridh cur-ris
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
number story stòiridh-àireamhan
Subject: Mathematics
straight
dìreach
adj
straight line loidhne dhìreach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
straight edge oir dhìreach
Subject: Mathematics
stretch
sìn
vb
Subject: Mathematics
stretch
sìneadh
n(m)
stretch - sìnidh poss cstretches - sìnidhean pl
one-way stretch sìneadh aon-shligheach
stretch factor factar-sìnidh
Subject: Mathematics
stretching
a' sìneadh
vb n
Subject: Mathematics
subdivide
fo-roinn
vb
Subject: Mathematics
subdividing
a' fo-roinn
vb n
Subject: Mathematics
subdivision
fo-roinneadh
n(f)
subdivision - fo-roinnidh poss csubdivisions - fo-roinnidhean pl
Subject: Mathematics
subgroup
fo-bhuidheann
n(m/f)
subgroup - fo-bhuidhne poss csubgroup - fo-bhuidhinn poss csubgroups - fo-bhuidhnean pl
Subject: Mathematics
substitute
ionadaich
vb
Subject: Mathematics
substituting
ag ionadachadh
vb n
Subject: Mathematics
substitution
ionadachadh
n(m)
substitution - ionadachaidh poss csubstitutions - ionadachaidhean pl
Subject: Mathematics
subtract
thoir-air-falbh
vb
subtract 8 from 20 thoir-air-falbh 8 bho 20
Subject: Mathematics
subtracting
a' toirt-air-falbh
vb n
Subject: Mathematics
subtraction
toirt-air-falbh
n(f)
subtraction - toirt-air-falbh poss c
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
Subject: Mathematics
sum
sùim
n(f)
sum - suim(e) poss csums - suimeannan pl
sum of money sùim airgid
total sum sùim iomlan
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
Subject: Mathematics
summary
giorrachadh
n(m)
summary - giorrachaidh poss csummaries - giorrachaidhean pl
five-figure summary giorrachadh còig-figearan
Subject: Mathematics
supplement
co-leasachadh
n(m)
supplement - co-leasachaidh poss csupplements - co-leasachaidhean pl
the supplement of x co-leasachadh x
Subject: Mathematics
supplementary
co-leasachail
adj
supplementary angle ceàrn co-leasachail
supplementary to ∠ABC co-leasachail ri ∠ABC
Subject: Mathematics
surd
surd
n(m)
surd - surd poss csurds - surdan pl
equivalent surds surdan co-ionann
Subject: Mathematics
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair poss csurfaces - uachdaran pl
surface area farsaingeachd uachdair
surface area farsaingeachd-raoin
Subject: Mathematics
survey
suirbhidh
n(m)
survey - suirbhidh poss csurveys - suirbhidhean pl
Ordinance Survey map map Suirbhidh Òrdanais (SÒ)
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
traffic survey suirbhidh trafaig
Subject: MathematicsGeography
survey
sgrùdadh
n(m)
survey - sgrùdaidh poss csurveys - sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
survey
tomhas
n(m)
survey - tomhais poss csurveys - tomhasan plsurveys - toimhsean pl
Subject: Mathematics
symbol
soidhne
n(m)
symbol - soidhne poss csymbols - soidhnichean pl
Subject: Mathematics
symmetrical
co-chothromach
adj
symmetrical designs dealbhan co-chothromach
symmetrical patterns pàtrain cho-chothromach
Subject: Mathematics
symmetrical
cothromaichte
adj
symmetrical shape cumadh cothromaichte
Subject: Mathematics
symmetry
cothromachaidh
adj
axis of symmetry axis-cothromachaidh
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
plane of symmetry raon-cothromachaidh
Subject: Mathematics
symmetry
co-chothromachd
n(f)
symmetry - co-chothromachd poss c
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
line symmetry co-chothromachd loidhne
turn symmetry co-chothromachd chuartail
translation symmetry co-chothromachd eadar-chàireachail
glide symmetry co-chothromachd glaidhdidh
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Subject: Mathematics
system
siostam
n(m)
system - siosta(i)m poss csystems - siostaman pl
counting system siostam cunntaidh
monetary system siostam airgid
notation system siostam-comharraidh
Subject: Mathematics
systematically
gu siostamataigeach
adv
Subject: Mathematics
table
clàr
n(m)
table - clàir poss ctables - clàran pltables - clàir pl
timetable clàr-ama
random number table clàr àireamhan tuaireamach
frequency table clàr-triceid
two-way table clàr dà-shligheach
times table clàr nan uireadan
Subject: Mathematics
tabulate
cuir air clàr
vb
Subject: Mathematics
tabulate
clàraich
vb
Subject: Mathematics
tabulated
clàraichte
adj
Subject: Mathematics
tabulating
a’ cur air clàr
vb n
Subject: Mathematics
tabulating
a’ clàr(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
tabulation
clàrachadh
n(m)
tabulation - clàrachaidh poss c
Subject: GeographyGeneralMathematics
take away
thoir-air-falbh
vb
take 8 away from 20 thoir-air-falbh 8 bho 20
Subject: Mathematics
take out a loan
faigh iasad
vb
Subject: Mathematics
taking away
a' toirt-air-falbh
vb n
Subject: Mathematics
taking away
toirt-air-falbh
n(f)
taking away - toirt-air-falbh poss c
Subject: Mathematics
taking out a loan
a’ faighinn iasad de . . .
vb n
Subject: Mathematics
tall
àrd
adj
Subject: Mathematics
taller
nas àirde
comp
Subject: Mathematics
tallest
as àirde
sup
Subject: Mathematics
tally chart
clàr-shràcan
n(m)
tally chart - clàir-shràcan poss ctally charts - clàir-shràcan pl
Subject: Mathematics
tally mark
stràc-cunntaidh
n(m/f)
tally mark - stràic-cunntaidh poss ctally marks - stràcan-cunntaidh pl
Subject: Mathematics
tangent
beantan
n(m)
tangent - beantain poss ctangents - beantanan pl
inverse tangent beantan inbhearsach
inverse tangent beantan neo-dhìreach
Subject: Mathematics
tangent
tansaint
n(m)
tangent - tansaint poss ctangents - tansaintean pl
tangent to a circle tansaint cearcaill
inverse tangent tansaint inbhearsach
inverse tangent tansaint neo-dhìreach
Subject: Mathematics
tangram
tangram
n(m)
tangram - tangram poss ctangrams - tangraman pl
Subject: Mathematics
target
targaid
n(f)
target - targaid(e) poss ctargets - targaidean pl
Subject: Mathematics
tax
cìs
n(f)
tax - cìse poss ctaxes - cìsean pl
tax band bann-cìse
tax allowance cuibhreann-cìse
income tax cìs-cosnaidh
tax year bliadhna-cìse
value added tax (VAT) cìs luach leasaichte (VAT)
carbon tax cìs carbon
tax law lagh chìsean
Subject: Mathematics
taxable
cìs-bhuailteach
adj
Subject: Mathematics
temperature
teòthachd
n(f)
temperature - teòthachd poss ctemperatures - teòthachdan pl
median temperature teòthachd-meadhain
extreme temperatures dian-theòthachdan
Subject: ScienceMathematicsGeography
template
teamplaid
n(m)
template - teamplaid(e) poss ctemplates - teamplaidean pl
create a template for a cuboid cruthaich teamplaid airson ciùbaid
Subject: Mathematics
temporary work
obair shealach
n phr
Subject: Mathematics
ten
deich
adj
ten houses deich taighean
the first ten classes na prìomh deich clasaichean
Subject: Mathematics
ten
deichnear
n(m/f)
ten - deichnear poss c
ten boys deichnear bhalach
ten people deichnear dhaoine
Subject: Mathematics
ten
deich
n(f)
ten - deich poss cten - deichean pl
tens and units deichean agus aonadan
powers of ten cumhachdan de dheich
Subject: Mathematics
tenth
deicheamh
adj
the tenth one an deicheamh fear/tè
Subject: Mathematics
tenth
deicheamh
n(m)
tenth - deicheimh poss ctenths - deicheamhan pl
find one tenth of a hundred lorg deicheamh de cheud
Subject: Mathematics
term
teirm
n(f)
term - teirm(e) poss cterms - teirmean pl
general term teirm choitcheann
lowest term teirm as ìsle
x-term teirm-x
y-term teirm-y
Subject: Mathematics
tetrahedron
tetrahedron
n(m)
tetrahedron - tetrahedron poss ctetrahedrons - tetrahedra pl
Subject: Mathematics
theorem
teoram
n(f)
theorem - teoram poss ctheorems - teoraman pl
reverse theorem ais-theoram
converse theorem ais-theoram
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Pythagoras' theorem teoram Phythagoras
binomial theorem teoram nan dà-theirmeach
Subject: Mathematics
thick
tiugh
adj
Subject: Mathematics
thicker
nas tighe
comp
Subject: Mathematics
thickest
as tighe
sup
Subject: Mathematics
thickness
tighead
n(m)
thickness - tigheid poss cthicknesses - tigheadan pl
Subject: Mathematics
thickness
tiughad
n(m)
thickness - tiughaid poss cthicknesses - tiughadan pl
Subject: Mathematics
thin
tana
adj
Subject: Mathematics
thinner
nas taine
comp
Subject: Mathematics
thinnest
as taine
sup
Subject: Mathematics
third
trìtheamh
adj
in third place san trìtheamh àite (3rd - 3mh)
Subject: Mathematics
third
treas
adj
in third place san treas àite
the third one an treas fear
third party insurance àrachas treas-partaidh
Third Summary An Treas Geàrr-chunntas
Subject: Mathematics
third
trìtheamh
n(m)
third - trìtheimh poss cthirds - trìtheamhan pl
two thirds dà thrìtheamh
Subject: Mathematics
third
treas(amh)
n(m)
third - treas(aimh) poss cthirds - treas(amh)an pl
two thirds dà threas(amh)
Subject: Mathematics
third
treasamh
adj
in third place san treasamh àite
the third one an treasamh fear
Subject: Mathematics
third
trian
n(m)
third - trian poss c
two thirds dà thrian
Subject: Mathematics
thirteen
trì-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
thirtieth
tritheadamh
adj
the thirtieth one an tritheadamh fear/tè
Subject: Mathematics
thirty
trithead
n(f) / adj
thirty-one trithead 's a h-aon
thirty-two trithead 's a dhà
Subject: Mathematics
thousand
mìle
adj
hundred thousand welcomes ceud mìle fàilte
hundred thousand ceud mìle
Subject: Mathematics
thousand
mìle
n(f)
thousand - mìle poss cthousands - mìltean pl
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Subject: Mathematics
thousandth
mìleamh
n(m/f)
thousandth - mìleimh poss cthousandths - mìleamhan pl
Subject: Mathematics
three
trì
n(f) / adj
Subject: Mathematics
three-dimensional
trì-sheallach
adj
3 dimensional solid cruth trì-sheallach
3d 3sh
Subject: Mathematics
tile
leac
n(f)
tile - lice poss ctiles - leacan pl
Subject: Mathematics
tile
leacaich
vb
tile the plane leacaich an raon
Subject: Mathematics
tiling
leacadh
n(m)
tiling - leacaidh poss ctilings - leacaidhean pl
tiling pattern pàtran-leacaidh
Subject: Mathematics
tiling
a' leacadh
vb n
Subject: Mathematics
time
uair
n(f)
time - uarach poss ctimes - uairean pl
arrival time àm ruigsinn
half past leth-uair an dèidh
what is the time? dè an uair a tha e?
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
24 hour 24-uarach
it is three o' clock tha e trì uairean
arrival time àm ruighinn
departure time àm fàgail
telling the time ag innse na h-uarach
telling the time ag innse dè an uair a tha e
timesheet clàr-ùine
Subject: Mathematics
time
ùine
n(f)
time - ùine poss ctimes - ùineachan pl
Subject: Mathematics
time interval
beàrn tìde
n(m)
time interval - beàirn tìde poss ctime intervals - beàrnan tìde pl
Subject: Mathematics
time interval
beàrn ùine
n(m)
time interval - beàirn ùine poss ctime intervals - beàrnan ùine pl
Subject: Mathematics
times
uiread
n(f)
times - uiread poss ctimes - uireadean pl
2 times 3 makes 6 tha 2 uiread 3 a' dèanamh 6
times table clàr nan uireadan
3 times 3 makes 9 tha 3 uiread 3 a' dèanamh 9
Subject: Mathematics
times table
clàr nan uireadan
n(m)
Subject: Mathematics
timesheet
clàr-ùine
n(m)
timesheet - clàir-ùine poss ctimesheets - clàran-ùine pltimesheets - clàir-ùine pl
Subject: Mathematics
timetable
clàr-ama
n(m)
timetable - clàir-ama poss ctimetables - clàran-ama pltimetables - clàir-ama pl
timetable of events clàr-ama thachartasan
Subject: Mathematics
ton
tunna
n(m)
ton - tunna poss ctons - tunnaichean pl
Subject: Mathematics
tonne
tunna
n(m)
tonne - tunna poss ctonnes - tunnaichean pltonnes - tunnachan pl
Subject: Mathematics
top
mullach
n(m)
top - mullaich poss ctops - mullaichean pl
top floor làr mullaich
Subject: Mathematics
total
iomlan
adj
total sum sùim iomlan
Subject: Mathematics
total
sùim
n(f)
total - suime poss ctotals - suimeannan pl
Subject: Mathematics
total
iomlan
n(m)
total - iomlain poss ctotals - iomlain pl
Subject: Mathematics
transformation
eadar-nochdadh
n(m)
transformation - eadar-nochdaidh poss ctransformations - eadar-nochdaidhean pl
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh
Subject: Mathematics
transition
eadar-ghluasad
n(m)
transition - eadar-ghluasaid poss ctransitions - eadar-ghluasadan pl
Subject: Mathematics
translate
eadar-chàirich
vb
Subject: Mathematics
translating
ag eadar-chàireachadh
vb n
Subject: Mathematics
translation
eadar-chàireachadh
n(m)
translation - eadar-chàireachaidh poss ctranslations - eadar-chàireachaidhean pl
translation symmetry co-chothomachd eadar-chàireachail
Subject: Mathematics
transpose
transpòs
vb
Subject: Mathematics
transposing
a’ transpòsadh
vb n
Subject: Mathematics
trapezium
trapesium
n(m)
trapezium - trapesium poss ctrapezia - trapesiuman pl
Subject: Mathematics
treble
trìobailte
n(m)
treble - trìobailte poss ctrebles - trìobailtean pl
Subject: Mathematics
treble
trìoblaich
vb
Subject: Mathematics
trebled
trìoblaichte
adj
Subject: Mathematics
trebling
a’ trìoblachadh
vb n
Subject: Mathematics
trend
gluasad
n(m)
trend - gluasaid poss ctrends - gluasadan pl
trend graph graf-ghluasadan
Subject: Mathematics
trial and improvement
feuchainn is leasachadh
Subject: Mathematics
triangle
triantan
n(m)
triangle - triantain poss ctriangles - triantain pl
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
isosceles triangle triantan co-chasach
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
properties of a triangle feartan triantain
right angled triangle triantan ceart-cheàrnach(ail)
scalene triangle triantan neo-chothromach
triangle faces aodainnean triantain
Subject: Mathematics
triangular
triantanach
adj
triangular based pyramid pioramaid le bonn triantanach
triangular face aodann triantanach
triangular numbers àireamhan triantanach
triangular prism priosam triantanach
Subject: Mathematics
trigonometry
triantanachd
n(f)
trigonometry - triantanachd poss c
Subject: Mathematics
trinomial
trì-theirmeach
adj
Subject: Mathematics
trinomial
trì-theirmeach
n(m)
trinomial - trì-theirmich poss ctrinomials - trì-theirmich pl
factorise the trinomial \( 6k^2 + k - 70\) factaraich an trì-theirmeach \( 6k^2 + k - 70\)
trinomial expression abairt thrì-theirmeach
Subject: Mathematics
trinomial
abairt thrì-theirmeach
n(f)
\( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \)
Subject: Mathematics
tripled
trìoblaichte
adj
Subject: Mathematics
trundle wheel
cuibheall-tomhais
n(f)
trundle wheel - cuibhle-tomhais poss ctrundle wheels - cuibhlean-tomhais pl
Subject: Mathematics
trundle wheel
roth-tomhais
n(m/f)
trundle wheel - roth-thomhais poss ctrundle wheels - rothan-tomhais pl
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
Subject: Mathematics
turn
cuairt
n(f)
turn - cuairt(e) poss cturns - cuairtean pl
full turn cuairt iomlan
half turn leth-chuairt
complete turn cuairt iomlan
full turn cuairt shlàn
Subject: Mathematics
turn
tionndaidh
vb
turn through 90° tionndaidh tro 90°
turn left tionndaidh gu do làimh chlì
turn right tionndaidh gu do làimh dheis
Subject: Mathematics
turn
car
n(m)
turn - car poss cturns - caran pl
anti-clockwise turn car tuathal
half turn leth-char
turns in multiples of 45° caran ann an iomadan de 45°
Subject: Mathematics
turn
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
turn
cuir car
vb
Subject: Mathematics
turning
a' tionndadh
vb n
Subject: Mathematics
turning
tionndadh
n(m)
turning - tionndaidh poss cturnings - tionndaidhean pl
turning point puing-tionndaidh
turning value luach-tionndaidh
Subject: Mathematics
turning
a' cur car
vb n
Subject: Mathematics
turning
a' cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
turning point
puing-tionndaidh
n(f)
turning point - puinge-tionndaidh poss cturning points - puingean-tionndaidh pl
maximum turning point puing-tionndaidh as àirde
minimum turning point puing-tionndaidh as ìsle
Subject: Mathematics
turning value
luach-tionndaidh
n(m)
turning value - luach-tionndaidh poss cturning values - luachan-tionndaidh (pl) pl
Subject: Mathematics
twelfth
an dara fear deug
adj
Subject: Mathematics
twelfth
an dara tè deug
adj
Subject: Mathematics
twelve
dhà-dheug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
twentieth
ficheadamh
n(m)
twentieth - ficheadaimh poss ctwentieths - ficheadamhan pl
two twentieths dà fhicheadamh
Subject: Mathematics
twentieth
ficheadamh
adj
the twentieth one am ficeadamh fear/tè
Subject: Mathematics
twenty
fichead
n(f) / adj
Subject: Mathematics
two
dhà
n(f) / adj
Subject: Mathematics
two-dimensional (2d)
dà-sheallach (2sh)
adj
Subject: Mathematics
two-way
dà-shligheach
adj
two-way table clàr dà-shligheach
Subject: Mathematics
unequal
neo-chothromach
adj
unequal sharing riarachadh neo-chothromach
unequal sharing roinneadh neo-chothromach
Subject: Mathematics
unit
aonad
n(m)
unit - aonaid poss cunits - aonadan pl
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
repeating unit aonad-minig
to the nearest unit chun an aonaid as fhaisge
work unit aonad-obrach
astronomical units aonadan reultach (AR)
basic unit bun-aonad
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
square unit aonad ceàrnagach
unit vector bheactor-aonaid
Subject: Mathematics
unitary
aonadach
adj
the unitary method an dòigh aonadach
Subject: Mathematics
unlikely
neo-choltach
adj
most unlikely as neo-choltaiche
least likely as neo-choltaiche
Subject: Mathematics
value
luach
n(m)
value - luach poss cvalues - luachan pl
place value luach (a rèir) àite
turning value luach-tionndaidh
exact value luach mionaideach
find the values of x lorg na luachan aig x
list the possible values of x liost na luachan a tha comasach airson x
list the possible values of x liost na luachan a dh’fhaodadh a bhith aig x
possible values luachan a tha comasach
value added tax (VAT) cìs luach leasaichte (VAT)
Subject: Mathematics
variable
caochladair
n(m)
variable - caochladair poss cvariables - caochladairean pl
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Subject: Mathematics
variation
caochladh
n(m)
variation - caochlaidh poss cvariations - caochlaidhean pl
Subject: Mathematics
variation
atharrachadh
n(m)
variation - atharrachaidh poss cvariations - atharrachaidhean pl
constant of variation cunbhal atharrachaidh
direct variation atharrachadh dìreach
joint variation co-atharrachadh
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh inbhearsach
simultaneous variation atharrachadh co-amail
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
vector
bheactor
n(m)
vector - bheactor poss cvectors - bheactoran pl
column vector colbh-bheactor
unit vector bheactor-aonaid
Subject: Mathematics
vertex
gob
n(m)
vertex - guib poss cvertices - goban plvertices - guib pl
Subject: Mathematics
vertex
bheartaigs
n(f)
vertex - bheartaigs poss cvertices - bheartaigsean pl
Subject: Mathematics
vertical
bheartagail
adj
vertical line loidhne bheartagail
vertical height àirde bheartagail
vertical plane raon bheartagail
Subject: Mathematics
vertically opposite angles
ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
Subject: Mathematics
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh poss cviews - seallaidhean pl
back view cùl-shealladh
base view bonn-shealladh
front view sealladh-aghaidh
plan view plan-shealladh
side view sealladh-cliathaich
top view sealladh-mullaich
end view sealladh-cinn
Subject: Mathematics
visualise
faic nad inntinn
vb
Subject: Mathematics
visualise
dèan dealbh nad inntinn
vb
Subject: Mathematics
visualising
a' faicinn nad inntinn
vb n
Subject: Mathematics
volume
tomhas-lìonaidh
n(m)
volume - tomhais-lìonaidh poss cvolumes - tomhasan-lìonaidh pl
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Subject: Mathematics
vortex
bhortaigs
n(f)
vortex - bhortaigs poss cvortices - bhortaigsean pl
Subject: Mathematics
weekly
seachdaineach
adj
Subject: Mathematics
weigh
cothromaich
vb
Subject: Mathematics
weigh
tomhais
vb
Subject: Mathematics
weighed
cothromaichte
adj
Subject: Mathematics
weighing
a’ tomhas
vb n
Subject: Mathematics
weighing
cothromachadh
n(m)
weighing - cothromachaidh poss c
Subject: Mathematics
weighing
tomhas
n(m)
weighing - tomhais poss c
Subject: Mathematics
weighing
a’ cothromachadh
vb n
Subject: Mathematics
weight
cuideam
n(m)
weight - cuideim poss cweights - cuideaman pl
gross weight cuideam iomlan
net weight cuideam lom
Subject: Mathematics
whole
slàn
adj
whole number àireamh shlàn
Subject: Mathematics
wide
leathann
adj
Subject: Mathematics
wider
nas leatha
comp
Subject: Mathematics
wider
nas leithne
comp
Subject: Mathematics
widest
as leithne
sup
Subject: Mathematics
widest
as leatha
sup
Subject: Mathematics
width
leud
n(m)
width - leòid poss cwidths - leudan pl
Subject: Mathematics
wingspan
rèis-sgèithe
n(f)
wingspan - rèis-sgèithe poss cwingspans - rèisean-sgèithe pl
Subject: Mathematics
work out
obraich a-mach
vb
work out the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
working out
obrachadh
n(m)
working out - obrachaidh poss cworking out - obrachaidhean pl
show your working out seall d' obrachadh
Subject: Mathematics
x-axis
x-axis
n(m/f)
x-axis - x-axis poss cx-axes - x-axes pl
on the x-axis air an x-axis
Subject: Mathematics
x-term
teirm-x
n(f)
x-term - teirm-x poss cx-terms - teirmean-x pl
Subject: Mathematics
y-axis
y-axis
n(m/f)
y-axis - y-axis poss cy-axes - y-axes pl
air an y-axis on the y-axis
Subject: Mathematics
y-term
teirm-y
n(f)
y-term - teirm-y poss cy-terms - teirmean-y pl
Subject: Mathematics
yard
slat 
n(f)
yard - slait  poss cyards - slatan pl
Subject: Mathematics
yearly
bliadhnail
adj
yearly salary tuarastal bliadhnail
Subject: Mathematics
yield
toradh
n(m)
yield - toraidh poss cyields - toraidhean pl
Subject: Mathematics
zero
neoni
n(m) / adj
zero - neoni poss czeros - neonithean pl
absolute zero dearbh neoni
Subject: Mathematics
zig-zag
fiaradh a-null ’s a-nall
n(m)
zig-zag - fiaraidh a-null ’s a-nall poss czig-zags - fiaraidhean a-null ’s a-nall pl
Subject: Mathematics