Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


academic
acadaimigeach
adj
academic administrator rianaire acadaimigeach
academic development leasachadh acadaimigeach
academic titles tiotalan acadaimigeach
academic quality monitoring officer oifigear faire ìre feabhais
academic development administrator rianaire leasachadh acadaimigeach
Cuspair: Coitcheann
accountant
cunntasair
n(m)
accountant - cunntasair scaccountant - cunntasairean iom
senior accountant àrd-chunntasair
assistant accountant iar-chunntasair
development accountant cunntasair leasachaidh
financial accountant cunntasair ionmhais
Cuspair: Coitcheann
achievement
coileanadh
n(m)
achievement - coileanaidh scachievements - coileanaidhean iom
assessment and achievement measadh agus coileanadh
attainment and achievement buileachadh agus coileanadh
Scottish Survey of Achievement (SSA) Sgrùdadh Coileanaidh ann an Alba
Cuspair: Coitcheann
act
gnìomh
n(m)
act - gnìomh scacts - gnìomhan iomacts - gnìomharan iom
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Cuspair: Coitcheann
acting
an-gnìomh
adj
acting head of department ceannard roinne an-gnìomh
acting dean of science and technology deadhan an-gnìomh, saidheans agus teicneòlas
Cuspair: Coitcheann
active
gnìomhach
adj
active learning ionnsachadh gnìomhach
active approaches to learning modhan gnìomhach ionnsachaidh
Cuspair: Coitcheann
activity
gnìomh
n(m)
activity - gnìomha scactivities - gnìomhan iom
school activities gnìomhan sgoile
physical activity gnìomhachd chorporra
related activities gnìomhan co-cheangailte
learning activity gnìomh ionnsachaidh
Cuspair: Coitcheann
administration
rianachd
n(f)
administration - rianachd sc
public administration and military service rianachd phoblach agus seirbheis armailteach
public administration rianachd phoblach
administration of physical plant rianachd uidheaman
parish administration rianachd paraiste
administration of economy and environment rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd
data administration assistant neach-taice rianachd dàta
Cuspair: Coitcheann
adult
inbheach
n(m)
adult - inbhich scadults - inbhich iom
adult education foghlam inbhich
Cuspair: Coitcheann
advert
sanas
n(m)
advert - sanais scadverts - sanasan iom
Cuspair: Coitcheann
advertise
sanasaich
vb
Cuspair: Coitcheann
advertising
sanasachd
n(m)
advertising - sanasachd sc
advertising and public relations sanasachd agus dàimh poblach
Cuspair: Coitcheann
adviser
neach-comhairle
n(m)
adviser - neach-comhairle scadvisers - luchd-comhairle iom
career adviser neach-comhairle dhreuchdan
Cuspair: Coitcheann
agency
buidheann
n(m/f)
agency - buidhne scagency - buidhinn scagencies - buidhnean iom
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
agriculture
tuathanachas
n(m)
agriculture - tuathanachais sc
Cuspair: Coitcheann
aid
cobhair
n(m)
aid - cobhair sc
emergency aid cobhair èiginn
international aid cobhair eadar-nàiseanta
long-term aid cobhair fad-ùine
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
air
adhar
n(m)
air - adhair sc
air sports spòrsan adhair
air transportation còmhdhail adhair
air forces feachdan adhair
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
air raid ionnsaigh-adhair
airport port-adhair
Cuspair: Coitcheann
airport
port-adhair
n(m)
airport - puirt-adhair scairports - puirt-adhair iom
international airport port-adhair eadar-nàiseanta
Oban airport port-adhair an Òbain
Cuspair: Coitcheann
alibi
alibi
n(m/f)
alibi - alibi scalibis - alibis iom
Cuspair: Coitcheann
allegory
cosamhlachd
n(f)
allegory - cosamhlachd scallegories - cosamhlachdan iom
Cuspair: Coitcheann
allied
co-cheangailte
adj
allied sciences saidheansan co-cheangailte
allied operations obrachadh co-cheangailte
allied technologies teicneòlasan co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
alphabet
aibidil
n(f)
alphabet - aibidil scalphabets - aibidilean iom
alphabetical a rèir na h-aibidil
alphabetical order òrdugh na h-aibidil
Cuspair: Coitcheann
alphabetical
aibidileach
adj
Cuspair: Coitcheann
American
Ameireaganach
adj
American essays aistean Ameireaganach
collections in American English cruinneachaidhean anns a' Bheurla Amearaganaich
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
Cuspair: Coitcheann
amusement
dibhearsain
n(m)
amusement - dibhearsain scamusements - dibhearsain iom
indoor amusements dibhearsain a-staigh
Cuspair: Coitcheann
analogy
samhlachas
n(m)
analogy - samhlachais scanalogies - samhlachasan iom
Cuspair: Coitcheann
analysis
anailis
n(f)
analysis - anailis scanalyses - anailisean iom
numerical analysis anailis àireamhach
data and analysis dàta agus anailis
Cuspair: Coitcheann
analyst
neach-anailis
n(m)
analyst - neach-anailis scanalysts - luchd-anailis iom
Senior Analyst Data Messaging Service Àrd-Neach-anailis, Seirbheis Bhrathan Dàta
systems analyst neach-anailis shiostaman
information systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
business analyst neach-anailis gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
Cuspair: Coitcheann
analytical
anailiseach
adj
analytical chemistry ceimigeachd anailiseach
Cuspair: Coitcheann
ancient
àrsaidh
adj
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
geography of and travel in ancient world cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh
history of ancient world to ca. 499 eachdraidh an t-saoghail àrsaidh gu ca. 499
other parts of ancient world to ca. 640 ceàrnaidhean eile den t-saoghal àrsaidh gu ca. 640
Cuspair: Coitcheann
animated
beothaichte
adj
Cuspair: Coitcheann
animation
beothachadh
n(m)
animation - beothachaidh scanimations - beothachaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
annotating
leubaileadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
annual
bliadhnail
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
anthropology
daonn-eòlas
n(m)
anthropology - daonn-eòlais sc
social sciences, sociology and anthropology saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas
sociology and anthropology soiseòlas agus daonn-eòlas
Cuspair: Coitcheann
apparatus
uidheam
n(f)
apparatus - uidheim scapparatuses - uidheaman iom
Cuspair: Coitcheann
appearance
coltas
n(m)
appearance - coltais scappearances - coltasan iom
costume and personal appearance èideadh agus coltas pearsanta
Cuspair: Coitcheann
apple orchard
ubhalghort
n(m)
apple orchard - ubhalghoirt scapple orchards - ubhalghortan iom
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
applicant
tagraiche
n(m)
applicant - tagraiche scapplicants - tagraichean iom
Cuspair: Coitcheann
applied
gnìomhach
adj
applied psychology saidhceòlas gnìomhach
applied physics fiosaigs gnìomhach
applied linguistics cànanachas gnìomhach
applied mathematics matamataig gnìomhach
applied technologies teicneòlasan gnìomhach
Cuspair: Coitcheann
April
Giblean
n(m)
April - Giblein sc
April an Giblean
Apr Gibl
middle of April meadhan a' Ghiblein
a day in April latha anns a' Ghiblean
April Fool's Day Latha na Gocaireachd
25th of April an 25mh dhen Ghiblean
25th of April 25mh (An) Giblean
25 April 25 Giblean
Cuspair: Coitcheann
aquatic
uisge
adj
Aquatic Management Plan Plana-manaidsearachd an Uisge Chostail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
architecture
ailtireachd
n(f)
architecture - ailtireachd sc
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
architecture from 1400 ailtireachd bho 1400
architecture to ca. 300 ailtireachd gu ca. 300
neoclassical architecture ailtireachd nuadh-chlasaigeach
Cuspair: Coitcheann
argument
argamaid
n(f)
argument - argamaid(e) scarguments - argamaidean iom
argument and persuasion argamaid agus ìmpidheachd
developing arguments a' toirt argamaidean air adhart
teleological argument argamaid thele-eòlasach
cosmological argument argamaid chosmeòlasach
design argument argamaid dealbhaidh
Cuspair: Coitcheann
Aristotelian
Arastotalach
adj
Aristotelian philosophy feallsanachdan Arastotalach
Cuspair: Coitcheann
army
armailt
n(m)
army - armailt(e) scarmies - armailtean iom
English army armailt Shasainn
an army armailt
Cuspair: Coitcheann
army
arm
n(m)
army - airm scarmies - airm iom
he is in the army tha e anns an arm
the army an t-arm
the Red Army an t-Arm Dearg
Territorial Army An t-Arm Dùthchail
army surgeon lannsair-airm
Cuspair: Coitcheann
article
acfhainn
n(f)
article - acfhainn(e) scarticles - acfhainnean iom
church furnishings and articles àirneis agus acfhainnean eaglais
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
Cuspair: Coitcheann
assembly
co-thional
n(m)
assembly - co-thionail scassemblies - co-thionalan iom
school assembly co-thional sgoile
Cuspair: Coitcheann
assessment
measadh
n(m)
assessment - measaidh scassessments - measaidhean iom
assessment and achievement measadh agus coileanadh
Assessment is for Learning (AifL) Measadh airson Ionnsachadh
Cuspair: Coitcheann
assistant
neach-taice
n(m)
assistant - neach-taice scassistants - luchd-taice iom
accounts assistant neach-taice chunntasan
communications assistant neach-taice conaltraidh
administration assistant neach-taice rianachd
assistant accountant iar-chunntasair
assistant registrar iar-neach-clàraidh
classroom assistant neach-taice sa chlas
executive assistant àrd-neach-taice
finance assistant neach-taice ionmhais
research assistant neach-taice rannsachaidh
administrative assistant neach-taice rianachd
external relations assistant neach-taice dhàimhean a-muigh
Cuspair: Coitcheann
association
comann
n(m)
association - comainn scassociations - comainn iom
associations for religious works comainn airson obair creideimh
social problems and services; associations duilgheadasan agus seirbheisean sòisealta; comainn
associations, organizations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
miscelleneous kinds of associations comainn de chaochladh seòrsa
Cuspair: Coitcheann
attainment
buileachadh
n(m)
attainment - buileachaidh scattainments - buileachaidhean iom
attainment and achievement buileachadh agus coileanadh
Cuspair: Coitcheann
attraction
tàladh
n(m)
attraction - tàlaidh scattractions - tàlaidhean iom
tourist attractions tàlaidhean luchd-turais
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
August
Lùnastal
n(m)
August - Lùnastail sc
August an Lùnastal
end of August deireadh an Lùnastail
a day in August latha anns an Lùnastal
Aug Lùn
the eleventh of August an aonamh latha deug dhen Lùnastal
11th of August an 11mh dhen Lùnastal
11th of August 11mh (An) Lùnastal
11 August 11 Lùnastal
Cuspair: Coitcheann
author
ùghdar
n(m)
author - ùghdair scauthors - ùghdaran iom
catalogues arranged by author, date, etc. catalog a rèir ùghdair, deit, agus eile
author of the lyrics ùghdar nan lirigean
Cuspair: Coitcheann
authority
ùghdarras
n(m)
authority - ùghdarrais scauthorities - ùghdarrasan iom
Local Authorities Ùghdarrasan Ionadail
Cuspair: Coitcheann
autumn
foghar
n(m)
autumn - foghair scautumns - foghair iom
autumn leaves duilleagan an fhoghair
autumnal equinox co-fhad nan tràth foghair
Cuspair: Coitcheann
auxiliary
taice
adj
auxiliary services seirbheisean taice
auxiliary construction practices dòighean-taice obair-togail
hospital auxiliary neach-taice ospadail
Cuspair: Coitcheann
award
duais
n(f)
award - duaise scawards - duaisean iom
Scottish Education Awards Duaisean Foghlaim na h-Alba
Cuspair: Coitcheann
awareness
mothachadh
n(m)
awareness - mothachaidh scawarenesses - mothachaidhean iom
media awareness mothachadh mu na meadhanan
political awareness mothachadh poilitigeach
Cuspair: Coitcheann
background
cùl-raon 
n(m)
backgrounds cùl-raointean 
background cùl-raoin 
Cuspair: Coitcheann
balloon
bailiùn
n(m)
balloon - bailiùn scballoons - bailiùnaichean iom
barrage balloons bailiùnaichean dìon
barrage balloons were above cities during the war bha bailiùnaichean dìon os cionn bhailtean aig àm a' chogaidh
helium balloon bailiùn helium
hot air balloon bailiùn èadhair theth
observation balloons bailiùnaichean faire
Cuspair: Coitcheann
battery
bataraidh
n(m)
battery - bataraidh scbatteries - bataraidhean iom
rechargeable batteries bataraidhean ath-theàrrdsach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
battle
cath
n(m)
battle - catha scbattles - cathan iombattles - cathannan iom
in the midst of battle ann am meadhan a' chatha
Cuspair: Coitcheann
battle
batal
n(m)
battle - batail scbattles - batail iom
Cuspair: Coitcheann
battle
blàr
n(m)
battle - blàir scbattles - blàran iom
Battle of Largs Blàr na Leargaidh Ghallta
Battle of Falkirk Blàr na h-Eaglaise Brice
Battle of Bannockburn Blàr Allt a’ Bhonnaich
Battle of Culloden Blàr Chùil Lodair
Cuspair: Coitcheann
behaviour
dol a-mach
n(m)
positive behaviour dol a-mach dòigheil
approaches to positive behaviour modhan airson dol a-mach dòigheil
professional development for positive behaviour leasachadh proifeiseanta airson dol a-mach dòigheil
resources for positive behaviour goireasan airson dol a-mach dòigheil
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
Cuspair: Coitcheann
behaviour
giùlan
n(m)
behaviour - giùlain scbehaviours - giùlanan iom
positive behaviour deagh ghiùlan
approaches to positive behaviour modhan airson deagh ghiùlan
professional development for positive behaviour leasachadh proifeiseanta airson deagh ghiùlan
resources for positive behaviour goireasan airson deagh ghiùlan
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
Cuspair: Coitcheann
benefit
buannachd
n(f)
benefit - buannachd scbenefits - buannachdan iom
benefits of Glow buannachdan Glow
Cuspair: Coitcheann
benefit
sochair
n(f)
benefit - sochair(e) scbenefits - sochairean iom
child benefit sochair chloinne
unemployment benefit sochair cion-cosnaidh
Cuspair: Coitcheann
benevolent
maitheasach
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
coibhneil
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
carthannach
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
còir
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
bàigheil
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
mathanasach
adj
Cuspair: Coitcheann
benevolent
fialaidh
adj
Cuspair: Coitcheann
Bergsonism
feallsanachd Bhergson
n phr
Bergsonism and intuitionism feallsanachd Bhergson agus toinisg
Cuspair: Coitcheann
bibliography
clàr-leabhraichean
n(m)
bibliography - clàir-leabhraichean scbibliographies - clàran-leabhraichean iom
bibliographies of individuals clàran-leabhraichean dhaoine fa leth
bibliographies of works from specific places clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
Cuspair: Coitcheann
bilateral
dà-thaobhach
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
binding
còmhdach
n(m)
binding - còmhdaich scbindings - còmhdaich iom
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
Cuspair: Coitcheann
biography
eachdraidh-beatha
n(f)
biography - eachdraidh-beatha scbiographies - eachdraidhean-beatha iom
biography and genealogy eachdraidh-beatha agus sloinntearachd
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
Cuspair: Coitcheann
birthday
ceann-bliadhna
n(m)
birthday - cinn-bliadhna scbirthdays - cinn-bliadhna iom
she saw many birthdays chunnaic i iomadh ceann-bliadhna
Cuspair: Coitcheann
birthday
co-là-breith
n(m)
birthday - co-là-breith scbirthdays - co-làithean-breith iombirthdays - co-lathaichean-breith iom
happy birthday deagh cho-là-breith
happy birthday co-là-breith sona dhut
birthday cake cèic co-là-breith
birthday card cairt co-là-breith
Cuspair: Coitcheann
Black History Month
Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha
Cuspair: Coitcheann
Black Lives Matter
Black Lives Matter
Cuspair: Coitcheann
blackout
dubhadh
n(m)
blackout - dubhaidh scblackouts - dubhaidhean iom
blackout curtain dubhsgàil
eclipse of the sun dubhadh na grèine
eclipse of the moon dubhadh na gealaich
Cuspair: Coitcheann
blacksmith
gobha
n(m)
blacksmith - gobhann scblacksmith - gobhainn scblacksmiths - goibhnean iom
Cuspair: Coitcheann
blacksmithing
goibhneachd
n(f)
blacksmithing - goibhneachd sc
Cuspair: Coitcheann
blight
gaiseadh
n(m)
blight - gaisidh sc
potato blight gaiseadh a' bhuntàta
Cuspair: Coitcheann
bomb
boma
n(m)
bomb - boma scbombs - bomaichean iom
nuclear bomb boma niuclasach
atomic bomb boma atamach
Cuspair: Coitcheann
book
leabhar
n(m)
book - leabhair scbooks - leabhraichean iom
address book leabhar sheòlaidhean
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
e-book leabhar-d
e-book reader leughadair-d
Gaelic books leabhraichean Gàidhlig
school book leabhar-sgoile
recipe book leabhar reasabaidhean
personal address book leabhar sheòlaidhean pearsanta
The Islands Book Trust Urras Leabhraichean nan Eilean
Wigtown Book Festival Fèis Leabhraichean Wigtown
block books leabhraichean bloca
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
books notable for format leabhraichean comharraichte airson am fòrmat
book review lèirmheas leabhair
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
historical books of the Old Testament leabhraichean eachdraidheil an t-Seann Tiomnaidh
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
Outlook Address Book leabhar sheòlaidhean Outlook
poetic books of the Old Testament leabhraichean dàin an t-Seann Tiomnaidh
printed books leabhraichean clò-bhuailte
prophetic books of the Old Testament leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh
ration book leabhar nan raisean(s)
The Book An Leabhar
rare book leabhar tearc
holy book leabhar naomh
Cuspair: Coitcheann
boundary
crìoch
n(f)
boundary - crìche scboundaries - crìochan iom
international boundary crìoch eadar-nàiseanta
national boundary crìoch nàiseanta
conservative plate boundary crìoch-pleata glèidhteach
constructive plate boundary crìoch-pleata constructach
destructive plate boundary crìoch-pleata millteach
plate boundary crìoch-pleata
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
bowling
bòbhladh
n(m)
bowling - bòbhlaidh sc
bowling green lèana-bòbhlaidh
bowling alley ionad-bòbhlaidh
ten-pin bowling bobhladh deich-chnagach
Cuspair: Eòlas CorporraCoitcheannCruinn-eòlas
branch
meur
n(f)
branch - meòir scbranches - meuran iombranches - meòir iombranches - meòirean iom
branches of engineering meuran einnseanaireachd
Cuspair: Coitcheann
breadth
farsaingeachd
n(f)
breadth - farsaingeachd scbreadths - farsaingeachdan iom
breadth of subjects farsaingeachd chuspairean
Cuspair: Coitcheann
building
a' togail
vb n
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
building the curriculum a' togail a' churraicealaim
building financial capacities a' togail chomasan ionmhais
Cuspair: Coitcheann
building
togalach
n(m)
building - togalaich scbuildings - togalaichean iom
buildings for education and research togalaichean airson foghlam agus rannsachadh
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
municipal buildings togalaichean comhairle
residential and related buildings togalaichean còmhnaidh agus an leithid
derelict building togalach trèigte
earthquake proof buildings togalaichean crith-sheasmhach
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
building
togail
n(f)
building - togail sc
building and construction obair-togail
building materials stuthan togail
Cuspair: Coitcheann
calendar
mìosachan
n(m)
calendar - mìosachain sccalendars - mìosachain iom
Gregorian calendar mìosachan Gregorian
Cuspair: Coitcheann
camouflage
breug-riochdach
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
camouflage
breug-riochd
n(m)
camouflage - breug-riochd sccamouflages - breug-riochdan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
camouflaging
a' breug-riochdachadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
campaign
iomairt
n(f)
campaign - iomairt(e) sccampaigns - iomairtean iom
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
Cuspair: Coitcheann
canoe
canù
n(m)
canoe - canù sccanoes - canuthaichean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
canoeing
a' canuthadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
capacity
comas
n(m)
capacity - comais sccapacities - comasan iom
four capacities ceithir comasan
Cuspair: Coitcheann
care
cùram
n(m)
care - cùraim sc
pastoral care cùram is comhairle
pastoral care of families cùram aoghaireil theaghlaichean
home care cùram san dachaigh
child care cùram chloinne
health care cùram-slàinte
Cuspair: Coitcheann
career
cùrsa-dreuchd
n(f)
career - cùrsa-dreuchd sccareers - cùrsaichean-dreuchd iom
career education foghlam dhreuchdan
career adviser neach-comhairle dhreuchdan
careers service seirbheis dhreuchdan
Cuspair: Coitcheann
career
cùrsa-beatha
n(m)
career - cùrsa-beatha sccareers - cùrsaichean-beatha iom
Cuspair: Coitcheann
cartoon
cartùn
n(m)
cartoon - cartùn sccartoons - cartùnaichean iom
Cuspair: Coitcheann
case
cùis
n(f)
case - cùise sccases - cùisean iom
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
Cuspair: Coitcheann
case study
cuspair-sgrùdaidh
n(m)
case study - cuspair-sgrùdaidh sccase studies - cuspairean-sgrùdaidh iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansCoitcheann
catalogue
catalog
n(m)
catalogue - catalog sccatalogues - catalogan iom
general subject catalogues catalogan chuspairean choitcheann
catalogues arranged by author, date, etc. catalogan a rèir ùghdair, deit, agus eile
dictionary catalogues catalogan fhaclairean
Cuspair: Coitcheann
Catherine
Catriona
Catherine the Great Catriona Mhòr
Cuspair: Coitcheann
cattle
crodh
n(m)
cattle - c(h)ruidh sc
cattle grid cliath-chruidh
cattle ranching rainseadh-chruidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
causation
adhbharachadh
n(m)
causation - adhbharachaidh sc
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Cuspair: Coitcheann
caving
uamhaireachd
n(m)
caving - uamhaireachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
ceasefire
fois-fòirneirt
ceasefire - fois-fòirneirt sc
ceasefire line loidhne fois-fòirneirt
Cuspair: Coitcheann
cemetry
cladh
n(m)
cemetry - cladha sccemetry - claidh sccemeteries - cladhan iomcemeteries - cladhannan iom
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
Cuspair: Coitcheann
centre
ionad
n(m)
centre - ionaid sccentres - ionadan iom
culture centre ionad-cultair
sports centre ionad-spòrs
health centre ionad-slàinte
leisure centre ionad-spòrs
leisure centre ionad chur-seachadan
medical centre ionad meidigeach
science resource centre ionad-ghoireasan saidheans
heritage centre ionad-dualchais
outdoor centre ionad chur-seachadan a-muigh
information centre ionad-fiosrachaidh
climbing centre ionad-sreap
service centre ionad-sheirbheisean
out of town shopping centre ionad-bhùithtean às-bhaile
shopping centre ionad-bhùithtean
shopping centre ionad-bhùthan
visitor centre ionad-tadhail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
ceramic
searamaig
adj
Cuspair: Coitcheann
ceramic
searamaig
n(m)
ceramic - searamaig scceramics - searamaigean iom
fragments of ceramic bloighean searamaig
ceramic and allied technologies teicneòlasan searamaig agus co-cheangailte
ceramic arts ealain shearamaig
Cuspair: Coitcheann
chain mail
màilleach
n(f)
chain mail - màillich sc
Cuspair: Coitcheann
chair
cathair
n(f)
chair - cathrach scchairs - cathraichean iom
chair in diabetes (university) cathair daibìotas (oilthigh)
chairperson neach-cathrach
chairperson cathraiche
chairman fear-cathrach
chairman fear na cathrach
chairwoman bean-chathrach
chairwoman bean na cathrach
Cuspair: Coitcheann
challenge
dùbhlan
n(m)
challenge - dùbhlain scchallenges - dùbhlain iom
challenge and enjoyment dùbhlan agus tlachd
Cuspair: Coitcheann
chance
turchairt
n(m)
chance - turchairt scchance - turchairtean iom
games of chance geamannan-turchairt
chance music ceòl-turchairt
Cuspair: Coitcheann
change
atharrachadh
n(m)
change - atharrachaidh scchanges - atharrachaidhean iomchanges - atharraichean iom
background to change adhbharan airson atharrachadh
case for change argamaid airson atharrachadh
process of change pròiseas atharrachaidh
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
change of tempo atharrachadh tempo
Cuspair: Coitcheann
characteristic
feart
n(m)
characteristic - feart sccharacteristics - feartan iom
different characteristics diofar fheartan
Cuspair: Coitcheann
charity
carthannas
n(m)
charity - carthannais sccharities - carthannasan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
chess
tàileasg
n(m)
chess - tàileisg sc
Cuspair: Coitcheann
child
pàiste
n(m)
child - pàiste scchildren - pàistean iom
getting it right for every child ceartas dha gach pàiste
child at the centre pàiste aig cridhe chùisean
Cuspair: Coitcheann
child
leanabh
n(m)
child - leanaibh scchildren - leanaban iomchildren - leanabhan iom
child in the manger leanabh an àigh
Cuspair: Coitcheann
childcare
cùram-cloinne
n(m)
childcare - cùram-cloinne sc
Cuspair: Coitcheann
children
clann
n(f)
children - cloinne sc
child rearing togail chloinne
three children triùir chloinne
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
UN Convention on the Rights of the Child Cùmhnantan UN air Còraichean Chloinne
Child Protection Dìon Chloinne
children's rights còraichean chloinne
evacuee children clann air fògradh
child benefit sochair chloinne
child care cùram chloinne
Cuspair: Coitcheann
choice
roghainn
n(m/f)
choice - roghainn scchoices - roghainnean iom
personalisation and choice pearsanachadh agus roghainn
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
enjoyment and choice tlachd agus roghainn
Cuspair: Coitcheann
Christmas
Nollaig
n(f)
Christmas - Nollaig(e) scChristmases - Nollaigean iom
Christmas an Nollaig
Merry Christmas Nollaig Chridheil
Christmas time àm na Nollaig
Father Christmas Bodach na Nollaig
Christmas Day Latha na Nollaig
Christmas decoration loinnearan Nollaig
Cuspair: Coitcheann
citizen
saoranach
n(m)
citizen - saoranaich sccitizens - saoranaich iom
responsible citizens saoranaich earbsach
Cuspair: Coitcheann
citizenship
saoranachd
n(f)
citizenship - saoranachd sccitizenships - saoranachdan iom
education for citizenship foghlam airson saoranachd
citizenship themes cùisean saoranachd
values and citizenship luachan agus saoranachd
global citizenship saoranachd na cruinne
Cuspair: Coitcheann
civic
bailteil
adj
civic art ealain bhailteil
Cuspair: Coitcheann
class
clas
n(m)
class - clas scclasses - clasaichean iom
class interval beàrn clas
Cuspair: Coitcheann
classical
clasaigeach
adj
Classical period an linn Chlasaigeach
Classical music ceòl Clasaigeach
classical and modern Greek languages na cànanan Greugach, clasaigeach agus nuadh
classical and modern Greek literatures litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh
classical Greek dictionaries faclairean Greugais chlasaigeach
classical Greek dramatic poetry and drama bàrdachd dhramataigeach agus dràma Ghreugais chlasaigeach
classical Greek epic poetry and fiction bàrdachd agus ficsean eapaig Greugais chlasaigeach
classical Greek etymology freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich
classical Greek grammar gràmar na Greugais chlasaigich
classical Greek humour and satire àbhachdas agus aoireadh Greugais chlasaigeach
classical Greek letters litrichean Greugais chlasaigeach
classical Greek lyric poetry bàrdachd lirig Ghreugais chlasaigeach
classical Greek miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte Greugais chlasaigeach
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
classical Greek speeches òraidean Greugais chlasaigeach
classical Greek usage cleachdadh na Greugais chlaisigich
classical Greek writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Greugais chlasaigich
classical Latin dictionaries faclairean Laideann chlasaigeach
classical Latin etymology freumh-fhaclachd na Laidinn chlasaigich
classical Latin grammar gràmar Laideann chlasaigeach
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
classical Latin writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Laidinn chlasaigich
classical mechanics; solid mechanics meacanaigs clasaigeach; meacanaigs teann-stuth
Hellenic languages; classical Greek cànanan Greugach; Greugais chlasaigeach
Hellenic literatures; classical Greek litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach
old, postclassical and vulgar Latin seann Laideann, Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann
preclassical and postclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach agus iar-chlasaigeach
Cuspair: Coitcheann
classification
seòrsachadh
n(m)
classification - seòrsachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
classify
seòrsaich
vb
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
classifying
a' seòrsachadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
clause
clàs
n(m)
clause - clàs scclauses - clàsaichean iom
the first ten clauses a' chiad deich clàsaichean
Cuspair: Coitcheann
cleaning
glanadh
n(m)
cleaning - glanaidh sc
cleaning techniques dòighean glanaidh
Cuspair: Coitcheann
clinical
clionaigeach
adj
clinical research rannsachadh clionaigeach
clinical research facility goireas rannsachadh clionaigeach
clinical research nurse nurs rannsachadh clionaigeach
Cuspair: Coitcheann
club
club
n(m)
club - club scclubs - clubaichean iom
general clubs clubaichean coitcheann
youth club club òigridh
golf club club goilf
shinty club club camanachd
fishing club club iasgaich
Cuspair: Coitcheann
co-operative
co-chomann
n(m)
co-operative - co-chomainn scco-operatives - co-chomainn iom
Cuspair: Coitcheann
co-operative
co-obrachail
adj
co-operative learning ionnsachadh co-obrachail
Cuspair: Coitcheann
coat
còmhdaich
vb
coating techniques dòighean còmhdachaidh
Cuspair: Coitcheann
coating
còmhdach
n(m)
coating - còmhdaich sc
Cuspair: Coitcheann
coherence
co-leanailteas
n(f)
coherence - co-leanailteis sc
Cuspair: Coitcheann
cold
fuachd
n(m) / n
cold - fuachd sccolds - fuachdan iom
extreme cold dian-fhuachd
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
Colin
Cailean
Colin's house taigh Chailein
Cuspair: Coitcheann
collect
cruinnich
vb
Cuspair: Coitcheann
collected
cruinnichte
adj
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
historical and collected persons treatment làimhseachadh dhaoine, eachdraidheil agus cruinnichte
Cuspair: Coitcheann
collecting
a' cruinneachadh
vb n
Cuspair: Coitcheann
collection
cruinneachadh
n(m)
collection - cruinneachaidh sccollections - cruinneachaidhean iom
collections in English cruinneachaidhean anns a' Bheurla
collections of general statistics cruinneachaidhean de staitistigs choitcheann
private collections cruinneachaidhean prìobhaideach
general collections cruinneachaidhean coitcheann
collections of literature cruinneachaidhean litreachais
Cuspair: Coitcheann
combatant
còmhragach
adj
combatant role dreuchd chòmhragach
Cuspair: Coitcheann
combatant
còmhragaiche
n(m)
combatant - còmhragaiche sccombatants - còmhragaichean iom
Cuspair: Coitcheann
commerce
malairt
n(f)
commerce - malairt sc
commerce, communications and transportation malairt, conaltradh agus còmhdhail
international commerce malairt eadar-nàiseanta
Cuspair: Coitcheann
commercial
coimeirsealta
adj
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
communication
conaltradh
n(m)
communication - conaltraidh sccommunications - conaltradh iom
graphic communication conaltradh grafaigeach
marketing and communications margaidheachd agus conaltradh
postal communication conaltradh puist
processes of written communication pròiseasan conaltradh sgrìobhte
written communication conaltradh sgrìobhte
communications manager manaidsear conaltraidh
communications assistant neach-taice conaltraidh
director of communications stiùiriche conaltraidh
microwave communications system siostam conaltraidh micro-thonn
digital communication conaltradh didseatach
electronic communication conaltradh eileagtronaigeach
communication systems siostaman conaltraidh
Cuspair: Coitcheann
community
coimhearsnachd
n(f)
community - coimhearsnachd sccommunities - coimhearsnachdan iom
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
community group buidheann coimhearsnachd
online community coimhearsnachd air-loidhne
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
learning community coimhearsnachd ionnsachaidh
school community coimhearsnachd sgoile
rural community coimhearsnachd dhùthchail
the school community coimhearsnachd na sgoile
Cuspair: Coitcheann
compassion
co-fhaireachdainn
n(f)
compassion - co-fhaireachdainn sc
Cuspair: Coitcheann
competition
co-fharpais
n(f)
competition - co-fharpais sccompetitions - co-fharpaisean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
compliance
freagarrachd
n(f)
compliance - freagarrachd sc
compliance officer oifigear freagarrachd
Cuspair: Coitcheann
computer
coimpiutair
n(m)
computer - coimpiutair sccomputer - coimpiutairean iom
computer science saidheans coimpiutair
computer art ealain coimpiutair
computer programming, programs and data prògramadh coimpiutair, prògraman agus dàta
computer science, information and general works saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann
computer science, knowledge and systems saidheans, eòlas agus siostaman coimpiutair
data processing and computer science làimhseachadh dàta agus saidheans coimpiutair
photography and computer art togail dhealbhan agus ealain coimpiutair
photography, photographs and computer art togail dhealbhan, dealbhan-camara agus ealain choimpiutair
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
computer systems siostaman coimpiutair
Cuspair: Coitcheann
concept
bun-bheachd
n(m)
concept - bun-bheachd scconcepts - bun-bheachdan iom
concepts of God bun-bheachdan mu Dhia
scientific concepts bun-bheachdan saidheansail
Cuspair: Coitcheann
conference
co-labhairt
n(f)
conference - co-labhairt scconferences - co-labhairtean iom
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
video conference co-labhairt bhidio
senior video conference technician àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conference technician teicneòlaiche co-labhairt bhidio
Cuspair: Coitcheann
confidence
misneachd
n(f)
confidence misneachd
Cuspair: Coitcheann
confident
misneachail
adj
confident individuals daoine misneachail
Cuspair: Coitcheann
conflict
còmhstri
n(f)
conflict - còmhstri scconflicts - còmhstrithean iom
land use conflict còmhstri cleachdadh-fearainn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
congested
dùmhail
adj
congested traffic trafaig dhùmhail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
connected
co-cheangailte
adj
connected subjects cuspairean co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
conscientious objector
neach-diùltaidh cogaiseach
n phr
he was a conscientious objector bha e na fhear-diùltaidh cogaiseach
Cuspair: Coitcheann
conservation
glèidhteachas
n(m)
conservation - glèidhteachais sc
Nature Conservation Act Achd Glèidhteachas Nàdair
Habitat Conservation Programmes Prògraman Glèidhteachas Àrainnean
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
conservationist
neach-glèidhteachais
n(m)
conservationist - neach-glèidhteachais scconservationists - luchd-glèidhteachais iom
Cuspair: Coitcheann
conservatory
grianan-glainne
n(m)
conservatory - grianain-glainne scconservatories - grianain-ghlainne iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
conserving
a' gleidheadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
construction
obair-togail
n(f)
construction - obair-togail sc
wood construction and carpentry obair-togail fiodha agus saorsainneachd
auxiliary construction practices dòighean-taice obair-togail
Cuspair: Coitcheann
consumption
caitheamh
n(m/f)
consumption - caitheimh sc
ethics of consumption beus-eòlas caitheimh
oil consumption caitheamh ola
Cuspair: Coitcheann
continuing
leantainneach
adj
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
Free Church (Continuing) An Eaglais Shaor Leantainneach
Cuspair: Coitcheann
contract
cùmhnant
contract - cùmhnaint sccontracts - cùmhnantan iom
contract companies companaidhean cùmhnaint
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Cuspair: Coitcheann
contributor
com-pàirtiche
n(m)
contributor - com-pàirtiche sccontributors - com-pàirtichean iom
effective contributors com-pàirtichean èifeachdach
Cuspair: Coitcheann
controversy
connspaid
n(f)
controversy - connspaid(e) sccontroversies - connspaidean iom
doctrinal controversies and heresies connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan
Cuspair: Coitcheann
coordinator
co-òrdanaiche
n(m)
coordinator - co-òrdanaiche sccoordinators - co-òrdanaichean iom
support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taice
research coordinator co-òrdanaiche rannsachaidh
project coordinator co-òrdanaiche pròiseict
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
Cuspair: Coitcheann
cosmological
cosmeòlasach
adj
cosmological argument argamaid chosmeòlasach
Cuspair: Coitcheann
cosmology
cosmeòlas
n(m)
cosmology - cosmeòlas sc
Cuspair: Coitcheann
councillor
comhairliche
n(m)
councillor - comhairliche sccouncillors - comhairlichean iom
Cuspair: Coitcheann
court
cùirt
n(f)
court - cùirte sccourt - cùrtach sccourts - cùirtean iom
procedure of the courts modh-obrach nan cùirtean
civil court cùirt chatharra
court of law cùirt-lagha
court case cùis-lagha
Sheriff Court Cùirt an t-Siorraidh
Cuspair: Coitcheann
covering
còmhdach
n(m)
covering - còmhdaich sccoverings - còmhdaichean iom
roof covering còmhdach mullaich
Cuspair: Coitcheann
coward
gealtaire
n(m)
coward - gealtaire sccowards - gealtairean iom
Cuspair: Coitcheann
craft
ceàird
n(f)
craft - ceàirde sccrafts - ceàirdean iom
craft and design ceàird agus deilbh
"Writer's Craft" "Ceàird an Sgrìobhaiche"
craft village clachan-ciùird
Balnakeil Craft Village Clachan-ciùird Bhaile na Cille
Cuspair: Coitcheann
creative
cruthachail
adj
creative writing sgrìobhadh cruthachail
original (creatively new) bun-chruthachail
the creative arts na h-ealain chruthachail
Cuspair: Coitcheann
credit card
cairt-creideis
n(f)
credit card - cairt-creideis sccredit cards - cairtean-creideis iom
Cuspair: Coitcheann
criminal
eucorach
adj
criminal law lagh eucorach
Cuspair: Coitcheann
criminal
eucorach
n(m)
criminal - eucoraich sccriminals - eucoraich iom
Cuspair: Coitcheann
criminology
eucoir-eòlas
n(m)
criminology - eucoir-eòlais sc
Cuspair: Coitcheann
criterion
slat-tomhais
n(f)
criterion - slait-thomhais sccriteria - slatan-tomhais iom
success criteria slatan-tomhais soirbheachais
Cuspair: Coitcheann
critical thinking
breithneachadh
n/a
Cuspair: Coitcheann
critique
dèan lèirmheas air
vb
critique the concert dèan lèirmheas air a' chonsairt
Cuspair: Coitcheann
critique
lèirmheas
n(m)
critique - lèirmheis sccritiques - lèirmheasan iom
substance of the critique brìgh an lèirmheis
Cuspair: Coitcheann
croft
croit
n(f)
croft - croite sccrofts - croitean iom
croft house taigh-croite
Cuspair: Coitcheann
croft
lot(a)
n(m)
croft - lota sccrofts - lotaichean iom
Cuspair: Coitcheann
crofter
croitear
n(m)
crofter - croiteir sccrofters - croitearan iom
Cuspair: Coitcheann
crofting
croitearachd
n(f)
crofting - croitearachd sc
Crofting Commission Coimisean na Croitearachd
Cuspair: Coitcheann
cross
crois
n(f)
cross - croise sccrosses - croisean iom
George Cross Crois Dheòrsa
German Iron Cross Crois Iarainn na Gearmailt
crossroads crois-rathaid
Victoria Cross Crois Bhictoria
Green Cross Code Còd Crois Uaine
Cuspair: Coitcheann
cross-curricular
tar-churraicealam
adj
Cuspair: Coitcheann
cultural
cultarach
adj
cultural law lagh cultair
cultural awareness mothachadh cultarach
Cuspair: Coitcheann
culture
cultar
n(m)
culture - cultair sccultures - cultaran iom
Scotland's culture, history and heritage cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba
culture and institutions cultar agus cleachdaidhean
culture centre ionad-cultair
cultural law lagh cultair
western cultures cultaran iarach
Cuspair: Coitcheann
Cunningham
Conaigean
Cuspair: Coitcheann
curriculum
curraicealam
n(m)
curriculum - curraicealaim sccurricula - curraicealaman iom
Building the Curriculum A' togail a' Churraicealaim
curriculum at a glance geàrr-shealladh den churraicealam
curriculum overview tar-shealladh den churraicealam
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
Curriculum for Excellence Curraicealam airson Sàr-mhathais
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Cuspair: Coitcheann
custom
cleachdadh
n(m)
custom - cleachdaidh sccustoms - cleachdaidhean iom
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
customs of life cycle and domestic life cleachdaidhean cuairt-beatha agus beatha na dachaigh
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
death customs cleachdaidhean bàis
general customs cleachdaidhean coitcheann
Cuspair: Coitcheann
customer
neach-cleachdaidh
n(m)
customer - neach-cleachdaidh sccustomers - luchd-cleachdaidh iom
customer services seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh
Cuspair: Coitcheann
customer
neach-ceannaich
n(m)
customer - neach-ceannaich sccustomers - luchd-ceannaich iom
customer services seirbheisean luchd-ceannaich
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
toilets for customers only goireasan luchd-ceannaich a-mhàin
Cuspair: Coitcheann
cut
gearradh
n(m)
cut - gearraidh sccuts - gearraidhean iom
Cuspair: Coitcheann
dairy
taigh-bainne
dairy - taigh-bainne scdairies - taighean-bainne iom
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
dairy
bainne
adj
dairy farming tuathanachas bainne
dairy products bathar bainne
dairy processing giullachd bainne
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
dairy cattle crodh-bainne
dairy farm tuathanas bainne
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
database
stòr-dàta
n(m)
database - stòr-dàta scdatabases - stòran-dàta iom
online resource database stòr-dàta ghoireasan air-loidhne
Web and Database Administrator Rianaire Lìn is Stòr-dàta
Cuspair: Coitcheann
date
latha
n(m)
date - latha scdates - lathaichean iomdates - làithean iom
Cuspair: Coitcheann
date
ceann-latha
n(m)
date - cinn-latha scdates - cinn-latha iom
past sell-by date seach an ceann-latha
Cuspair: Coitcheann
date
deit
n(f)
date - deit scdates - deitichean iom
catalogues arranged by author, date, etc. catalog a rèir ùghdair, deit, agus eile
Cuspair: Coitcheann
David
Daibhidh
n(m)
David - Dhaibhidh sc
Star of David Reul Dhaibhidh
St David Naomh Daibhidh
St David's Day Latha Dhaibhidh
Cuspair: Coitcheann
dè a-nis
what now
n phr
Cuspair: Coitcheann
dean
deadhan
n(m)
dean - deadhain scdeans - deadhain iom
acting dean of science and technology deadhan an-gnìomh, saidheans agus teicneòlas
dean of the faculty of arts deadhan facaltaidh nan ealain
Cuspair: Coitcheann
death
bàs
n(m)
death - bàis scdeaths - bàsan iom
death customs cleachdaidhean bàis
death rate reat-bhàsan
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
debate
deasbad
n(m/f)
debate - deasbaid scdebates - deasbadan iom
BT Scotland National Schools Debate Deasbad Nàiseanta BT Alba airson Sgoiltean
Cuspair: Coitcheann
debating
a' deasbad
vb n
debating in schools deasbad ann an sgoiltean
Cuspair: Coitcheann
debt
fiachan
n(pl)
in debt ann am fiachan
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
decay
crìonadh
n(m)
decay - crìonaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
decaying
a' crìonadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
December
Dùbhlachd
n(f)
December - Dùbhlachd sc
December An Dùbhlachd
end of December deireadh na Dùbhlachd
a day in December latha anns an Dùbhlachd
Dec Dùbh
the twelfth day of December an dara latha deug dhen Dùbhlachd
12th of December an 12na latha dhen Dùbhlachd
12th of December 12na (An) Dùbhlachd
12 December 12 Dùbhlachd
Cuspair: Coitcheann
decentralisation
às-mheadhanachadh
n(m)
decentralisation - às-mheadhanachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
decline
crìonadh
n(m)
decline - crìonaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
declining
a' crìonadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
decorate
maisich
vb
Cuspair: Coitcheann
decoration
maiseachadh
n(m)
decoration - maiseachaidh scdecorations - maiseachaidhean iom
interior decoration maiseachadh taobh-a-staigh
design and decoration deilbh agus maiseachadh
Cuspair: Coitcheann
decorative
maiseachaidh
adj
drawing and decorative arts a' tarraing dhealbhan agus ealain maiseachaidh
decorative arts ealain maiseachaidh
dictionaries of fine and decorative arts faclairean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
miscellany of fine and decorative arts measgachadh de ealain fhìnealta agus maiseachaidh
philosophy of fine and decorative arts feallsanachd ealain fhìnealta agus maiseachaidh
serial publications of fine and decorative arts irisean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
special topics in fine and decorative arts cuspairean sònraichte ann an ealain fhìnealta agus maiseachaidh
fine and decorative arts ealain fhìnealta agus maiseachaidh
Cuspair: Coitcheann
deduction
feallsanachd tuigse
n phr
Cuspair: Coitcheann
dense
claon
adj
Cuspair: Coitcheann
dense
maol
adj
Cuspair: Coitcheann
density
dùmhlachd
n(f)
density - dùmhlachd scdensities - dùmhlachdan iom
population density dùmhlachd-sluaigh
high population density dùmhlachd-sluaigh àrd
low population density dùmhlachd-sluaigh ìosal
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
departmental
roinneil
adj
departmental administrator rianaire roinneil
Cuspair: Coitcheann
depth
doimhneachd
n(f)
depth - doimhneachd scdepths - doimhneachdan iom
Cuspair: Coitcheann
derelict
trèigte
adj
derelict land talamh trèigte
derelict building togalach trèigte
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
description
iomradh
n(m)
description - iomraidh scdescriptions - iomraidhean iom
give a description thoir iomradh
Cuspair: Coitcheann
design
deilbh
n(f)
design - deilbhe scdesigns - deilbhean iom
craft and design ceàird agus deilbh
design and decoration deilbh agus maiseachadh
Design view Sealladh deilbh
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
landscape design deilbh-tìre
Cuspair: Coitcheann
designer
dealbhaiche
n(m)
designer - dealbhaiche scdesigners - dealbhaichean iom
graphic designer dealbhaiche grafaigeach
intelligent designer dealbhaiche innleachdach
instructional designer dealbhaiche teagaisg
Cuspair: Coitcheann
detached
dealaichte
adj
detached house taigh dealaichte
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
determinism
cinnteachas
n(m)
determinism - cinnteachais sc
determinism and indeterminism cinnteachas agus neo-chinnteachas
Cuspair: Coitcheann
developed
leasaichte
adj
developed country dùthaich leasaichte
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
developer
neach-leasachaidh
n(m)
developer - neach-leasachaidh scdevelopers - luchd-leasachaidh iom
educational developer neach-leasachaidh foghlaim
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
staff developer neach-leasachaidh luchd-obrach
web developer neach-leasachaidh lìn
Cuspair: Coitcheann
development
leasachadh
n(m)
development - leasachaidh scdevelopments - leasachaidhean iom
opportunities for personal development cothroman airson leasachadh pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
staff development leasachadh luchd-obrach
line of development loidhne leasachaidh
scientific developments leasachaidhean saidheansail
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
development accountant cunntasair leasachaidh
development manager manaidsear leasachaidh
development officer oifigear leasachaidh
director of development stiùiriche leasachaidh
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
economic development leasachadh eaconamach
rural development leasachadh dùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Cuspair: CoitcheannEòlas GnothachaisCruinn-eòlas
developmental
leasachail
adj
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
Cuspair: Coitcheann
device
inneal
n(m)
device - inneil scdevices - innealan iom
other devices innealan eile
imaging device inneal-ìomhaigheachd
Cuspair: Coitcheann
diabetes
tinneas an t-siùcair
n(m)
diabetes - tinneas an t-siùcair sc
Cuspair: Coitcheann
diabetes
daibìotas
n(m)
diabetes - daibìotas sc
chair in diabetes (university) cathair daibìotas (oilthigh)
Cuspair: Coitcheann
dialect
dualchainnt
n(f)
dialect - dualchainnt(e) scdialects - dualchainntean iom
Cuspair: Coitcheann
dictionary
faclair
n(m)
dictionary - faclair scdictionaries - faclairean iom
dictionary catalogues catalogan fhaclairean
English dictionaries faclairean Beurla
Cuspair: Coitcheann
differential
diùbhrasach
adj
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
Cuspair: Coitcheann
digital
didseatach
adj
digital clock cloc didseatach
digital art ealain dhidseatach
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
digital technology teicneòlas didseatach
digital time uair dhidseatach
digital photography togail dhealbhan didseatach
digital form riochd didseatach
Cuspair: CoitcheannMatamataigCoimpiutaireachd
diploma
dioplòma
n(m)
diploma - dioplòma scdiplomas - dioplòmathan iom
diploma in Home Economics dioplòma ann an Eaconamas Dachaigh
Cuspair: Coitcheann
diplomacy
dioplòmasaidh
n(m)
diplomacy - dioplòmasaidh scdiplomacies - dioplòmasaidhean iom
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
Cuspair: Coitcheann
diplomatic
dioplòmasach
adj
Cuspair: Coitcheann
director
stiùiriche
n(m)
director - stiùiriche scdirectors - stiùirichean iom
director of development programme stiùiriche prògram leasachaidh
director of services stiùiriche sheirbheisean
finance director stiùiriche ionmhais
director of communications stiùiriche conaltraidh
director of finance and performance management stiùiriche ionmhais agus ìre coileanaidh
Cuspair: Coitcheann
disability
ciorram
n(m)
disability - ciorraim scdisabilities - ciorram iom
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
Cuspair: Coitcheann
discount
lasachadh
n(m)
discount - lasachaidh scdiscounts - lasachaidhean iom
discount shops bùithtean lasachaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannMatamataig
discrimination
leth-bhreith
n(f)
discrimination - leth-bhreith sc
positive discrimination leth-bhreith fhàbharach
negative discrimination leth-bhreith neo-fhàbharach
racial discrimation leth-bhreith chinneadail
racial discrimation leth-bhreith a thaobh cinneadh
Cuspair: Coitcheann
disease
galar
n(m)
disease - galair scdiseases - galaran iom
plant diseases galaran lusan
incidence and prevention of disease tricead agus bacadh ghalaran
foot and mouth disease an galar roilleach
gum disease euslaint bannais
heart disease tinneas cridhe
western diseases galaran iarach
western diseases galaran an t-saoghail an iar
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
disease
gaiseadh
n(m)
disease - gaisidh scdiseases - gaisidhean iom
potato blight gaiseadh a' bhuntàta
Cuspair: Coitcheann
distribution
sgaoileadh
n(m)
distribution - sgaoilidh scdistributions - sgaoilidhean iom
global population distribution sgaoileadh-sluaigh an t-saoghail
population distribution sgaoileadh-sluaigh
dot distribution map map-sgaoilidh-dhotagan
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
diversity
iomadachd
n(f)
diversity - iomadachd scdiversities - iomadachdan iom
appreciation of diversity sùim ann an iomadachd
Cuspair: Coitcheann
divinatory
fàisneachail
adj
divinatory graphology eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail
Cuspair: Coitcheann
document
sgrìobhainn
n(f)
document - sgrìobhainn(e) scdocuments - sgrìobhainnean iom
key documents prìomh sgrìobhainnean
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
Cuspair: Coitcheann
drama
dràma
n(f)
drama - dràma scdramas - dràmathan iom
Drama - National Qualifications Dràma - Teisteanais Nàiseanta
American drama dràma Ameireaganach
classical Greek drama dràma Ghreugais chlasaigeach
Cuspair: Coitcheann
dramatic
dramataigeach
adj
dramatic poetry bàrdachd dhramataigeach
dramatic dynamics daineamaigs dhràmadach
Cuspair: Coitcheann
drive
dealas
n(m)
drive - dealais sc
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Cuspair: Coitcheann
driver
dràibhear
n(m)
driver - dràibheir scdrivers - dràibhearan iom
Cuspair: Coitcheann
duel
còmhrag-dithis
n(f)
duel - còmhraig-dithis scduels - còmhragan-dithis iom
Cuspair: Coitcheann
duke
diùc
n(m)
duke - diùc scdukes - diùcan iom
duchess ban-diùc
Duke of Edinburgh Diùc Dhùn Èideann
Duke of Edinburgh Award Duais Diùc Dhùn Èideann
Cuspair: Coitcheann
dungeon
toll-dubh
n(m)
dungeon - tuill-dhuibh scdungeons - tollan-dubha iom
cold of the dungeon fuachd an tuill-dhuibh
Cuspair: Coitcheann
dust
dust
n(m)
dust - dust sc
Cuspair: Coitcheann
e-learning
ionnsachadh-d
n(m)
e-learning - ionnsachadh-d sc
head of e-learning ceannard ionnsachadh-d
Cuspair: Coitcheann
early
tràth
adj
early intervention tràth-thaic(e)
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
early church and eastern churches an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear
early education foghlam tràth-ìrean
early years tràth-ìrean
Cuspair: Coitcheann
early intervention
tràth-thaic
n(f)
early intervention - tràth-thaic(e) sc
Cuspair: Coitcheann
eclecticism
roghainneachd
n(f)
eclecticism roghainneachd
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, liberalachd agus traidiseantalachd
Cuspair: Coitcheann
Eco School
Eag-sgoil
n(f)
Eco School - Eag-sgoile scEco Schools - Eag-sgoiltean iom
Cuspair: Coitcheann
economic
eaconamach
adj
economic geology geòlas eaconamach
economic development leasachadh eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais sceconomics - eaconomas iom
home economics eaconomas dachaigh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
economy
eaconamaidh
n(m/f)
economy - eaconamaidh sceconomies - eaconamaidhean iom
state of the economy staid na h-eaconamaidh
administration of economy and environment rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd
Cuspair: Coitcheann
editor
deasaiche
n(m)
editor - deasaiche sceditors - deasaichean iom
Cuspair: Coitcheann
education
foghlam
n(m)
education - foghlaim sc
broad general education foghlam farsaing coitcheann
education for citizenship foghlam airson saoranachd
education news naidheachdan foghlaim
Education Scotland Foghlam Alba
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
Scottish Education Awards Duaisean Foghlaim na h-Alba
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
primary education foghlam bun-sgoile
lower education foghlam nas tràithe
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
education law lagh foghlaim
special education foghlam sònraichte
elementary education foghlam bun-sgoile
secondary education foghlam àrd-sgoile
adult education foghlam inbhich
higher education foghlam àrd ìre
Gaelic education foghlam Gàidhlig
Gaelic Medium Education Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
policy issues in education cùisean poileasaidh ann am foghlam
Career Education Foghlam Dhreuchdan
enterprise in education iomairt ann am foghlam
ICT in education ICT ann am foghlam
inclusive education foghlam in-ghabhalta
international education foghlam eadar-nàiseanta
peace education foghlam sìthe
Religious and Moral Education Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
financial education foghlam ionmhais
Physical Education Eòlas Corporra
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Cuspair: Coitcheann
educational
foghlaim
adj
educational developer neach-leasachaidh foghlaim
educational development coordinator co-òrdanaiche leasachadh foghlaim
educational technologist teicneòlaiche foghlaim
educational tours cuairtean foghlaim
Cuspair: Coitcheann
Edward
Eideard
Edward's son mac Eideird
Cuspair: Coitcheann
elf
màileachan
n(m)
elf - màileachain scelves - màileachain iom
Cuspair: Coitcheann
Elizabeth
Ealasaid
Elizabeth I Ealasaid a h-aon
Elizabeth II an dàrna banrigh Ealasaid
Cuspair: Coitcheann
emancipation
saoradh
n(m)
emancipation - saoraidh sc
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Cuspair: Coitcheann
emergency
èiginn
n(f)
emergency - èiginn sc
emergency services seirbheisean èiginn
emergency exit doras-èiginn
emergency sirens dùdaich èiginn
emergency aid cobhair èiginn
emergency shelter fasgadh èiginn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
emotion
faireachdainn
n(f)
emotion - faireachdainn scemotions - faireachdainnean iom
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Cuspair: Coitcheann
employability
comas-obrach
n(m)
employability - comais-obrach sc
employability officer oifigear comais-obrach
employability skills sgilean comais-obrach
Cuspair: Coitcheann
employer
neach-fastaidh
n(m)
employer - neach-fastaidh scemployers - luchd-fastaidh iom
partnership with employers compàirteachas le luchd-fastaidh
Cuspair: Coitcheann
employment
cosnadh
n(m)
employment - cosnaidh sc
employment opportunities cothroman cosnaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
encyclopedia
leabhar mòr-eòlais
n phr
encyclopedias - leabhraichean mòr-eòlais iom
encyclopedias in American English leabhraichean mòr-eòlais anns a' Bheurla Ameireaganaich
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
Cuspair: Coitcheann
engaged
fo ghealladh-pòsaidh
n phr
they got engaged thug iad gealladh-pòsaidh
Cuspair: Coitcheann
engagement
gealladh-pòsaidh
n(m)
engagement geallaidh-pòsaidh
engagements geallaidhean-pòsaidh
Cuspair: Coitcheann
English
Sassanach
adj
English cheese càise Sassanach
Cuspair: Coitcheann
enjoyment
tlachd
n(f)
enjoyment - tlachd scenjoyments - tlachd iom
enjoyment and choice tlachd agus roghainn
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
challenge and enjoyment dùbhlan agus tlachd
Cuspair: Coitcheann
enterprise
iomairt
n(f)
enterprise - iomairt(e) scenterprises - iomairtean iom
head of development and enterprise ceannard leasachaidh agus iomairt
enterprise in education iomairt ann am foghlam
enterprise zone ceàrnaidh iomairt
Cuspair: Coitcheann
entertainment
dibhearsain
n(m)
entertainment - dibhearsain sc
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Cuspair: Coitcheann
entrepreneur
neach-tionnsgain
n(m)
entrepreneur - neach-tionnsgain scentrepreneurs - luchd-tionnsgain iom
Cuspair: Coitcheann
entrepreneurial
tionnsgaineach
adj
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
Cuspair: Coitcheann
envelope
cèis
n(f)
envelope - cèise scenvelopes - cèisean iom
Cuspair: Coitcheann
epic
eapaig
adj
epic poetry bàrdachd eapaig
Cuspair: Coitcheann
Epicurean
Epicùrach
adj
Epicurean philosophy feallsanachd Epicùrach
Cuspair: Coitcheann
epistemology
aithne-eòlas
n(m)
epistemology - aithne-eòlais sc
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Cuspair: Coitcheann
equality
co-ionannachd
n(f)
equality - co-ionannachd scequalities - co-ionannachdan iom
Cuspair: Coitcheann
equipment
uidheamachd
n(f)
equipment - uidheamachd scequipment - uidheamachdan iom
household equipment uidheamachd taighe
Cuspair: Coitcheann
equipment
uidheam
n(f)
equipment - uidheim scequipment - uidheaman iom
Cuspair: Coitcheann
era
linn
n(m/f)
era - linne sceras - linntean iom
the Mesozoic Era an Linn Mesozoic
Cuspair: Coitcheann
ethic
beus
n(f)
ethic - beusa scethics - beusan iom
Cuspair: Coitcheann
ethical
beusail
adj
Cuspair: Coitcheann
ethics
beus-eòlas
n(m)
ethics - beus-eòlais scethics - beus-eòlasan iom
Christian ethics beus-eòlas Crìosdail
ethical systems siostaman beus-eòlach
political ethics beus-eòlas poilitigeach
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
ethics of consumption beus-eòlas caitheimh
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
religious ethics beus-eòlas cràbhach
Cuspair: Coitcheann
ethnic
cinnidheach
adj
Cuspair: Coitcheann
ethnicity
cinnidheachd
n(f)
ethnicity - cinnidheachd scethnicities - cinnidheachdan iom
Cuspair: Coitcheann
ethnography
eitneografaidh
n(m)
ethnography - eitneografaidh sc
Cuspair: Coitcheann
ethnologist
eitneòlaiche
n(m)
ethnologist - eitneòlaiche scethnologists - eitneòlaichean iom
Cuspair: Coitcheann
ethnology
eitneòlas
n(m)
ethnology - eitneòlais scethnologies - eitneòlasan iom
Cuspair: Coitcheann
etiquette
modhan
n(m)
etiquette - modhan scetiquette - modhan iometiquette - modhannan iom
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Cuspair: Coitcheann
Etruscan
Etruscanach
adj
Etruscan sculpture snaigheadh Etruscanach
Cuspair: Coitcheann
evacuation
falmhachadh-sluaigh
n(m)
evacuation - falmhachaidh-sluaigh sc
evacuation plan plana falmhachaidh-sluaigh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
evacuee
pàiste air fògradh
n phr
evacuees clann air fògradh
evacuee children clann air fògradh
Cuspair: Coitcheann
event
tachartas
n(m)
event - tachartais scevents - tachartasan iom
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
past events tachartasan san àm a dh'fhalbh
timetable of events clàr-ama thachartasan
events officer oifigear thachartasan
Cuspair: Coitcheann
evil
aingidheachd
n(f)
evil - aingidheachd sc
Cuspair: Coitcheann
evil
olc
n(m)
evil - uilc sc
natural evil olc nàdarra
moral evil olc moralta
Cuspair: Coitcheann
exam
deuchainn
n(f)
exam - deuchainn(e) scexams - deuchainnean iom
exam preparation ullachadh airson dheuchainnean
Cuspair: Coitcheann
examination
deuchainn
n(f)
examination - deuchainn(e) scexaminations - deuchainnean iom
Gaelic examination deuchainn Ghàidhlig
Modern Studies examination deuchainn Nuadh-eòlais
Cuspair: Coitcheann
excellence
sàr-mhathas
n(m)
excellence - sàr-mhathais sc
excellence for all sàr-mhathas do na h-uile
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
Curriculum for Excellence Curraicealam airson Sàr-mhathais
Journey to excellence An t-Slighe gu Sàr Mhathas
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Cuspair: Coitcheann
excellent
sàr-mhath
adj
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
Cuspair: Coitcheann
experience
eòlas
n(m)
experience - eòlais scexperiences - eòlasan iom
totality of experiences iomlanachd eòlasan
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
overarching experiences tar-eòlasan
Cuspair: Coitcheann
expert
eòlaiche
n(m)
expert - eòlaiche scexperts - eòlaichean iom
Cuspair: Coitcheann
exploit
gabh brath air
adj
Cuspair: Coitcheann
exploitation
gabhail brath air
n phr
Cuspair: Coitcheann
exploitation
cleachdadh airson buannachd
n phr
Cuspair: Coitcheann
explosive
stuth-spreadhaidh
n(m)
explosive - stuth-spreadhaidh scexplosives - stuthan-spreadhaidh iom
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connadh agus bathar co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
extraterrestrial
neo-thalmhaidh
adj
extraterrestrial worlds saoghalan neo-thalmhaidh
extraterrestrial creutair neo-thalmhaidh
Cuspair: Coitcheann
facility
goireas
n(m)
facility - goireis scfacilities - goireasan iom
tourist facilities goireasan turasachd
sports facilities goireasan spòrs
leisure facilities goireasan cur-seachad
facilities manager manaidsear ghoireasan
clinical research facility goireas rannsachaidh clionaigeach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
factor
factar
n(m)
factor - factair scfactors - factaran iom
human factor factar daonna
physical factor factar fiosaigeach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
faculty
facaltaidh
n(f)
faculty - facaltaidh scfaculties - facaltaidhean iom
dean of the faculty of arts deadhan facaltaidh nan ealain
faculty of business and leisure facaltaidh gnothachais agus chur-seachadan
faculty officer oifigear facaltaidh
Cuspair: Coitcheann
Fairtrade
Fairtrade
n(f)
Cuspair: Coitcheann
fallacy
breug-bheachd
n(f)
fallacy - breug-bheachd scfallacies - breug-bheachdan iom
fallacies and sources of error breug-bheachdan agus tùsan mhearachdan
Cuspair: Coitcheann
family
teaghlach
n(m)
family - teaghlaich scfamilies - teaghlaichean iom
home and family management rian dachaigh agus teaghlaich
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
family support taic teaghlaich
family support worker neach-taice teaghlaich
Jesus Christ and his family Ìosa Crìosd agus a theaghlach
family management rian teaghlaich
pastoral care of families cùram aoghaireil theaghlaichean
family planning planadh-teaghlaich
Cuspair: Coitcheann
farm
tuathanas
n(m)
farm - tuathanais scfarms - tuathanasan iom
agricultural farm tuathanas àiteachais
dairy farm tuathanas bainne
organic farm tuathanas organach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
farming
tuathanachas
n(m)
farming - tuathanachais sc
farming in The Fens tuathanachas anns na Fens
fruit farming tuathanachas mheasan
arable farming tuathanachas àitich
dairy farming tuathanachas bainne
subsistence farming tuathanachas bith-beò
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
animal husbandry tuathanachas bheathaichean
organic farming tuathanachas organach
pastoral farming tuathanachas stuic
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
farming
àiteachas
n(m)
farming - àiteachais sc
intense farming dlùth-àiteachas
intensive farming dlùth-àiteachas
intensive subsistence farming dlùth-àiteachas bith-beò
intense peasant farming dlùth-àiteachas
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
father
athair
n(m)
father athar
fathers athraichean
father's day latha nan athraichean
father-in-law athair-cèile
Father Christmas Bodach na Nollaig
my father m' athair
Cuspair: Coitcheann
feature
feart
n(m)
feature - fearta scfeatures - feartan iom
landscape features feartan-tìre
physical feature feart fiosaigeach
depositional features feartan-tasgaidh
coastal depositional features feartan-tasgaidh costail
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
feature
prìomh artaigil
n phr
features prìomh artaigilean
Cuspair: Coitcheann
February
Gearran
n(m)
February - Gearrain sc
February an Gearran
beginning of February toiseach a' Ghearrain
a day in February latha anns a' Ghearran
Feb Gear
the twenty-fourth of February an ceathramh latha fichead / air fhichead dhen Ghearran
24th of February an 24mh den Ghearran
24th of February 24mh (An) Gearran
24 February 24 Gearran
Cuspair: Coitcheann
feedback
fios air ais
n(m)
feedback - fios air ais sc
use Glow for feedback cleachd Glow airson fios air ais
Cuspair: Coitcheann
fellow
co-eòlaiche
n(m)
fellow - co-eòlaiche scfellows - co-eòlaichean iom
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
post doctoral fellow co-eòlaiche iar-ollamhach
post doctoral research fellow co-eòlaiche rannsachaidh iar-ollamhach
senior research fellow àrd-cho-eòlaiche rannsachaidh
Cuspair: Coitcheann
feminist
feamainist
n(m)
feminist - feamainist scfeminists - feamainistean iom
Cuspair: Coitcheann
festival
fèill
n(f)
festival - fèille scfestivals - fèilltean iom
Scottish Learning Festival Fèill Ionnsachaidh na h-Alba
Cuspair: Coitcheann
festival
fèis
n(f)
festival - fèise scfestivals - fèisean iom
Fèisean nan Gàidheal Fèisean nan Gàidheal
Cuspair: Coitcheann
field
raon
n(m)
field - raoin scfields - raointean iom
fields of photography raointean de thogail dhealbhan
magnetic field raon magnaiteach
playing field raon-cluiche
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
coal field raon guail
Cuspair: Coitcheann
finance
ionmhas
n(m)
finance - ionmhais scfinances - ionmhas iom
public finance ionmhas poblach
finance company companaidh ionmhais
finance assistant neach-taice ionmhais
finance secretary rùnaire ionmhais
director of finance stiùiriche ionmhais
development finance ionmhas leasachaidh
Cuspair: Coitcheann
financial
ionmhasail
adj
Cuspair: Coitcheann
financial
ionmhais
adj
financial accountant cunntasair ionmhais
building financial capacities a' togail chomasan ionmhais
financial education foghlam ionmhais
Cuspair: Coitcheann
finishing
crìochnachadh
n(m)
finishing - crìochnachaidh sc
detail finishing crìochnachadh loinneil
Cuspair: Coitcheann
fish
iasgaich
vb
fishing ag iasgach
Cuspair: Coitcheann
fishing
iasgach
n(m)
fishing - iasgaich sc
fishing port port-iasgaich
fishing boat bàt'-iasgaich
fishing rod slat-iasgaich
Cuspair: Coitcheann
fishing
ag iasgach
vb n
Cuspair: Coitcheann
flag
bratach
n(f)
flag - brataich scflags - brataichean iom
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
Cuspair: Coitcheann
folklore
beul-aithris
n(f)
folklore - beòil-aithris sc
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Cuspair: Coitcheann
footprint
lorg
n(f)
footprint - luirge scfootprints - lorgan iom
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
global footprint lorg cruinne
Cuspair: Coitcheann
force
feachd
n(m/f)
force - feachd scforces - feachdan iom
infantry forces feachdan coisridh
sea forces feachdan mara
air forces feachdan adhair
specialised forces feachdan speisealta
mounted forces feachdan eachraidh
Cuspair: Coitcheann
forge
teallach
n(m)
forge - teallaich scforges - teallaichean iom
small forge work obair teallach beag
Cuspair: Coitcheann
framework
frèam
n(m)
framework - frèama scframeworks - frèamaichean iomframeworks - frèaman iom
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
software engineer, e-frameworks einnseanair bathar-bog, frèaman-d
Cuspair: Coitcheann
Friday
Dihaoine
n(m)
Friday - Dihaoine sc
Fri Dih
Friday night oidhche Haoine
Friday morning madainn Dihaoine
Good Friday Dihaoine na Ceusta
Good Friday Dihaoine a' Cheusaidh
Good Friday Dihaoine na Càisge
Cuspair: Coitcheann
front of house
fàilteachas
n(m)
front of house - fàilteachais sc
front of house administrator rianaire fàilteachais
senior front of house administrator àrd-rianaire fàilteachais
Cuspair: Coitcheann
fruit
meas
n(m)
fruit - measa scfruits - measan iom
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
fruit farming tuathanachas mheasan
Cuspair: Coitcheann
fur
bian
n(m)
fur - bèine scfurs - bèin iom
fur processing giullachd bèine
fur goods bathar bèine
Cuspair: Coitcheann
furnishing
àirneis
n(f)
furnishing - àirneis scfurnishings - àirneis iom
household furnishings àirneis taighe
church furnishings àirneis eaglais
furnishings and home workshops àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh
Cuspair: Coitcheann
furniture
àirneis
n(f)
furniture - àirneis sc
furniture and accessories àirneis agus sgeadachadh
teak furniture àirneis thìoca
mahogany furniture àirneis mhahoganaidh
Cuspair: Coitcheann
gallery
gailearaidh
n(m)
gallery - gailearaidh scgalleries - gailearaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
garden
gàrradh
n(m)
garden - gàrraidh scgardens - gàrraidhean iom
garden crops bàrr gàrraidh
Cuspair: Coitcheann
genealogy
sloinntearachd
n(f)
genealogy - sloinntearachd sc
biography and genealogy eachdraidh-beatha agus sloinntearachd
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
genealogy, names and insignia sloinntearachd, ainmean agus suaicheantais
Cuspair: Coitcheann
general
coitcheann
adj
broad general education foghlam farsaing coitcheann
collections of general statistics cruinneachaidhean de staitistigs choitcheann
general works obraichean coitcheann
general clubs clubaichean coitcheann
general collections cruinneachaidhean coitcheann
general considerations of public administration gnothaichean coitcheann mu rianachd phoblach
general customs cleachdaidhean coitcheann
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
general libraries leabharlannan coitcheann
general management stiùireadh coitcheann
general organisations buidhnean coitcheann
general principles prionnsapalan coitcheann
general serial publications irisean coitcheann
general statistics of Europe staitistigs choitcheann na Roinn Eòrpa
general subject catalogues catalogan chuspairean coitcheann
Cuspair: Coitcheann
gentrification
uaisleachadh
n(m)
gentrification - uaisleachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
George
Seòras
n(m)
George - Sheòrais sc
George's house taigh Sheòrais
Cuspair: Coitcheann
George
Deòrsa
n(m)
George - Dheòrsa sc
George Cross Crois Dheòrsa
King George Rìgh Deòrsa
George Campbell Hay (poet) Deòrsa mac Iain Dheòrsa
Cuspair: Coitcheann
glass
glainne
n(f)
glass - glainne scglass - glainneachan iomglass - glainnichean iom
magnifying glass glainne meudachaidh
stained glass glainne dhathte
glass-house taigh-glainne
Cuspair: Coitcheann
glory
glòir
n(f)
glory - glòire scglory - glòrach sc
glory to God glòir do Dhia
God's glory glòir Dhè
Cuspair: Coitcheann
glossary
beag-fhaclair
n(m)
glossary - beag-fhaclair scglossaries - beag-fhaclairean iom
Cuspair: Coitcheann
Glow
Glow
n(m)
Glow in your area Glow far a bheil thusa
Glow guides stiùiridhean airson Glow
Glow communications resource bank stòrasan airson conaltradh Glow
benefits of Glow buannachdan Glow
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
Glow mentors treòraichean Glow
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
preparing for Glow ag ullachadh airson Glow
use Glow for feedback cleachd Glow airson fios air ais
Cuspair: Coitcheann
good
math
n(m)
good - maith sc
Cuspair: Coitcheann
good
math
adj
very good glè mhath
Cuspair: Coitcheann
governance
riaghladh
n(m)
governance - riaghlaidh sc
programme governance riaghladh phrògraman
Cuspair: Coitcheann
government
riaghaltas
n(m)
government - riaghaltais scgovernments - riaghaltasan iom
systems of governments and states siostaman riaghaltasan agus stàitean
local government riaghaltas ionadail
Scotttish Government Riaghaltas na h-Alba
government policy poileasaidh riaghaltais
Cuspair: Nuadh-eòlasCoitcheann
graffiti
graffiti
n(m)
graffiti - graffiti sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEalain
grandfather
seanair
n(m)
grandfather - seanar scgrandfathers - seanairean iom
Cuspair: Coitcheann
grandmother
seanmhair
n(f)
grandmother - seanmhar scgrandmothers - seanmhairean iom
Cuspair: Coitcheann
grant
grant
n(m)
grant - grant scgrants - grantaichean iom
woodland grant grant fearann coillteach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
grant
tabhartas
n(m)
grant - tabhartais scgrants - tabhartasan iom
grants manager manaidsear thabhartasan
home improvement grant tabhartas leasachadh dachaigh
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
graphic
grafaigeach
adj
graphic communication conaltradh grafaiceach
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
graphic arts ealain ghrafaigeach
graphic arts; printmaking and prints ealain ghrafaigeach; dèanamh phriontan agus priontan
graphic designer dealbhaiche grafaigeach
Cuspair: Coitcheann
graphics
grafaigs
n(m/f)
graphics - grafaigs sc
using graphics a' cleachdadh grafaigs
Cuspair: Coitcheann
graphology
eòlas-sgrìobhaidh
n(m)
graphology - eòlais-sgrìobhaidh sc
divinatory graphology eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail
Cuspair: Coitcheann
green
lèanag
n(f)
green - lèanaig(e) scgreens - lèanagan iom
bowling green lèana-bòbhlaidh
Cuspair: Coitcheann
Gregorian
Gregorian
adj
Gregorian calendar mìosachan Gregorian
Cuspair: Coitcheann
group
buidheann
n(m/f)
group - buidhne scgroup - buidhinn scgroups - buidhnean iom
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
discussion group buidheann còmhraidh
head of energy research group ceannard buidheann rannsachaidh lùth
option group buidheann roghainn
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
social groups buidhnean sòisealta
Cuspair: Coitcheann
guide
stiùir
n(m)
guide - stiùir scguide - stiùiridhean iom
Glow guides stiùiridhean airson Glow
Cuspair: Coitcheann
guide
neach-iùil
n(m)
guide - neach-iùil scguides - luchd-iùil iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
guildhall
talla chomann-ceàird
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
hardware
acfhainn
n(f)
hardware - acfhainn(e) sc
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
Cuspair: Coitcheann
hazard
gàbhadh
n(m)
hazard - gàbhaidh schazards - gàbhaidhean iom
environmental hazard gàbhadh àrainneachdail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
head
ceannard
n(m)
head - ceannaird scheads - ceannardan iom
head of department ceannard roinne
head of development ceannard leasachaidh
head of research group ceannard buidheann rannsachaidh
headteacher ceannard-sgoile
head of services ceannard sheirbheisean
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
Cuspair: Coitcheann
health
slàinte
n(f)
health - slàinte sc
medicine and health leigheas agus slàinte
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
Faculty of Health Facaltaidh na Slàinte
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
health and wellbeing across learning slàinte agus sunnd tar-ionnsachaidh
health and well-being slàinte agus sunnd
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
keeping my body healthy a' cumail mo bhodhaig fallain
sexual health slàinte ghnèitheasach
health board bòrd slàinte
the Health Service Seirbheis na Slàinte
Good Health Slàinte
health centre ionad-slàinte
Health Act Achd na Slàinte
Health Council Comhairle na Slàinte
Health Studies Eòlas Slàinte
health care cùram-slàinte
cheers slàinte
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus SòisealtaCoitcheann
health care
cùram-slàinte
n(m)
health care - cùraim-slàinte sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
health centre
ionad-slàinte
n(m)
health centre - ionaid-slàinte schealth centres - ionadan-slàinte iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
heating
teasachadh
n(m)
heating - teasachaidh sc
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Cuspair: SaidheansCoitcheann
Hector
Eachann
Hector's house taigh Eachainn
Cuspair: Coitcheann
heliport
heileaport
n(m)
heliport - heileapuirt scheliports - heileapuirt iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
helpdesk
seirbheis taice
n phr
helpdesk - seirbheis taice sc
helpdesk support analyst neach-anailis seirbheis taice
Cuspair: Coitcheann
herbaceous
luibheach
adj
herbaceous plants lusan luibheach
Cuspair: Coitcheann
heritage
dualchas
n(m)
heritage dualchais
Scotland's culture, history and heritage cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba
heritage centre ionad-dualchais
Cuspair: Coitcheann
historical
eachdraidheil
adj
historical linguistics cànanachas eachdraidheil
historical books leabhraichean eachdraidheil
historical geography cruinn-eòlas eachdraidheil
Cuspair: Coitcheann
holiday
saor-latha
n(m)
holiday - saor-latha scholidays - saor-làithean iomholidays - saor-lathaichean iom
holiday resort sgìre turasachd
holiday resort baile turasachd
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
holiday
latha-saor
n(m)
holiday - latha-saor scholidays - làithean-saora iom
holiday reps riochdairean làithean-saora
package holidays làithean-saora pacaideach
holiday resort sgìre turasachd
holiday resort baile turasachd
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
holography
holografaidh
n(m)
holography holografaidh
Cuspair: Coitcheann
home
dachaigh
n(f)
home - dachaigh(e) schomes - dachaighean iom
home and family management rian dachaigh agus teaghlaich
home management rian dachaigh
furnishings and home workshops àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh
Home Economics Eaconamas Dachaigh
home-school partnerships compàirteachasan dachaigh agus sgoile
child rearing and home care of persons togail chloinne agus cùram anns an dachaigh
homeless gun dachaigh
Cuspair: Coitcheann
homework
obair-dachaigh
n(f)
homework - obair-dachaigh sc
help with homework taic le obair-dachaigh
Cuspair: Coitcheann
horn
adharc
n(f)
horn - adhairc(e) schorns - adharcan iomhorns - adhaircean iom
horn spoons spàinean adhairce
horn whistle feadag adhairce
drinking horn còrn
great hornbill gob-adhairce mòr
scimitar-horned oryx oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn
great horned owl comhachag adharcach
Texas horned lizard laghairt adharcach Theagsas
Cuspair: Coitcheann
horticulture
gàrradaireachd
n(f)
horticulture - gàrradaireachd sc
Cuspair: Coitcheann
hospitality
aoigheachd
n(f)
hospitality - aoigheachd sc
Hospitality - National Qualifications Aoigheachd - Teisteanais Nàiseanta
Cuspair: Coitcheann
house
taigh
n(m)
house - taighe schouses - taighean iom
opera house taigh na h-opara
House of Commons Taigh nan Cumantan
House of Lords Taigh nam Morairean
housekeeping banas-taighe
housework obair-taighe
housewife bean-taighe
henhouse taigh-chearc
wheelhouse taigh-cuibhle
courthouse taigh-cùirte
blackhouse taigh-dubh
glasshouse taigh-glainne
lighthouse taigh-solais
slaughter house taigh-spadaidh
thatched house taigh-tughaidh
household equipment uidheamachd taighe
management of public households stiùireadh thaighean poblach
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
household furnishings àirneis taighe
household utilities goireasan taighe
detached house taigh dealaichte
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
terraced houses taighean barraide
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
housing
taigheadas
n(m)
housing - taigheadais sc
housing and household equipment taigheadas agus uidheamachd taighe
housing association comann taigheadais
housing zone sòn taigheadais
new housing zone sòn taigheadais ùr
high density housing taigheadas dùmhail
low density housing taigheadas neo-dhùmhail
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
how are you
ciamar a tha thu?
Cuspair: Coitcheann
human
daonna
adj
human physiology beò-eòlas daonna
human factor factar daonna
human geography cruinn-eòlas daonna
Human Genome Project Clàr Gineòm a Chinne-daonna
human rights còraichean a' chinne-daonna
human figures cumaidhean dhaoine
human resources goireasan daonna
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
UN Declaration of Human Rights Foillseachadh UN air Còraichean a' Chinne-daonna
the human condition staid a’ chinne-daonna
Cuspair: Coitcheann
humanism
daonnachas
n(m)
humanism - daonnachais sc
humanism and related systems daonnachas agus siostaman co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
humankind
daonnachd
n(f)
humankind - daonnachd sc
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Cuspair: Coitcheann
humankind
cinne-daonna
n(m)
humankind - cinne-daonna sc
Cuspair: Coitcheann
humour
àbhachdas
n(m)
humour - àbhachdais sc
Italian humour àbhachdas Eadailtis
Cuspair: Coitcheann
hunter
sealgair
n(m)
hunter - sealgair schunters - sealgairean iom
Inuit hunters sealgairean Inuit
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
hunting
sealg
n(f)
hunting - seilge sc
hunting, fishing and conservation sealg, iasgach agus glèidhteachas
fishing, hunting and shooting iasgach, sealg agus sealg-ghunnaichean
Cuspair: Coitcheann
hunting
a' sealg
vb n
hunting deer a' sealg an fhèidh
Cuspair: Coitcheann
hydraulic
haidreolaig
adj
hydraulic engineering einnseanaireachd haidreolaig
Cuspair: Coitcheann
hypothesis
beachd-bharail
n(f)
hypothesis - beachd-bharail schypotheses - beachd-bharailean iom
Cuspair: Coitcheann
idealism
idealism
n(m)
idealism - idealism sc
idealism and related systems idealism agus siostaman co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
identify
aithnich
vb
identity card cairt-aithneachaidh
Cuspair: Coitcheann
identity
dearbh-aithne
n(f)
identity - dearbh-aithne sc
identity card cairt-aithneachaidh
Cuspair: Coitcheann
illumination
soillseachadh
n(m)
illumination - soillseachaidh scilluminations - soillseachaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
illustration
soillseachadh
n(m)
illustration - soillseachaidh scillustrations - soillseachaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
immigration
in-imrich
n(f)
immigration - in-imrich(e) sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
import(s)
steach-bhathar
n(m) / n
import - steach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
impromptu
an làrach nam bonn
adv phr
Cuspair: Coitcheann
improvisation
saor-chluiche
n(m/f)
improvisation - saor-chluich(e) scimprovisations - saor-chluichean iom
Cuspair: Coitcheann
incidence
tricead
n(m)
incidence - triceid scincidences - triceadan iom
incidence of disease tricead ghalaran
Cuspair: Coitcheann
incunabula
incunabula
n(pl)
Cuspair: Coitcheann
indeterminism
neo-chinnteachas
n(m)
indeterminism - neo-chinnteachais sc
determinism and indeterminism cinnteachas agus neo-chinnteachas
Cuspair: Coitcheann
index
clàr-amais
n(m)
index - clàir-amais scindexes - clàran-amais iom
Cuspair: Coitcheann
indoor
a-staigh
adj
indoor games geamannan a-staigh
indoor amusements dibhearsain a-staigh
indoor games of skill geamannan-sgil a-staigh
Cuspair: Coitcheann
induction
feallsanachd co-dhùnaidh
n phr
Cuspair: Coitcheann
industrial
gnìomhachais
adj
industrial chemicals ceimigean gnìomhachais
industrial oils ola gnìomhachais
industrial park pàirc gnìomhachais
industrial estate raon gnìomhachais
industrial estate ionad-gnìomhachais
industrial fats saill gnìomhachais
industrial waxes cèir gnìomhachais
industrial gases gas gnìomhachais
Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
industrial site làrach gnìomhachais
industrial zone sòn gnìomhachais
new industrial zone sòn gnìomhachais ùr
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
infant mortality
bàsan leanaban
n phr
infant mortality rate reat-bhàsan leanaban
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
infantry
coisridh
n(f)
infantry - coisridh sc
infantry forces feachdan coisridh
infantry warfare cogadh coisridh
Cuspair: Coitcheann
infertile
neo-thorrach
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
informal
neo-fhoirmeil
adj
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
Cuspair: Coitcheann
information
fiosrachadh
n(m)
information - fiosrachaidh sc
freedom of information saorsa fiosrachaidh
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
information systems siostaman fiosrachaidh
information systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
information sciences saidheansan fiosrachaidh
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
information services seirbheisean fiosrachaidh
information centre ionad-fiosrachaidh
information strand iall fiosrachaidh
finding and using information lorg agus cleachdadh fiosrachaidh
information handling làimhseachadh fiosrachaidh
listening for information èisteachd airson fiosrachadh
organising and using information eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh
personal information fiosrachadh pearsanta
information officer oifigear fiosrachaidh
genetic information fiosrachadh ginteil
background information cùl-fhiosrachadh
Cuspair: Coitcheann
infrastructure
bun-structar
n(m)
infrastructure - bun-structair scinfrastructures - bun-structaran iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
injury
leòn
n(m)
injury - leòin scinjuries - leòin iominjuries - leòntan iom
plant injuries leòin lusan
Cuspair: Coitcheann
insignia
suaicheantas
n(m)
insignia - suaicheantais scinsignias - suaicheantais iom
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
Cuspair: Coitcheann
institution
ionad
n(m)
institution - ionaid scinstitutions - ionadan iom
penal institution ionad-peanasachaidh
Cuspair: Coitcheann
instrument
ionnsramaid
n(f)
instrument - ionnsramaid(e) scinstruments - ionnsramaidean iom
precision instruments and other devices ionnsramaidean mean-thomhais agus innealan eile
drawing instruments ionnsramaidean deilbh
Cuspair: Coitcheann
insurance
àrachas
n(m)
insurance - àrachais sc
National Insurance Àrachas Nàiseanta
third party insurance àrachas treas-partaidh
Cuspair: CoitcheannMatamataig
integrated
amalaichte
adj
integrated technologies teicneòlasan amalaichte
head of integrated technologies ceannard theicneòlasan amalaichte
integrated inspection sgrùdadh amalaichte
Cuspair: Coitcheann
integrated
aonaichte
adj
integrated circuit cuairt aonaichte
integrated steelworks muileann-stàilinn aonaichte
Cuspair: Coitcheann
integrity
treibhdhireas
n(m)
integrity - treibhdhireis sc
Cuspair: Coitcheann
integrity
iomlanachd
n(f)
integrity - iomlanachd sc
Cuspair: Coitcheann
intelligence
tùr
n(m)
intelligence - tùir sc
mental processes and intelligence pròiseasan inntinn agus tùr
Cuspair: Coitcheann
intelligent
innleachdach
adj
intelligent designer dealbhaiche innleachdach
Cuspair: Coitcheann
intelligent
tulchuiseach
adj
Cuspair: Coitcheann
intelligent
toinisgeil
adj
Cuspair: Coitcheann
intelligent
tùrail
adj
Cuspair: Coitcheann
intelligent
tuigseach
adj
Cuspair: Coitcheann
interaction
eadar-obair
n(f)
interaction - eadar-obair sc
social interaction eadar-obair shòisealta
Cuspair: Coitcheann
interdisciplinary
eadar-chuspaireil
adj
interdisciplinary learning ionnsachadh eadar-chuspaireil
Cuspair: Coitcheann
interior
taobh-a-staigh
n phr
interior decoration maiseachadh taobh-a-staigh
interior view sealladh a-staigh
Cuspair: Coitcheann
intern
intèarnach
n(m)
intern - intèarnaich scinterns - intèarnaich iom
Cuspair: Coitcheann
internal
a-staigh
adj
internal modem mòdam a-staigh
internal auditor sgrùdaire a-staigh
internal market margaidh a-staigh
Cuspair: Coitcheann
international
eadar-nàiseanta
adj
international migration imrich eadar-nàiseanta
international aid cobhair eadar-nàiseanta
international colonization tìreachas eadar-nàiseanta
international relations dàimhean eadar-nàiseanta
international law lagh eadar-nàiseanta
international airport port-adhair eadar-nàiseanta
international boundary crìoch eadar-nàiseanta
international commerce malairt eadar-nàiseanta
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
international education foghlam eadar-nàiseanta
international school sgoil eadar-nàiseanta
Cuspair: Coitcheann
internship
intèarnas
n(m)
internship - intèarnais scinternships - intèarnasan iom
Cuspair: Coitcheann
interview
agallamh
n(m)
interview - agallaimh scinterviews - agallamhan iom
recording of an interview clàradh de dh'agallamh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
intuitionism
toinisg
n(f)
intuitionism - toinisg(e) sc
Bergsonism and intuitionism feallsanachd Bhergson agus toinisg
Cuspair: Coitcheann
invent
innlich
vb
Cuspair: Coitcheann
invention
nuadh-innleachd
n(m)
invention - nuadh-innleachd scinventions - nuadh-innleachdan iom
inventions and patents nuadh-innleachdan agus peutantan
Cuspair: Coitcheann
inventive
innleachdach
adj
Cuspair: Coitcheann
January
Faoilteach
n(m)
January - Faoiltich sc
January am Faoilteach
middle of January meadhan an Fhaoiltich
a day in January latha anns an Fhaoilteach
Jan Faoi
Cuspair: Coitcheann
January
Faoilleach
n(m)
January - Faoillich sc
January am Faoilleach
middle of January meadhan an Fhaoillich
a day in January latha anns an Fhaoilleach
Jan Faoi
the seventeenth of January an seachdamh latha deug dhen Fhaoilleach
17th of January an 17mh den Fhaoilleach
17th of January 17mh (Am) Faoilleach
17 January 17 Faoilleach
Cuspair: Coitcheann
jewellery
seudraidh
n(f)
jewellery - seudraidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEalain
job
obair
n(f)
job - obrach scjob - oibre scjobs - obraichean iomjobs - oibrichean iom
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
seasonal jobs obraichean ràitheil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
joke
abhcaid
n(f)
joke - abhcaid(e) scjokes - abhcaidean iom
funny joke abhcaid èibhinn
Cuspair: Coitcheann
jokey
abhcaideach
adj
Cuspair: Coitcheann
journal
iris
n(f)
journal - iris(e) scjournals - irisean iom
Cuspair: Coitcheann
journalism
obair-naidheachd
n(f)
journalism - obair-naidheachd sc
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
Cuspair: Coitcheann
July
Iuchar
n(m)
July - Iuchair sc
July an t-Iuchar
middle of July toiseach an Iuchair
a day in July latha anns an Iuchar
Jul Iuch
the tenth of July an deicheamh latha dhen Iuchar
10th of July an 10mh dhen Iuchar
10th of July 10mh (An t-) Iuchar
10 July 10 Iuchar
Cuspair: Coitcheann
June
Ògmhios
n(m)
June - Ògmhios(a) sc
June an t-Ògmhios
beginning of June toiseach an Ògmhios
a day in June latha anns an Ògmhios
Jun Ògmh
the eighteenth of June an t-ochdamh latha deug dhen Ògmhios
18 of June an 18mh dhen Ògmhios
18 of June 18mh (An t-) Ògmhios
18 June 18 Ògmhios
middle of June meadhan an Ògmhios
Cuspair: Coitcheann
jurisdiction
uachdranas
n(m)
jurisdiction - uachdranais scjurisdictions - uachdranasan iom
law of specific jurisdictions lagh uachdranasan sònraichte
specific jurisdictions uachdranasan sònraichte
Cuspair: Coitcheann
just
dligheach
adj
just war cogadh dligheach
just war theory teòiridh cogadh dligheach
Cuspair: Coitcheann
justice
ceartas
n(m)
justice - ceartais sc
social justice ceartas sòisealta
Cuspair: Coitcheann
kayaking
caidheagadh
n(m)
kayaking - caidheagaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
kind
seòrsa
n(m)
kind - seòrsa sckinds - seòrsaichean iomkinds - seòrsachan iom
kinds of persons treatment làimhseachadh dhaoine, seòrsaichean eadar-dhealaichte
miscelleneous kinds of associations comainn de chaochladh seòrsa
pastoral care of families and kinds of persons cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte
fields and kinds of photography raointean agus seòrsaichean de thogail dhealbhan
Cuspair: Coitcheann
knowledge
eòlas
n(m)
knowledge - eòlais scknowledge - eòlasan iom
computer science, knowledge and systems saidheans, eòlas agus siostaman coimpiutair
using knowledge about language a' cleachdadh eòlas mu chànan
knowledge transfer manager manaidsear cuartachadh eòlais
Cuspair: Coitcheann
label
leubail
n(f)
label - leubail(e) sclabel - leubailean iom
printed labels leubailean clò-bhuailte
shipping label leubail puist
Cuspair: Coitcheann
labour
obair
n(f)
labour - obrach sclabour - oibre sclabours - obraichean iomlabours - oibrichean iom
labour law lagh obrach
labour economics eaconamas obrach
manual labour obair-làimhe
Cuspair: Coitcheann
ladder
àradh
n(m)
ladder - àraidh scladders - àraidhean iom
Cuspair: Coitcheann
land
talamh
n(m/f)
land - talaimh scland - talmhainn sclands - talamhan iom
arable land talamh-àitich
derelict land talamh trèigte
marginal land iomall-thalamh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
Cuspair: SaidheansCoitcheannCruinn-eòlas
landscape
deilbh-tìre
n(f)
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
Cuspair: Coitcheann
landscape
dealbh-tìre
n(m/f)
landscape - deilbh-tìre sclandscapes - dealbhan-tìre iom
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
landscape design deilbh-tìre
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
landscape (painting) dealbh-tìre
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
landscaping
deilbh-tìre
n(f)
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
Cuspair: Coitcheann
law
lagh
n(m)
law - lagha sclaws - laghannan iom
distributive law lagh an sgaoilidh
law school sgoil-lagha
court case cùis-lagha
law suit casaid-cùirte
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
military law lagh armailteach
international law lagh eadar-nàiseanta
constitutional law lagh bun-reachdail
criminal law lagh eucorach
labour law lagh obrach
law of nations lagh dhùthchannan
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
private law lagh prìobhaideach
tax law lagh chìsean
trade law lagh malairt
administrative law lagh rianachail
social law lagh sòisealta
education law lagh foghlaim
cultural law lagh cultair
Cuspair: Coitcheann
leader
ceannard
n(m)
leader - ceannaird scleaders - ceannardan iom
leaders and organizations ceannardan agus buidhnean
Cuspair: Coitcheann
learn
ionnsaich
vb
"Learn Listening Online" "Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne"
Cuspair: Coitcheann
learner
neach-ionnsachaidh
n(m)
learner - neach-ionnsachaidh sclearners - luchd-ionnsachaidh iom
learner entitlements còraichean luchd-ionnsachaidh
successful learners luchd-ionnsachaidh soirbheachail
Cuspair: Coitcheann
learning
ionnsachadh
n(m)
learning - ionnsachaidh sc
games-based learning ionnsachadh stèidhte air geamannan
interdisciplinary learning ionnsachadh eadar-chuspaireil
learning about learning ionnsachadh mu ionnsachadh
Learning and Teaching Scotland Ionnsachadh agus Teagasg Alba
learning resources goireasan ionnsachaidh
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
participation and learning compàirteachadh agus ionnsachadh
stages of learning ìrean ionnsachaidh
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
using ICT to enhance learning a' cleachdadh ICT airson cur ri ionnsachadh
lighting up learning ionnsachadh ga shoilleireachadh
learning outcomes builean ionnsachaidh
co-operative learning ionnsachadh co-obrachail
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
work based vocational learning ionnsachadh ceàird san àite-obrach
active learning ionnsachadh gnìomhach
active approaches to learning modhan gnìomhach ionnsachaidh
Assessment is for Learning (AifL) Measadh airson Ionnsachadh
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
learning activity gnìomh ionnsachaidh
learning community coimhearsnachd ionnsachaidh
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
Cuspair: Coitcheann
leather
leathar
n(m)
leather - leathair sc
leather processing giullachd leathair
leather bottle botal leathair
Cuspair: Coitcheann
left
clì
adj
turn left tionndaidh gu do làimh chlì
left lung sgamhan clì
Cuspair: Coitcheann
legend
uirsgeul
n(m/f)
legend - uirsgeil sclegend - uirsgeòil sclegends - uirsgeulan iom
symbolism, allegory, mythology and legend samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul
Cuspair: Coitcheann
legislation
reachdas
n(m)
legislation - reachdais sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
leisure
cur-seachad
n(m)
leisure - cur-seachad scleisure - cur-seachadan iom
Dean of Business and Leisure Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
business and leisure gnothachas agus cur-seachadan
leisure centre ionad chur-seachadan
leisure centre ionad-spòrs
leisure facilities goireasan cur-seachad
Cuspair: Coitcheann
leisure
saor-ùine
n(f)
leisure - saor-ùine sc
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
Cuspair: Coitcheann
liberalism
libearalachd
n(f)
liberalism - libearalachd sc
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd
Cuspair: Coitcheann
library
leabharlann
n(m/f)
library - leabharlainn sclibraries - leabharlainn iomlibraries - leabharlannan iom
library operations obrachadh leabharlainn
library relationships dàimhean leabharlannan
library and information sciences saidheansan leabharlainn agus fiosrachaidh
content library stòr susbaint
library sciences saidheansan leabharlainn
general libraries leabharlannan coitcheann
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
Cuspair: Coitcheann
lifelong
fad-bheatha
adj
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
head of lifelong learning ceannard ionnsachadh fad-bheatha
Cuspair: Coitcheann
light
solas
n(m)
light - solais sclights - solais iom
light and infrared and ultraviolet phenomena tachartasan solais agus fo-dhearg agus ultra-bhìolait
light sensor seansar-solais
light year bliadhna-solais
lighthouse taigh-solais
speed of light luaths solais
sunlight solas na grèine
daylight solas an latha
Cuspair: Coitcheann
light bulb
bolgan-solais
n(m)
light bulb - bolgain-solais sclight bulbs - bolgain-solais iom
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
linguistics
cànanachas
n(m)
linguistics - cànanachais sc
dialectology and historical linguistics eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil
standard usage and applied linguistics cleachdadh àbhaisteach agus cànanachas gnìomhach
Cuspair: Coitcheann
lipidomic
liopadomaig
adj
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
Cuspair: Coitcheann
lipidomics
liopadomaigs
n(f)
lipidomics - liopadomaigs sc
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
Cuspair: Coitcheann
listening
èisteachd
n(f)
listening - èisteachd sc
listening and talking èisteachd agus labhairt
listening and talking with others èisteachd agus labhairt còmhla
listening for information èisteachd airson fiosrachadh
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Cuspair: Coitcheann
literacy
litearrachd
n(f)
literacy - litearrachd sc
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
Cuspair: Coitcheann
literate
litearra
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCànanCoitcheann
local
ionadail
adj
local authority ùghdarras ionadail
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
local churches eaglaisean ionadail
local government riaghaltas ionadail
local services seirbheisean ionadail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
local authority
ùghdarras ionadail
n phr
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
logic
loidsig
n(f)
logic - loidsig sc
Cuspair: Coitcheann
longitudinal
leantainneach
adj
longitudinal study sgrùdadh leantainneach
Cuspair: Coitcheann
love
gaol
n(m)
love - gaoil sc
I love you tha gaol agam ort
I love you mo ghaol ort
my love a ghaoil
love hurts gaol is gonadh
Cuspair: Coitcheann
MacDonald
MacDhòmhnaill
MacDonald (fem) NicDhòmhnaill
Joan MacDonald Seonag NicDhòmhnaill
Joan MacDonald's car càr Seonaig NicDhòmhnaill
Donald MacDonald Dòmhnall MacDhòmhnaill
Donald MacDonald's house taigh Dhòmhnaill MhicDhòmhnaill
Cuspair: Coitcheann
MacDonald
Dòmhnallach
MacDonald (fem) Dhòmhnallach
Joan MacDonald Seonag Dhòmhnallach
Joan MacDonald's car càr Seonaig Dhòmhnallaich
Donald MacDonald Dòmhnall Dòmhnallach
Donald MacDonald's house taigh Dhòmhnaill Dhòmhnallaich
Cuspair: Coitcheann
machete
machete
n(m)
machete - machete scmachetes - machetean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
machine
uidheam
n(f)
machine - uidheim scmachines - uidheaman iom
Cuspair: Coitcheann
machinery
innealradh
n(m)
machinery - innealraidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
MacLennan
MacIllFhinnein
Cuspair: Coitcheann
macroeconomics
macro-eaconamas
n(m)
macroeconomics - macro-eaconamais sc
macroeconomics and related topics macro-eaconamas agus cuspairean co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
magazine
iris
n(f)
magazine - iris(e) scmagazines - irisean iom
Cuspair: Coitcheann
mahogany
mahoganaidh
n(m)
mahogany - mahoganaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
mahogany
mahoganaidh
adj
mahogany wood fiodh mahoganaidh
mahogany furniture àirneis mhahoganaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
management
stiùireadh
n(m)
management - stiùiridh sc
organisations and management buidhnean agus stiùireadh
general management stiùireadh coitcheann
head of management information ceannard fiosrachadh stiùiridh
programme management stiùireadh phrògraman
personnel management stiùireadh luchd-obrach
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
Cuspair: Coitcheann
manager
manaidsear
n(m)
manager - manaidseir scmanagers - manaidsearan iom
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
project manager manaidsear pròiseict
records manager manaidsear chlàran
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
communications manager manaidsear conaltraidh
facilities manager manaidsear ghoireasan
market intelligence manager manaidsear tuigse margaidheachd
marketing manager manaidsear margaidheachd
external relations manager manaidsear dhàimhean a-muigh
development manager manaidsear leasachaidh
electronic resources manager manaidsear ghoireasan eileagtronaigeach
Cuspair: Coitcheann
manual labour
obair-làimhe
n(f)
manual labour - obair-làimhe sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
manufacture
obair-dèanaimh
n(f)
manufacture - obair-dèanaimh sc
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
Cuspair: Coitcheann
manufacture
dèanamh
n(m)
manufacture - dèanaimh sc
Cuspair: Coitcheann
manufactured goods
bathar dèante
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
manufacturing
obair-dèanaimh
n(f)
manufacturing - obair-dèanaimh sc
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
Cuspair: Coitcheann
manuscript
làmh-sgrìobhainn
n(f)
manuscript - làmh-sgrìobhainn(e) scmanuscripts - làmh-sgrìobhainnean iom
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
Cuspair: Coitcheann
March
Màrt
n(m)
March - Màirt sc
March am Màrt
end of March deireadh a' Mhàirt
a day in March latha anns a' Mhàrt
Mar Màrt
the twenty-third of March an trìtheamh (no treas) latha fichead / air fhichead dhen Mhàrt
23rd of March an 23mh dhen Mhàrt
23rd of March 23mh (Am) Màrt
23 March 23 Màrt
Cuspair: Coitcheann
market
margaidh
n(f)
market - margaidh scmarkets - margaidhean iom
internal market margaidh a-staigh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
market
margaid
n(f)
market - margaid scmarkets - margaidean iom
world market margaid chruinneil
market gardening gàirnealachd-margaid
market town baile-margaid
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
market
margadh
n(m)
market - margaidh scmarkets - margaidhean iom
stock market margadh nan earrannan
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
marketing
margaidheachd
n(f)
marketing - margaidheachd sc
marketing and communications margaidheachd agus conaltradh
marketing manager manaidsear margaidheachd
Cuspair: Coitcheann
mask
masg
n(m)
mask - masg scmask - masgaichean iommask - masgan iom
gas mask masg gas
gas mask box bogsa masg gas
gas mask box bucas masg gas
Cuspair: Coitcheann
material
stuth
n(m)
material - stutha scmaterials - stuthan iom
training materials stuthan trèanaidh
specific materials stuthan sònraichte
building materials stuthan togail
Cuspair: Coitcheann
May
Cèitean
n(m)
May - Cèitein sc
May an Cèitean
middle of May meadhan a' Chèitein
a day in May latha anns a' Chèitean
May Day Latha (Buidhe) Bealltainn
May Cèit
the twenty-sixth of May an siathamh latha fichead / air fhichead dhen Chèitean
26th of May an 26mh dhen Chèitean
26th of May 26mh (An) Cèitean
26 May 26 Cèitean
Cuspair: Coitcheann
May
Màigh
n(f)
May - Màighe sc
May a' Mhàigh
end of May meadhan na Màighe
a day in May latha anns a' Mhàigh
May Day Latha (Buidhe) Bealltainn
Cuspair: Coitcheann
mechanics
meacanaigs
n(pl)
celestial mechanics meacanaigs nan speuran
classical mechanics meacanaigs clasaigeach
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
gas mechanics meacanaigs gas
solid mechanics meacanaigs teann-stuth
liquid mechanics meacanaigs stuth lionnach
quantum mechanics meacanaigs cuantam
Cuspair: Coitcheann
mechanisation
innealachadh
n(m)
mechanisation - innealachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
medal
bonn
n(m)
medal - buinn scmedals - buinn iom
Cuspair: Coitcheann
medal
meadail
n(m)
medal - meadail scmedals - meadailean iom
Cuspair: Coitcheann
media
meadhanan
n(pl)
the media - nam meadhanan sc
media studies eòlas nam meadhanan
news media, journalism and publishing meadhanan nàidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
media awareness mothachadh mu na meadhanan
Cuspair: Coitcheann
medical
meidigeach
adj
medical specialities raointean meidigeach
Foyers Medical Centre Ionad Meidigeach Fhoithir
medical centre ionad meidigeach
surgery and related medical specialities lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte
medical research rannsachadh meidigeach
medical supplies bathar meidigeach
Cuspair: Coitcheann
medieval
meadhan-aoiseach
adj
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
medieval philosophy feallsanachd meadhan-aoiseachd
medieval western philosophy feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar
Cuspair: Coitcheann
megaphone
megafòn
n(m)
megaphone - megafòn scmegaphones - megafònaichean iom
Cuspair: Coitcheann
mental
inntinneil
adj
mental processes pròiseasan inntinn
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
mental strategies ro-innleachdan inntinn
mental hospital ospadal inntinn
Cuspair: Coitcheann
mentor
trèoraiche
n(m)
mentor - treòraiche scmentors - treòraichean iom
Glow mentors treòraichean Glow
Cuspair: Coitcheann
menu
clàr-bìdh
n(m)
menu - clàir-bìdh scmenus - clàran-bìdh iom
Cuspair: Coitcheann
messenger
teachdaire
n(m)
messenger - teachdaire scmessengers - teachdairean iom
Cuspair: Coitcheann
metaphysics
meatafiosaigs
n(m/f)
metaphysics - meatafiosaigs sc
Cuspair: Coitcheann
method
dòigh
n(m)
method - dòigh scmethods - dòighean iom
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
assessment methods dòighean measaidh
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
payment method dòigh pàighidh
method of counting dòigh cunntaidh
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
the unitary method an dòigh aonadach
Cuspair: Coitcheann
metrology
eòlas-tomhais
n(m)
metrology - eòlas-tomhais sc
Cuspair: Coitcheann
migration
imrich
n(f)
migration - imrich(e) scmigrations - imrichean iom
international migration imrich eadar-nàiseanta
rural-urban migration imrich bhailteil
Cuspair: Nuadh-eòlasCruinn-eòlasCoitcheann
military
armailteach
adj
public administration and military service rianachd phoblach agus seirbheis armailteach
military and nautical engineering einnseanaireachd airm agus seòlaidh
military band còmhlan airm
military sciences saidheansan armailteach
military law lagh armailteach
public administration and military science rianachd phoblach agus saidheans armailteach
military service seirbheis armailteach
Cuspair: Coitcheann
mind
inntinn
n(f)
mind - inntinn(e) scminds - inntinnean iom
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Cuspair: Coitcheann
miscellaneous
measgaichte
adj
miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte
Cuspair: Coitcheann
miscellany
measgachadh
n(m)
miscellany - measgachaidh scmiscellanies - measgachaidhean iom
miscellany of fine and decorative arts measgachadh de ealain fhìnealta agus maiseachaidh
Cuspair: Coitcheann
miscelleneous
measgaichte
adj
miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte
Cuspair: Coitcheann
module
modal
n(m)
module - modail scmodules - modalan iom
modularisation manager manaidsear mhodalan
Cuspair: Coitcheann
Monday
Diluain
n(m)
Monday - Diluain sc
Mon Dil
Monday night oidhche Luain
Monday morning madainn Diluain
Easter Monday Diluain na Càisge
the following Monday an ath Dhiluain
Whit Monday Diluain na Caingis
Cuspair: Coitcheann
Montgomery
MacGumaraid
Montgomery (fem) NicGumaraid
Katie Montgomery Ceiteag NicGumraid
Katie Montgomery's house taigh Ceiteig NicGumraid
Malcolm Montgomery Calum MacGumaraid
Malcolm Montgomery's book leabhar Chaluim MhicGumaraid
Cuspair: Coitcheann
motorway
mòr-rathad
n(m)
motorway - mòr-rathaid scmotorway - mòr-rothaid scmotorways - mòr-rathaidean iommotorways - mòr-ròidean iom
motorway under construction mòr-rathad ga thogail
Cuspair: Coitcheann
mounted
eachraidh
adj
mounted forces feachdan eachraidh
mounted warfare cogadh eachraidh
Cuspair: Coitcheann
movement
gluasad
n(m)
movement - gluasaid scmovements - gluasadan iom
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
Cuspair: Coitcheann
multi-storey car park
ionad-parcaidh ioma-làr
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
multifunctional
ioma-fhuinseanach
adj
Cuspair: Coitcheann
mummy
mumaidh
n(m)
mummy - mumaidh scmummies - mumaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
Murray
Moireach
Murray (fem) Mhoireach
Morag Murray Mòrag Mhoireach
Morag Murray's home dachaigh Mòraig Mhoirich
Murdo Murray Murchadh Moireach
Murdo Murray's house taigh Mhurchaidh Mhoirich
Cuspair: Coitcheann
Myles
Maoileas
Myles' house taigh Mhaoileis
Cuspair: Coitcheann
mystery
dìomhaireachd
n(f)
mystery - dìomhaireachd sc
dreams and mysteries aislingean agus dìomhaireachdan
Cuspair: Coitcheann
myth
miotas
n(m)
myth - miotais scmyths - miotasan iom
Cuspair: Coitcheann
mythical
miotasach
adj
mythical creatures creutairean miotasach
Cuspair: Coitcheann
mythology
miotas-eòlas
n(m)
mythology - miotas-eòlais sc
religious mythology and social theology miotas-eòlas chràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta
symbolism, allegory, mythology and legend samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul
Cuspair: Coitcheann
name
ainm
n(m)
name - ainm(e) scnames - ainmean iomnames - ainmeannan iom
signature ainm-sgrìobhte
sign your name cuir d' ainm ri
user name ainm neach-cleachdaidh
nameless gun ainm
number names ainmean àireamhan
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
place names ainmean àite
Gaelic Place Names of Scotland Ainmean Àite na h-Alba
bad name droch ainm
display name ainm taisbeanaichte
filename ainm-faidhle
surname sloinneadh
surname cinneadh
first name ciad ainm
what is your first name? dè a' chiad ainm a thoirt?
Cuspair: Coitcheann
nameless
gun ainm
n phr
Cuspair: Coitcheann
national
nàiseanta
adj
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
Scottish National Party Partaidh Nàiseanta na h-Alba
National Qualifications Teisteanais Nàiseanta
national boundary crìoch nàiseanta
national cycle network lìonra nàiseanta bhaidhsagal
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
National Park Pàirce Nàiseanta
National Trust Urras Nàiseanta
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanas Nàiseanta
Cuspair: Coitcheann
Nativity
Breith Chrìosd
n phr
Nativity scene taisbeanadh air Breith Chrìosd
Nativity play dealbh-chluich air Breith Chrìosd
Cuspair: Coitcheann
natural
nàdarrach
adj
Cuspair: Coitcheann
naturalism
feallsanachd nàdair
n phr
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
nautical
seòlaidh
adj
nautical engineering einnseanaireachd seòlaidh
Cuspair: Coitcheann
Nazi
Nàsach
n(m)
Nazi - Nàsaich scNazis - Nàsaich iom
Cuspair: Coitcheann
Nazi
Nàsach
adj
The Nazi Party Am Partaidh Nàsach
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
Cuspair: Coitcheann
neoclassical
nuadh-chlasaigeach
adj
neoclassical architecture ailtireachd nuadh-chlasaigeach
Cuspair: Coitcheann
Neoplatonic
Nuadh-phlatonach
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Cuspair: Coitcheann
networking
lìonrachadh
n(m)
social networking lìonrachadh sòisealta
Cuspair: Coitcheann
news
naidheachd
n(f)
news - naidheachd scnews - naidheachdan iom
education news naidheachdan foghlaim
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
Cuspair: Coitcheann
newspaper
pàipear-naidheachd
n(m)
newspaper - pàipeir-naidheachd scnewspapers - pàipearan-naidheachd iom
newspapers in North America pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath
newspapers in British Isles; in England pàipearan-naidheachd ann an Eileanan Bhreatainn, ann an Sasainn
newspapers in Central Europe; in Germany pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
newspapers in Eastern Europe; in Russia pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
newspapers in France and Monaco pàipearan-naidheachd anns an Fhraing agus ann am Monaco
newspapers in Iberian Peninsula and adjacent islands pàipearan-naidheachd ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
newspapers in Italy and adjacent islands pàipearan-naidheachd anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt
newspapers in other geographic areas pàipearan-naidheachd ann an ceàrnaidhean eile
newspapers in Scandinavia pàipearan-naidheachd ann an Lochlainn
Cuspair: Coitcheann
night
oidhche
n(f)
night - oidhche scnights - oidhcheannan iom
opening night ciad oidhche
good night oidhche mhath
Monday night oidhche Luain
day and night a latha 's a dh'oidhche
Hogmanay oidhche Challainn
(the) cold of the night fuachd na h-oidhche
Halloween oidhche Shamhna
at night air an oidhche
opening night audience sluagh na ciad oidhche
Burns night oidhche Burns
Cuspair: Coitcheann
non-combatant
neo-chòmhragach
adj
non-combatant job dreuchd neo-chòmhragach
Cuspair: Coitcheann
non-combatant
neo-chòmhragaiche
n(m)
non-combatant - neo-chòmhragaiche scnon-combatants - neo-chòmhragaichean iom
non-combatants in the Second World War neo-chòmhragaichean san Dàrna Cogadh
Cuspair: Coitcheann
non-violence
neo-ainneart
n(m)
non-violence - neo-ainneirt sc
Cuspair: Coitcheann
norm
gnàthas
n(m)
norm - gnàthais scnorms - gnàthasan iom
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
Cuspair: Coitcheann
notable
comharraichte
adj
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
books notable for format leabhraichean comharraichte airson am fòrmat
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
Cuspair: Coitcheann
noted
comharraichte
adj
noted for certain characteristics comharraichte airson fheartan sònraichte
Cuspair: Coitcheann
novel
nobhail
n(f)
novel - nobhail(e) scnovels - nobhailean iom
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
Cuspair: Coitcheann
November
Samhain
n(f)
November - Samhna sc
November an t-Samhain
end of November deireadh na Samhna
a day in November latha anns an t-Samhain
Nov Samh
Halloween Oidhche Shamhna
the eleventh of November an t-aona latha deug dhen t-Samhain
11th of November an 11mh den t-Samhain
11th of November 11mh (An t-)Samhain
11 November 11 Samhain
Cuspair: Coitcheann
numeracy
àireamhachd
n(f)
numeracy - àireamhachd sc
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
Cuspair: Coitcheann
numismatics
buinn-eòlas
n(m)
numismatics - buinn-eòlais sc
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Cuspair: Coitcheann
occult
os-nàdarrachd
n(f)
occult - os-nàdarrachd sc
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
Cuspair: Coitcheann
occultism
os-nàdarrachd
n(f)
occultism - os-nàdarrachd sc
parapsychology and occultism para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Cuspair: Coitcheann
occupation
cosnadh
n(m)
occupation - cosnaidh scoccupations - cosnaidhean iom
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
Cuspair: Coitcheann
October
Dàmhair
n(f)
October - Dàmhair sc
October an Dàmhair
middle of October meadhan na Dàmhair
a day in October latha anns an Dàmhair
Oct Dàmh
the eighth of October an t-ochdamh latha dhen Dàmhair
8th of October an 8mh dhen Dàmhair
8th of October 8mh (An) Dàmhair
8 October 8 Dàmhair
Cuspair: Coitcheann
office
oifis
n(f)
office - oifis(e) scoffices - oifisean iom
office services seirbheisean oifis
post office oifis-puist
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
police office oifis poilis
ticket office oifis thiogaidean
area office oifis sgìre
Cuspair: Coitcheann
officer
oifigear
n(m)
officer - oifigeir scofficers - oifigearan iom
project officer oifigear pròiseict
events officer oifigear thachartasan
development officer oifigear leasachaidh
Gaelic content officer oifigear susbaint Gàidhlig
training officer oifigear trèanaidh
recruitment officer oifigear trusaidh
student recruitment officer oifigear trusadh oileanach
support officer oifigear taice
planning officer oifigear planaidh
compliance officer oifigear freagarrachd
employability officer oifigear comais-obrach
information officer oifigear fiosrachaidh
Cuspair: Coitcheann
oil
ola
n(m)
oil - ola scoils - olaichean iom
industrial oils ola gnìomhachais
North Sea oil ola a' Chuain a Tuath
oil field raon-ola
oil rig crann-ola
cooking oil ola còcaireachd
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
one-way
aon-shligheach
adj
one-way street sràid aon-shligheach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
ontology
onteòlas
n(m)
ontology - onteòlais sc
Cuspair: Coitcheann
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh scoperations - obrachaidhean iom
library operations obrachadh leabharlainn
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
engineering and allied operations einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
optional
roghainneil
adj
optional number àireamh roghainneil
Cuspair: Coitcheann
oral
beòil
adj
oral hygiene slàinteachas beòil
oral composition aiste-beòil
oral literature litreachas beòil
Cuspair: Coitcheann
orchard
lios-mheas
n(m)
orchard - liosa-mheas scorchards - liosan-mheas iom
apple orchard ubhalghort
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
organisation
buidheann
n(m/f)
organisation - buidhne scorganisation - buidhinn scorganisations - buidhnean iom
associations, organisations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
Christian organisation, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
general organisations and museum science buidhnean coitcheann agus saidheans taigh-tasgaidh
leaders and organisations ceannardan agus buidhnean
organisations and management buidhnean agus stiùireadh
organisations in British Isles; in England buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn
organisations in Central Europe; in Germany buidhnean ann am Meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
organisations in Eastern Europe; in Russia buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
organisations in France and Monaco buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco
organisations in Iberian Peninsula and adjacent islands buidhnean ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in Italy and adjacent islands buidhnean anns an Eadailt agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in North America buidhnean ann an Ameireaga a Tuath
organisations in other geographic areas buidhnean ann an ceàrnaidhean eile
Cuspair: Coitcheann
organise
eagraich
vb
organising and using information ag eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh
Cuspair: Coitcheann
organiser
neach-eagrachaidh
n(m)
organiser - neach-eagrachaidh scorganisers - luchd-eagrachaidh iom
Cuspair: Coitcheann
origin
tùs
n(m)
origin - tùis scorigins - tùsan iom
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
originally bho thùs
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
origin of the universe tùs a' chruinne-cè
Protestants of Continental origin Pròstanaich a bhuineas do Mhòr-thìr na Roinn Eòrpa
religions of Indic origin creideamhan às na h-Innseachan
place of origin tùs-àite
Cuspair: Coitcheann
outcome
buil
n(f)
outcome - buil scoutcomes - builean iom
learning outcomes builean ionnsachaidh
possible outcomes builean comasach
outcomes in Curriculum for Excellence builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais
equally likely outcomes builean le coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Cuspair: CoitcheannMatamataig
outcome
toradh
n(m)
outcome - toraidh scoutcomes - toraidhean iom
equally likely outcomes toraidhean le coltachd cho-ionann
possible outcomes toraidhean comasach
Cuspair: CoitcheannMatamataig
outdoors
blàr a-muigh
adv
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
outdoor centre ionad chur-seachadan a-muigh
outdoor sports spòrsan a-muigh
outdoor games geamannan a-muigh
Cuspair: Coitcheann
pacifism
sìochantas
n(m)
pacifism sìochantais
Cuspair: Coitcheann
pacifist
sìochantach
n(m)
pacifist - sìochantaich scpacifists - sìochantaich iom
Cuspair: Coitcheann
packaging
pacadh
n(m)
packaging - pacaidh sc
other final products and packaging bathar dèante agus am pacadh
Cuspair: Coitcheann
paint
peant
vb
paint the door peant an dorus
painting a' peantadh
painting the window a' peantadh na h-uinneig
Cuspair: Coitcheann
painter
peantair
n(m)
painter - peantair scpainters - peantairean iom
Cuspair: Coitcheann
panel
panail
n(f)
panel - panail scpanels - panailean iom
solar panel panail-grèine
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
pantheism
iom-dhiadhachd
n(f)
pantheism iom-dhiadhachd
pantheism and related systems iom-dhiadhachd agus siostaman co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
pantheistic
iom-dhiathach
adj
Cuspair: Coitcheann
paper
pàipear
n(m)
paper - pàipeir scpapers - pàipearan iom
manuscript paper pàipear-clèithe
newspaper pàipear-naidheachd
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
squared paper pàipear ceàrnagach
isometric paper pàipear isomeatrach
tracing paper pàipear treasaidh
Cuspair: CoitcheannMatamataig
parapsychological
para-saidhceòlach
adj
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
Cuspair: Coitcheann
parapsychology
para-saidhceòlas
n(m)
parapsychology - para-saidhceòlais sc
parapsychology and occultism para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Cuspair: Coitcheann
parent
pàrant
n(m)
parent - pàrant scparents - pàrantan iom
parent councils comhairlean phàrantan
parent meeting point àite-coinneachaidh phàrantan
parent zone àrainn Phàrantan
Parental Involvement Act 2006 Achd Compàirteachas Phàrantan (2006)
parents as partners in learning pàrantan mar chompàirtichean ann an ionnsachadh
parents' evening feasgar phàrantan
Cuspair: Coitcheann
parenthood
pàrantachd
n(f)
Cuspair: Coitcheann
parenting
pàrantachadh
n(m)
corporate parenting pàrantachadh corporra
Cuspair: Coitcheann
parish
paraiste
n(f)
parish - paraiste scparishes - paraistean iom
parish administration rianachd paraiste
Cuspair: Coitcheann
park and ride scheme
sgeama park and ride
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
participate
compàirtich
vb
Cuspair: Coitcheann
participation
compàirteachadh
n(m)
participation - compàirteachaidh sc
participation and learning compàirteachadh agus ionnsachadh
Cuspair: Coitcheann
partnership
compàirteachas
n(m)
partnership - compàirteachais scpartnerships - compàirteachasan iom
home-school partnerships compàirteachasan dachaigh agus sgoile
partnership with employers compàirteachas le luchd-fastaidh
Cuspair: Coitcheann
party
partaidh
n(m/f)
party - partaidh scparties - partaidhean iom
Nazi Party Am Partaidh Nàsach
Scottish National Party Partaidh Nàiseanta na h-Alba
political party partaidh poilitigeach
cross-party tar-phartaidh
Liberal Democratic Party am Partaidh Libearalach Deamocratach
Labour Party am Partaidh Làbarach
Scottish Socialist Party Partaidh Sòisealach na h-Alba
Green Party am Partaidh Uaine
Scottish Green Party Partaidh Uaine na h-Alba
the Tory Party am Partaidh Tòraidheach
the Conservative Party am Partaidh Tòraidheach
Cuspair: Coitcheann
passenger
pasainsear
n(m)
passenger - pasainseir scpassengers - pasainsearan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
pastoral
aoghaireil
adj
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
pastoral care cùram is comhairle
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
pastoral symphony siomfonaidh pastarail
pastoral care of families and kinds of persons cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte
Cuspair: Coitcheann
patent
peutant
n(m)
patent - peutant scpatents - peutantan iom
inventions and patents nuadh-innleachdan agus peutantan
Cuspair: Coitcheann
path
slighe
n(f)
path - slighe scpaths - slighean iom
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
orbital path slighe reul-chuairt
Cuspair: Coitcheann
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain scpatterns - pàtrain iom
clear pattern pàtran soilleir
frequency pattern pàtran-triceid
Cuspair: Coitcheann
Paul
Pòl
Paul's car càr Phòil
Cuspair: Coitcheann
pawn
pàn
n(m)
pawn - pàin scpawns - pànaichean iom
Cuspair: Coitcheann
pedagogy
feallsanachd teagaisg
n phr
Cuspair: Coitcheann
penal
peanasachaidh
adj
penal institution ionad-peanasachaidh
Cuspair: Coitcheann
pension
peinnsean
n(m)
pension - peinnsein scpensions - peinnseanan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
perception
lèirsinn
n(f)
perception - lèirsinn(e) sc
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Cuspair: Coitcheann
performance
taisbeanadh
n(m)
performance - taisbeanaidh scperformances - taisbeanaidhean iom
public performances taisbeanaidhean poblach
Cuspair: Coitcheann
performing
taisbeanail
adj
performing arts ealain thaisbeanail
Cuspair: Coitcheann
period
tràth
n(m)
period - tràtha scperiod - tràith scperiods - tràthan iom
Cuspair: Coitcheann
persecution
geur-leanmhainn
n(m)
persecution - geur-leanmhainn scpersecutions - geur-leanmhainnean iom
persecutions in church history geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais
Cuspair: Coitcheann
person
pearsa
n(m)
person - pearsa scpersons - pearsachan iom
persons treatment làimhseachadh dhaoine
first person singular a' chiad phearsa singilte
third person plural an treas pearsa iomarra
Cuspair: Coitcheann
personal
pearsanta
adj
personal appearance coltas pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
personal learning ionnsachadh pearsanta
Cuspair: Coitcheann
personalisation
pearsanachadh
n(m)
personalisation and choice pearsanachadh agus roghainn
Cuspair: Coitcheann
personnel
luchd-obrach
n(m)
personnel - luchd-obrach sc
personnel management stiùireadh luchd-obrach
Cuspair: Coitcheann
persuasion
ìmpidheachd
n(f)
persuasion - ìmpidheachd sc
argument and persuasion argamaid agus ìmpidheachd
Cuspair: Coitcheann
pest
plàigh
n(f)
pest - plàighe scpests - plàighean iom
plant injuries, diseases and pests leòin, galaran agus plàighean lusan
Cuspair: Coitcheann
philosophical
feallsanachdail
adj
philosophical questions ceistean feallsanachdail
philosophical schools of thought luchd-leantainn fheallsanachdan eadar-dhealaichte
religious, moral and philosophical studies eòlas creideimh, moraltachd agus feallsanachd
specific philosophical schools feallsanachdan sònraichte
other philosophical systems siostaman feallsanachd eile
Cuspair: Coitcheann
philosophy
feallsanachd
n(f)
philosophy - feallsanachd scphilosophies - feallsanachdan iom
natural philosophy feallsanachd nàdarra
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
Aristotelian philosophy feallsanachdan Arastotalach
critical philosophy feallsanachd bhreitheil
eastern philosophy feallsanachd na h-àird an ear
Epicurean philosophy feallsanachd Epicùrach
medieval western philosophy feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar
modern western philosophy feallsanachd nuadh na h-àird an iar
philosophy and psychology feallsanachd agus saidhceòlas
philosophy and theory feallsanachd agus teòiridh
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
philosophy in other geographic areas feallsanachd ann an ceàrnaidhean eile
philosophy of British Isles feallsanachd Eileanan Bhreatainn
philosophy of fine and decorative arts feallsanachd ealain fhìnealta agus maiseachaidh
philosophy of former Soviet Union feallsanachd an t-seann Aonaidh Shobhietich
Stoic philosophy feallsanachd Stoic
theory of philosophy teòiridh feallsanachd
modern philosophy feallsanachd nuadh
pre-Socratic Greek philosophies feallsanachdan Greugach ro-Shocratach
Platonic philosophies feallsanachdan Platonach
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Cuspair: Coitcheann
photo
dealbh-camara
n(m/f)
photo - dealbh-camara scphoto - deilbh-camara scphotos - dealbhan-camara iom
illustrations and photos dealbhan agus dealbhan-camara
Cuspair: Coitcheann
photography
togail dhealbhan
n(m)
photography - togail dhealbhan sc
photography and computer art togail dhealbhan agus ealain coimpiutair
photography, photographs and computer art togail dhealbhan, dealbhan-camara agus ealain choimpiutair
digital photography togail dhealbhan didseatach
fields and kinds of photography raointean agus seòrsachan de thogail dhealbhan
Cuspair: Coitcheann
phrenology
claigeann-eòlas
n(m)
phrenology - claigeann-eòlais sc
Cuspair: Coitcheann
physiognomy
gnùis-eòlas
n(m)
physiognomy gnùis-eòlais
Cuspair: Coitcheann
picnic
cuirm-chnuic
n(f)
picnic - cuirm-chnuic scpicnics - cuirmean-chnuic iom
picnic site làrach cuirm-cnuic
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
pillar
carragh
n(f)
pillar - carraigh scpillars - carraighean iom
five pillars of Islam còig carraighean Islam
triangulation pillar carragh-triantanachaidh
Cuspair: Coitcheann
place
àite
n(m)
place - àite scplaces - àiteachan iom
days, times and places of observance lathaichean, uairean agus àiteachan adhraidh
people, place and environment daoine, àite agus àrainneachd
place names ainmean àite
Gaelic Place Names of Scotland Ainmean Àite na h-Alba
Cuspair: Coitcheann
place of worship
ionad-adhraidh
n(m)
place of worship - ionaid-adhraidh scplaces of worship - ionadan-adhraidh iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
planning
planadh
n(m)
planning - planaidh sc
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
area planning planadh àrainn
director of finance and planning stiùiriche ionmhais agus planaidh
personal learning planning planadh airson ionnsachadh pearsanta
planning officer oifigear planaidh
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
Cuspair: Coitcheann
plant
uidheam
n(f)
plant - uidheim scplant - uidheaman iom
administration of physical plant rianachd uidheaman
Cuspair: Coitcheann
plantation
planntachas
n(m)
plantation - planntachais scplantations - planntachasan iom
plantation agriculture tuathanachas planntachaidh
field and plantation crops bàrr achaidh agus planntachais
plantation crops bàrr planntachais
coffee plantation planntachas cofaidh
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
plastic
plastaig
n(m)
plastic - plastaig scplastics - plastaigean iom
Cuspair: Coitcheann
plastic
plastaig
adj
plastic arts ealain phlastaig
Cuspair: Coitcheann
plasticity
plastaigheachd
n(f)
plasticity - plastaigheachd sc
Cuspair: Coitcheann
platinum
platanum
adj
platinum disc diosg phlatanum
platinum metal meatailt phlatanum
Cuspair: Coitcheann
Platonic
Platonach
adj
Platonic philosophies feallsanachdan Platonach
Cuspair: Coitcheann
poet
bàrd
poet - bàird scpoets - bàird iom
war poet bàrd cogaidh
Cuspair: Coitcheann
point of view
beachd
n(m)
point of view - beachda scpoints of view - beachdan iom
different points of view diofar bheachdan
Cuspair: Coitcheann
policy
poileasaidh
n(m)
policy - poileasaidh scpolicies - poileasaidhean iom
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
government policy poileasaidh riaghaltais
cookies policy poileasaidh chriomagan
copyright policy poileasaidh chòraichean
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
public policy issues cùisean poileasaidh poblach
public policy poileasaidh poblach
comprehensive policy poileasaidh coitcheann
fixed term policy poileasaidh ùine-shuidhichte
third party policy poileasaidh treas-partaidh
Common Agricultural Policy (CAP) Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP)
Cuspair: Eòlas GnothachaisCoitcheann
post
post
n(m)
post - puist sc
postcode còd puist
post office oifis a' phuist
postal communication conaltradh puist
Cuspair: Coitcheann
post
cuir sa phost
vb
Cuspair: Coitcheann
potential
comas
n(m)
potential - comais sc
maximizing potential meudachadh comais
Cuspair: Coitcheann
potshard
bristeal
n(m)
potshard - bristeil scpotshards - bristeal iom
a lot of potshards were found chaidh tòrr bristeil a lorg
Cuspair: Coitcheann
potsherd
bristeal
n(m)
potsherd - bristeil scpotsherds - bristeal iom
a lot of potsherds were found chaidh tòrr bristeil a lorg
Cuspair: Coitcheann
poverty
bochdainn
n(f)
poverty - bochdainn(e) sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
practice
gnàthas
n(m)
practice - gnàthais scpractices - gnàthasan iom
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
Christian practice and observance Crìosdaidheachd: gnàthas agus cleachdadh
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
Christian practice gnàthas Crìosdail
Cuspair: Coitcheann
practice
cleachdadh
n(m)
practice - cleachdaidh scpractices - cleachdaidhean iom
sharing practice compàirteachadh cleachdaidh
sustainable practices cleachdaidhean seasmhach
collaborative practice cleachdadh co-obrachail
evidence based practice cleachdadh stèidhte air fianais
evidence informed practice cleachdadh stèidhte air fianais
Cuspair: Coitcheann
precept
reachd
n(m)
precept - reachd scprecepts - reachdan iom
the five moral precepts na còig reachdan moralta
Cuspair: Coitcheann
precision
mean-thomhais
n(m)
precision instruments ionnsramaidean mean-thomhais
Cuspair: Coitcheann
prehistoric
ro-eachdraidheil
adj
fossils and prehistoric life fosailean agus beatha ro-eachdraidheil
Cuspair: Coitcheann
prejudice
claon-bhreith
n(f)
prejudice - claon-bhreith scprejudices - claon-bhreithean iom
without prejudice gun chlaon-bhreith
Cuspair: Coitcheann
prejudiced
claon-bhreitheach
adj
Cuspair: Coitcheann
preparation
ullachadh
n(m)
preparation - ullachaidh scpreparations - ullachadh iom
exam preparation ullachadh airson dheuchainnean
Cuspair: Coitcheann
presentation
taisbeanadh
n(m)
presentation - taisbeanaidh scpresentations - taisbeanaidhean iom
stage presentations taisbeanaidhean àrd-ùrlair
Cuspair: Coitcheann
prevention
bacadh
n(m)
prevention - bacaidh scpreventions - bacaidhean iom
prevention of disease bacadh ghalaran
Cuspair: Coitcheann
primary
bun-sgoil
n(f)
primary (school) - bun-sgoile scprimary (schools) - bun-sgoiltean iom
online primary classroom bun-sgoil air-loidhne
resources for primary and S1, S2 goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
primary education foghlam bun-sgoile
primary four clas a ceithir
Cuspair: Coitcheann
primary
prìomh
adj
primary route prìomh shlighe
primary colour prìomh dhath 
Cuspair: Coitcheann
primary
bun-
pref
primary metal products bun-bhathair meatailt
primary products bun-bhathair
primary school bun-sgoil
Cuspair: Coitcheann
primitive
tùsach
adj
primitive streak strìoch thùsach
Cuspair: Coitcheann
principal
prionnsapal
n(m)
principal - prionnsapail scprincipals - prionnsapail iomprincipals - prionnsapalan iom
vice principal leas-phrionnsapal
college principal prionnsapal na colaiste
Cuspair: Coitcheann
principle
prionnsapal
n(m)
principle - prionnsapail scprinciples - prionnsapalan iom
general principles prionsapalan coitcheann
anthropic principle prionsapal antropaig
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Cuspair: Coitcheann
printed
clò-bhuailte
adj
printed books leabhraichean clò-bhuailte
printed labels leubailean clò-bhuailte
Cuspair: Coitcheann
priority
prìomhachas
n(m)
priority - prìomhachais scpriorities - prìomhachasan iom
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
Cuspair: Coitcheann
prisoner
prìosanach
n(m)
prisoner - prìosanaich scprisoners - prìosanaich iom
prisoner of war prìosanach cogaidh
Cuspair: Coitcheann
problem
duilgheadas
n(m)
problem - duilgheadais scproblems - duilgheadasan iom
social problems duilgheadasan sòisealta
social welfare problems duilgheadasan shochairean sòisealta
Cuspair: Coitcheann
procedure
modh-obrach
n(m/f)
procedure - modh-obrach scprocedures - modhan-obrach iom
civil procedure modh-obrach catharra
Cuspair: Coitcheann
process
giullachd
n(f)
process giullachd
Cuspair: Coitcheann
processing
giullachd
n(f)
processing - giullachd sc
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
leather processing giullachd leathair
fur processing giullachd bèin
lumber processing giullachd fiodha
dairy processing giullachd bainne
food processing giullachd bìdh
Cuspair: Coitcheann
product
bathar
n(m)
product - bathair sc
related products bathar co-cheangailte
wood products bathar fiodha
organic products bathar fàs-bheairteach
primary metal products bun-bhathair meatailt
metal products bathar meatailt
final product bathar dèante
dairy products bathar bainne
Cuspair: Coitcheann
production
dèanamh
n(m)
production - dèanaimh sc
Cuspair: Coitcheann
professional
proifeiseanta
adj
professional development for positive behaviour leasachadh proifeasanta airson dol a-mach dòigheil
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
Cuspair: Coitcheann
progression
adhartas
n(m)
progression - adhartais sc
Cuspair: Coitcheann
prohibited
toirmisgte
adj
prohibited works, forgeries and hoaxes sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh
Cuspair: Coitcheann
project
pròiseact
n(m/f)
project - pròiseict scprojects - pròiseactan iom
project officer oifigear pròiseict
project manager manaidsear pròiseict
research projects pròiseactan rannsachaidh
Gaelic project manager manaidsear phròiseactan Gàidhlig
Human Genome Project Clàr Gineòm a Chinne-daonna
project coordinator co-òrdanaiche pròiseict
project administrator rianaire pròiseict
project secretary rùnaire pròiseict
Cuspair: Coitcheann
projection
ro-thuairmse
n(m/f)
projection - ro-thuairmse scprojections - ro-thuairmsean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
property
feart
n(m)
property - fearta scproperties - feartan iom
properties and uses feartan agus feuman
Cuspair: Coitcheann
protection
dìon
n(m)
protection - dìona sc
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
virus protection dìon o bhìoras
Child Protection Dìon Chloinne
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
protector
dìonadair
n(m)
protector - dìonadair scprotectors - dìonadairean iom
Cuspair: Coitcheann
protector
neach-dìon
n(m)
protector - neach-dìon scprotectors - luchd-dìon iom
Cuspair: Coitcheann
protocol
pròtacal
n(m)
protocol - pròtacal scprotocols - pròtacalan iom
Kyoto Protocol Pròtacal Kyoto
Internet Protocol (IP) Pròtacal Eadar-lìn (IP)
Internet Message Access Protocol (IMAP) Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Pròtacal Iomlaid Haidhpirteacsa (HTTP)
Cuspair: Coitcheann
pseudonymous
ainm-pinn
n(m)
pseudonymous - ainm-pinn sc
of anonymous and pseudonymous works sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn
Cuspair: Coitcheann
psychology
saidhceòlas
n(m)
psychology - saidhceòlais sc
applied psychology saidhceòlas gnìomhach
comparative psychology saidhceòlas coimeasach
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
philosophy and psychology feallsanachd agus saidhceòlas
Cuspair: Coitcheann
public
poblach
adj
in public gu poblach
public administration rianachd phoblach
public policy poileasaidh poblach
advertising and public relations sanasachd agus dàimhean poblach
management of public households stiùireadh thaighean poblach
public access fosgladh poblach
route with public access slighe phoblach
public finance ionmhas poblach
public performances taisbeanaidhean poblach
public structures structaran poblach
public worship adhradh poblach
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
public relations dàimhean poblach
Cuspair: Coitcheann
public
poball
n(m)
public - pobaill sc
Cuspair: Coitcheann
public convenience
toidhleatan poblach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
public house
taigh-seinnse
n(m)
public house - taigh-seinnse scpublic houses - taighean-seinnse iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
public right of way
slighe còir-phoblach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
public transport
còmhdhail phoblach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
publishing
foillseachadh
n(m)
publishing - foillseachaidh sc
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
desktop publishing foillseachadh bàrr-deasga
Cuspair: Coitcheann
pulp
glaodhan
n(m)
pulp - glaodhain sc
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
pulp technology teicneòlas glaodhain
Cuspair: Coitcheann
punishment
peanas
n(m)
punishment - peanais scpunishments - peanasan iom
reasonable punishment peanas reusanta
Cuspair: Coitcheann
purpose
adhbhar
n(m)
purpose - adhbhair scpurposes - adhbharan iompurposes - adhbhair iom
specific purposes adhbharan sònraichte
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
Cuspair: Coitcheann
qualification
teisteanas
n(m)
qualification - teisteanais scqualifications - teisteanasan iomqualifications - teisteanais iom
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
national qualifications teisteanasan nàiseanta
Scottish Qualifications Authority Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
Cuspair: Coitcheann
quality
càileachd
n(f)
quality - càileachd sc
quality assurance suirbhidh càileachd àrainneachd
environmental quality survey dearbhadh càileachd
Cuspair: Coitcheann
quality
deagh-ghnè
n(m)
quality - deagh-ghnè sc
quality indicators slatan-tomhais deagh-ghnè
Cuspair: Coitcheann
query
ceist
n(f)
query - ceiste scqueries - ceistean iom
Cuspair: Coitcheann
question
ceist
n(f)
question - ceistean scquestions - ceistean iom
frequently asked questions ceistean cumanta
Cuspair: Coitcheann
questionnaire
ceisteachan
n(m)
questionnaire - ceisteachain scquestionnaires - ceisteachain iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
quotation
abairt
n(f)
quotation - abairt(e) scquotations - abairtean iom
Cuspair: Coitcheann
race
cinneadh
n(m)
race - cinnidh scraces - cinnidhean iom
race equality co-ionannachd cinnidh
Cuspair: Coitcheann
racial
cinneadail
adj
racial discrimation leth-bhreith chinneadail
Cuspair: Coitcheann
racism
gràin-cinnidh
n(f)
racism - gràin-cinnidh sc
Cuspair: Coitcheann
raid
ionnsaigh
n(m/f)
raid - ionnsaigh scraids - ionnsaighean iom
air raid ionnsaigh-adhair
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Cuspair: Coitcheann
railroad
rèile
n(m/f)
railroad - rèile scrailroads - rèilichean iom
railroad transportation còmhdhail rèile
engineering of railroads einnseanaireachd rèile
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
railway
rèile
n(f)
railway - rèile scrailways - rèilichean iom
railway carriage coidse-rèile
railway line loidhne-rèile
railway siding taobh-rèile
railway under construction rèile ga togail
railway station stèisean-rèile
underground railways rèilichean fo-thalamh
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
ranch
rainse
n(m)
ranch - rainse scranches - rainsean iomranches - rainsichean iom
cattle ranch rainse-chruidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
ranching
a' rainseadh
vb n
cattle ranching rainseadh-chruidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
range
rainnse
n(f)
range - rainnse scranges - rainnsean iom
firing range rainnse losgaidh
testing range rainnse deuchainn
firing and testing range rainnse losgaidh is deuchainn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
rare
tearc
adj
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
rare book leabhar tearc
Cuspair: Coitcheann
ration
raisean
n(m)
ration - raisein scrations - raiseans iomrations - raiseanan iom
ration book leabhar nan raisean(s)
Cuspair: Coitcheann
rationing
raiseanadh
n(m)
rationing - raiseanaidh sc
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
rationing
a' raiseanadh
vb n
rationing food a' raiseanadh a' bhìdh
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
raw material
bun-stuth
n(m)
raw material - bun-stuth scraw materials - bun-stuthan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
reading
leughadh
n(m)
reading - leughaidh screadings - leughaidhean iom
essential reading leughadh riatanach
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
reading to appreciate other cultures leughadh airson sùim a ghabhail ann an cultaran eile
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Cuspair: Coitcheann
reasonable
reusanta
adj
reasonable force forsa reusanta
reasonable punishment peanas reusanta
Cuspair: Coitcheann
rebirth
ath-bhreith
n(f)
rebirth - ath-bhreith sc
Cuspair: Coitcheann
rechargeable
ath-theàrrdsach
adj
rechargeable batteries bataraidhean ath-theàrrdsach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
record
clàraich
vb
Cuspair: Coitcheann
record
clàr
vb
Cuspair: Coitcheann
record
clàr
n(m)
record - clàir screcords - clàir iomrecords - clàran iom
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Cuspair: Coitcheann
recording
clàradh
n(m)
recording - clàraidh screcordings - clàraidhean iom
recording of an interview clàradh de dh'agallamh
Cuspair: Coitcheann
recording
a' clàradh
vb n
Cuspair: Coitcheann
recreation
cur-seachadan
n(pl)
recreation - cur-seachadan sc
arts and recreation ealain agus cur-seachadan
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
recreational arts ealain cur-seachad
performing arts ealain thaisbeanail
Cuspair: Coitcheann
recycling
ath-chuartachadh
n(m)
recycling - ath-chuartachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
redevelopment
ath-leasachadh
n(m)
redevelopment - ath-leasachaidh scredevelopments - ath-leasachaidhean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
reflection
meòrachadh
n(m)
reflection - meòrachaidh sc
support for reflection taic airson meòrachadh
Cuspair: Coitcheann
reform
ath-leasachadh
n(m) / n
reform - ath-leasachaidh screforms - ath-leasachaidhean iom
land reform ath-leasachadh fearainn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
reform
ath-leasachail
adj
sects and reform movements seactaichean agus gluasadan ath-leasachail
Cuspair: Coitcheann
refuse
sgudal
n(m)
refuse - sgudail sc
refuse collection tionail-sgudail
refuse lorry làraidh sgudail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
refuse collection
tional-sgudail
n(m)
refuse collection - tionail-sgudail screfuse collections - tionalan-sgudail iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
regeneration
ath-bheothachadh
n(m)
regeneration - ath-bheothachaidh sc
urban regeneration ath-bheothachadh bailteil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
register
clàraich
vb
register here clàraich ann an seo
Cuspair: Coitcheann
registered
clàraichte
adj
Cuspair: Coitcheann
registrar
neach-clàraidh
n(m)
registrar - neach-clàraidh scregistrars - luchd-clàraidh iom
assistant registrar iar-neach-clàraidh
Cuspair: Coitcheann
registration
clàrachadh
n(m)
registration - clàrachaidh sc
registration opens at 9am clàrachadh a' fosgladh aig 9m
Cuspair: Coitcheann
regret
aithreachas
n(m)
regret - aithreachais sc
Cuspair: Coitcheann
regulation
riaghailt
n(f)
regulation - riaghailt(e) scregulations - riaghailtean iom
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
Cuspair: Coitcheann
related
co-cheangailte
adj
related topics cuspairean co-cheangailte
related facts fìrinnean co-cheangailte
macroeconomics and related topics macro-eaconamas agus cuspairean co-cheangailte
Methodist and related churches An Eaglais Mheatodach agus eaglaisean co-cheangailte
mezzotinting, aquatinting and related processes meatso-tuaradh, uisge-thuaradh agus pròiseasan co-cheangailte
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
pantheism and related systems iom-dhiadhachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
penal and related institutions ionadan peanasachaidh agus co-cheangailte
printing and related activities clò-bhualadh agus gnìomhan co-cheangailte
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
residential and related buildings togalaichean còmhnaidh agus an leithid
socialism and related systems sòisealachd agus siostaman co-cheangailte
Socratic and related philosophies Feallsanachdan Socratach agus feallsanachdan co-cheangailte
sound and related vibrations fuaim agus crithean co-cheangailte
agriculture and related technologies àiteachas agus teicneòlasan co-cheangailte
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connaidhean agus bathar co-cheangailte
idealism and related systems idealism agus siostaman co-cheangailte
leather, fur goods and related products leathar, bathar bèin agus bathar co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
relation
dàimh
n(m/f)
realation - dàimhe screalations - dàimhean iom
management and public relations stiùireadh agus dàimhean poblach
public relations dàimhean poblach
advertising and public relations sanasachd agus dàimhean poblach
communications and external relations manager manaidsear conaltraidh agus dhàimhean a-muigh
external relations dàimhean a-muigh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
external relations assistant neach-taice dhàimhean a-muigh
international relations dàimhean eadar-nàiseanta
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
Cuspair: Coitcheann
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe screlationships - dàimhean iom
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
library relationships dàimhean leabharlannan
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Cuspair: Coitcheann
relevance
buntanas
n(m)
relevance - buntanas screlevances - buntanasan iom
Cuspair: Coitcheann
renewal
ath-nuadhachadh
n(m)
renewal - ath-nuadhachaidh sc
spiritual renewal ath-nuadhachadh spioradail
urban renewal ath-nuadhachadh bailteil
Cuspair: Coitcheann
renovation
ath-nuadhachadh
n(m)
renovation - ath-nuadhachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
representative
riochdaire
n(m)
representative - riochdaire screpresentatives - riochdairean iom
holiday reps riochdairean làithean-saora
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
research
rannsachadh
n(m)
research - rannsachaidh scresearch - rannsachaidhean iom
research coordinator co-òrdanaiche rannsachaidh
energy research group buidheann rannsachaidh lùth
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
market research rannsachadh margaidheachd
research assistant neach-taice rannsachaidh
research associate com-pàirtiche rannsachaidh
research laboratory deuchainn-lann rannsachaidh
research officer oifigear rannsachaidh
research projects pròiseactan rannsachaidh
research technician teicneòlaiche rannsachaidh
stem cell research rannsachadh bun-cheallach
senior research associate àrd-chom-pàirtiche rannsachaidh
clinical research rannsachadh clionaigeach
clinical research nurse nurs rannsachadh clionaigeach
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
medical research rannsachadh meidigeach
Cuspair: Coitcheann
residential
còmhnaidheach
adj
residential buildings togalaichean còmhnaidheach
Cuspair: Coitcheann
resin
ròiseid
n(f)
resin - ròiseid(e) scresin - ròiseidean iom
acrylic resin paint peant ròiseid acriolach
Cuspair: Coitcheann
resource
goireas
n(m)
resource - goireis scresources - goireasan iom
learning resources goireasan ionnsachaidh
electronic resources goireasan eileagtronaigeach
online resource database stòr-dàta ghoireasan air-loidhne
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanais Nàiseanta
resources for positive behaviour goireasan airson dol a-mach dòigheil
resources for primary and S1, S2 goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2
science resource centre Ionad Ghoireasan Saidheans
popular resources goireasan bitheanta
electronic resources manager manaidsear ghoireasan eileagtronaigeach
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
human resources goireasan daonna
land resources goireasan fearainn
Cuspair: Coitcheann
resource
stòras
n(m)
resource - stòrais scresources - stòrasan iomresource - stòrais iom
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
managing environmental resources manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd
natural resources stòrasan nàdarra
Glow communications resource bank stòrasan airson conaltradh Glow
Cuspair: Coitcheann
responsibility
dleastanas
n(m)
responsibility - dleastanais scresponsibilities - dleastanasan iom
responsibility of all dleastanas nan uile
Cuspair: Coitcheann
responsible tourism
turasachd neo-mhillteach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
retail park
pàirce cheannaichean
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
retailer
ceannaiche
n(m)
retailer - ceannaiche scretailers - ceannaichean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
reuse
ath-chleachdadh
n(m)
reuse - ath-chleachdaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
revolution
mòr-chaochladh
n(m)
revolution - mòr-chaochlaidh screvolutions - mòr-chaochlaidhean iom
The Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
The Agricultural Revolution Mòr-chaochladh an Àiteachais
The Age of Revolutions Linn nan Caochlaidhean Mòra
political revolution mòr-chaochladh poilitigeach
The Green Revolution Am Mòr-chaochladh Uaine
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlasEachdraidh
revolution
ar-a-mach
n(m)
revolution - ar-a-mach screvolutions - ar-a-mach iom
The Jacobite Rebellion Ar-a-mach nan Seumasach
The French Revolution Ar-a-mach na Frainge
Cuspair: CoitcheannEachdraidh
rifle
raidhfil
n(m)
rifle - raidhfil scrifles - raidhfilean iom
Cuspair: Coitcheann
right
deas
adj
turn right tionndaidh gu do làimh dheis
right lung sgamhan deas
Cuspair: Coitcheann
road
rathad
n(m)
road - rathaid scroad - rothaid scroads - rathaidean iomroads - ròidean iom
engineering of roads einnseanaireachd rathaid
ring road cuairt-rathad
road under construction rathad ga thogail
scondary road leas-rathad
main road rathad mòr
major road rathad mòr
minor road rathad beag
road information fiosrachadh rathaid
road markings comharraidhean rathaid
road signs soidhnichean rathaid
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
robot
ròbot
n(m)
robot - ròbot scrobot - ròbotan iom
Cuspair: Coitcheann
role model
eisimpleir
n(m/f)
role model - eisimpleir scrole models - eisimpleirean iom
good role model deagh eisimpleir
Cuspair: Coitcheann
roll
roile
n(m/f)
roll - roile scrolls - roilichean iom
Cuspair: Coitcheann
Roman
Ròmanach
adj
Roman sculpture snaigheadh Ròmanach
Roman numerals figearan Ròmanach
Roman religion creideamh Ròmanach
Cuspair: Coitcheann
rook
tùr
n(m)
rook - tùir scrooks - tùir iom
Cuspair: Coitcheann
route
slighe
n(f)
route - slighe scroutes - slighean iom
primary route prìomh shlighe
European route slighe Eòrpach
car ferry route slighe aiseag chàraichean
take a southerly route gabh cùrsa chun na h-àird a deas
trade route slighe malairt
route with public access slighe phoblach
Cuspair: Coitcheann
rural
dùthchail
adj
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
rural community coimhearsnachd dhùthchail
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
rural land fearann dùthchail
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
rural area sgìre dhùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
rural development leasachadh dùthchail
rural-urban migration imrich bhailteil
rural/urban fringe oir dhùthchail/bhailteil
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
Sabbath
Sàbaid
n(f)
Sabbath - Sàbaid scSabbath - Sàbaidean iom
Sabbath Là na Sàbaid
Cuspair: Coitcheann
safety
sàbhailteachd
n(f)
safety - sàbhailteachd sc
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
personal health and safety slàinte agus sàbhailteachd phearsanta
safety regulations riaghailtean sàbhailteachd
Cuspair: Coitcheann
sanitary
slàinteil
adj
sanitary engineering einnseanaireachd shlàinteil
Cuspair: Coitcheann
satire
aoir
n(f)
satire - aoir(e) scsatires - aoirean iom
a satire by John Maclean on another bard aoir a rinn Iain MacIlleathain air bàrd eile
Cuspair: Coitcheann
satire
aoireadh
n(f)
satire - aoiridh sc
Spanish satire aoireadh Spàinntis
Cuspair: Coitcheann
Saturday
Disathairne
n(m)
Saturday - Disathairne sc
Sat Dis
Saturday night oidhche Shathairne
Saturday afternoon feasgar Disathairne
Cuspair: Coitcheann
Saxon
Sagsonach
adj
Saxon language cànan Sagsonach
Cuspair: Coitcheann
Saxon
Sagson
n(m)
Saxon - Sagson scSaxons - Sagsonaich iom
Anglo-Saxon Anglo-Sagson
Cuspair: Coitcheann
scanner
sganair
n(m)
scanner - sganair scscanners - sganairean iom
Cuspair: Coitcheann
scenery
seallaidhean
n(pl)
coastal scenery seallaidhean costail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
scheme
sgeama
n(m/f)
scheme - sgeama scschemes - sgeamaichean iom
hydro-electric schemes sgeamaichean dealain-uisge
Blue Flag Scheme Sgeama nam Bratach Gorma
Countryside Stewardship Schemes Sgeamaichean Stiùbhardachd Dhùthchail
park and ride scheme sgeama park and ride
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
self-help scheme sgeama fèin-chuideachaidh
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
school
sgoil
n(f)
school - sgoile scschools - sgoiltean iom
choosing a school a' taghadh sgoil
schools liaison ceangal ri sgoiltean
debating in schools deasbad ann an sgoiltean
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
schools of ambition sgoiltean adhartach
law school sgoil-lagha
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
Scottish schools online sgoiltean na h-Alba air-loidhne
Headteacher Ceannard-sgoile
school activities gnìomhan sgoile
primary school bun-sgoil
secondary school àrd-sgoil
nursery school sgoil-àraich
Eco School Eag-sgoil
schoolhouse taigh-sgoile
schoolmaster maighstir-sgoile
schoolmistress bana-mhaighstir-sgoile
pre-school ro-sgoil
pre-school education foghlam ro-sgoile
Sunday school sgoil Shàbaid
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
philosophy in schools feallsanachd ann an sgoiltean
whole-school activities gnìomhan tar-sgoile
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
school assembly co-thional sgoile
school book leabhar-sgoile
Cuspair: Coitcheann
screen reader
leughadair sgrion
n(m)
screen reader - leughadair sgrion scscreen readers - leughadairean sgrion iom
Cuspair: Coitcheann
sculpture
snaigheadh
n(m)
sculpture - snaighidh scsculptures - snaighidhean iom
sculpture, ceramics and metalwork snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt
processes, forms and subjects of sculpture pròiseasan, cruthan agus cuspairean snaighte
sculpture from 1400 snaigheadh bho 1400
piece of sculpture ìomhaigh shnaighte
sculpture to ca. 500 snaigheadh gu ca. 500
Greek, Etruscan and Roman sculpture snaigheadh Greugach, Etruscanach agus Ròmanach
Cuspair: Coitcheann
sea
muir
n(m/f)
sea - mara scseas - marannan iom
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
sea level ìre na mara
high tide làn-mara
the tide is high tha làn mòr ann
high tide muir-làn
low tide muir-tràigh
lunar sea muir-gealaich
sea forces and warfare feachdan agus cogadh mara
the sea of tranquility Muir a' Chiùineis
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
season
seusan
n(m)
season - seusain scseasons - seusanan iom
end of the season deireadh an t-seusain
herring season seusan an sgadain
pantomime season seusan pantomaim
peak season seusan trang
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasCoitcheann
season
ràith
n(f)
season - ràithe scseasons - ràithean iomseasons - ràitheachan iom
beginning of the season toiseach na ràithe
seasons of the year ràithean na bliadhna
growing season ràith-fàis
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasCoitcheann
seasonal
ràitheil
adj
seasonal jobs obraichean ràitheil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
secondary
àrd-sgoil
n(f)
secondary - àrd-sgoile scsecondaries - àrd-sgoiltean iom
secondary education foghlam àrd-sgoile
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
Cuspair: Coitcheann
secretary
rùnaire
n(m)
secretary - rùnaire scsecretary - rùnairean iom
Secretary of State Rùnaire na Stàite
finance secretary rùnaire ionmhais
project secretary rùnaire pròiseict
deputy secretary leas-rùnaire
Home Secretary Rùnaire na Dùthcha
Cuspair: Coitcheann
section
roinn
n(f)
section - roinne scsections - roinnean iom
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Cuspair: Coitcheann
sector
roinn
n(f)
sector - roinne scsectors - roinnean iom
informal sector roinn neo-fhoirmeil
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
seed
sìol
n(m)
seed - sìl scseeds - sìl iom
High Yield Variety seeds (HYV) sìol-toradh-àrd (HYV)
oil seed rape bàrr sìol-ola
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
seedling
planntrais
n(f)
seedling - planntrais scseedlings - planntrais iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
segregation
sgaradh
n(m)
segregation - sgaraidh sc
segregation in schools sgaradh ann an sgoiltean
Cuspair: Coitcheann
self
fèin
pron
the self an fhèin
self-employed (male) ag obair air a cheann fhèin
self-employed (female) ag obair air a ceann fhèin
self-employed person oibriche air a cheann fhèin
self-explanatory fèin-mhìneachail
self-assessment fèin-mheasadh
Cuspair: Coitcheann
self-help scheme
sgeama fèin-chuideachaidh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
semi-detached
leth-dhealaichte
adj
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
sensationalism
feallsanachd mothachaidh
n phr
Cuspair: Coitcheann
sense
ciad-fàth
n(f)
sense - ciad-fàth scsenses - ciad-fàthan iom
using my senses a' cleachdadh mo chiad-fàthan
Cuspair: Coitcheann
September
Sultain
n(f)
September - Sultain(e) sc
September An t-Sultain
beginning of September toiseach na Sultain
a day in September latha anns an t-Sultain
Sept Sult
the nineteenth of September an naoidheamh latha deug dhen t-Sultain
19th of September an 19mh dhen t-Sultain
19th of September 19mh (An t-) Sultain
19 September 19 Sultain
Cuspair: Coitcheann
sequential process
pròiseas òrdughail
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
serial
iris
n(f)
serial - iris(e) scserials - irisean iom
serial publications irisean
serial publications of fine and decorative arts irisean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
serials in American English irisean anns a' Bheurla Ameireaganaich
serials in English irisean anns a' Bheurla
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
serials in Italian, Romanian and related languages irisean ann an Eadailtis, Romàinis agus cànanan co-cheangailte
serials in other Germanic languages irisean ann an cànanan Gearmainig eile
serials in other languages irisean ann an cànanan eile
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
serials in Spanish and Portuguese irisean ann an Spàinntis agus Portagailis
general serial publications irisean coitcheann
Cuspair: Coitcheann
service
seirbheis
n(f)
service - seirbheis scservices - seirbheisean iom
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
news service seirbheis naidheachdan
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
office services seirbheisean oifis
senior analyst data messaging service àrd-neach-anailis, seirbheis bhrathan dàta
social services seirbhisean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
sudent support services seirbheisean taic oileanach
website services seirbheisean làraich-lìn
careers service seirbheis dhreuchdan
customer services seirbheisean luchd-ceannaich
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh
director of learning and information services stiùiriche seirbheisean ionnsachaidh agus fiosrachaidh
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
head of IT services ceannard sheirbheisean IT
Internet Information Services (IIS) Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS)
Internet Service Provider (ISP) Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP)
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
auxiliary services seirbheisean taice
meals and table service seirbheis bìdh agus bùird
corprate services seirbheisean corparra
customer services seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
military service seirbheis armailteach
evangelistic services seirbheisean soisgeulach
emergency services seirbheisean èiginn
local services seirbheisean ionadail
Cuspair: Coitcheann
settlement
tuineachadh
n(m)
settlement - tuineachaidh scsettlements - tuineachaidhean iom
settlement function prìomh-adhbhar tuineachaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
shadow
faileas
n(m)
shadow - faileis scshadows - faileasan iom
Cuspair: Coitcheann
sheep
caora
n(f)
sheep - caorach scsheep - caoraich iom
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
sheepdog cù-chaorach
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
a sheep chewing the cud caora a' cnàmh a cìr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
shelter
fasgadh
n(m)
shelter - fasgaidh scshelters - fasgaidhean iom
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Anderson Shelter Fasgadh Anderson
shelter belt crios-fasgaidh
emergency shelter fasgadh èiginn
Cuspair: Coitcheann
shepherd
cìobair
n(m)
shepherd - cìobair scshepherds - cìobairean iom
Cuspair: Coitcheann
ship
soitheach
n(m/f)
ship - soithich scships - soithichean iom
shipyard gàrradh-iarainn
shipbuilding togail shoithichean
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
ship
long
n(f)
ship - luinge scships - longan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
ship
bàta
n(m)
ship - bàta scships - bàtaichean iom
weather ship bàta sìde
shipyard gàrradh-iarainn
ferry boat bàt'-aiseig
fishing boat bàt'-iasgaich
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
shipyard
gàrradh-iarainn
n(m)
shipyard - gàrraidh-iarainn scshipyards - gàrraidhean-iarainn iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
shoot
loisg
vb
shooting the geese a' losgadh air na geòidh
Cuspair: Coitcheann
shooting
sealg ghunnaichean
n phr
Cuspair: Coitcheann
shooting
losgadh
n(m)
shooting - losgaidh scshootings - losgaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
shop
bùth
n(f)
shop - bùtha scshops - bùthan iomshops - bùithtean iom
comparison shops bùithtean coimeasail
discount shops bùithtean lasachaidh
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
shorthand
geàrr-sgrìobhadh
n(m)
shorthand - geàrr-sgrìobhaidh sc
Cuspair: Coitcheann
shower
fras
n(f)
shower - froise scshowers - frasan iom
Cuspair: Coitcheann
shower
frasair
n(m)
shower - frasair scshowers - frasairean iom
shower tray treidhe frasair
Cuspair: Coitcheann
siding
taobh-rèile
n(f)
siding - taobh-rèile scsidings - taobh-rèilichean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
sightseeing
coimhead sheallaidhean
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
sigillography
seula-eòlas
n(m)
sigillography - seula-eòlais sc
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Cuspair: Coitcheann
siren
dùdach
n(m/f)
siren - dùdaich(e) scsirens - dùdaichean iomsirens - dùdaich iom
emergency sirens dùdaich èiginn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
site
làrach
n(m/f)
site - làraich scsites - làraichean iomsites - làraich iom
landfill site làrach lìonadh-talmhainn
greenfield site làrach-uaine
picnic site làrach cuirm-cnuic
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
Site of Special Scientific Interest (SSSI) Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
site plan plana-làraich
industrial site làrach gnìomhachais
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
situation
suidheachadh
n(m)
situation - suidheachaidh scsituations - suidheachaidhean iom
sticky situation suidheachadh steigeach
Cuspair: Coitcheann
Skeptic
Skeptic
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Cuspair: Coitcheann
ski resort
baile-turasachd sgithidh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
skier
sgitheadair
n(m)
skier - sgitheadair scskiers - sgitheadairean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
skiing
sgitheadh
n(m)
skiing - sgithidh sc
ski resort baile-turasachd sgithidh
water skiing sgitheadh-uisge
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
skill
sgil
n(m/f)
skill - sgil scskills - sgilean iom
core skills bun-sgilean
curriculum at a glance geàrr-shealladh den churraicealam
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
study skills sgilean ionnsachaidh
developing your skills a' leasachadh do sgilean
enquiry skills sgilean ceasnachaidh
thinking skills sgilean smaoineachaidh
Skills for Scotland Sgilean airson Alba
skills for work sgilean airson obair
Cuspair: Coitcheann
sky
adhar
n(m)
sky - adhair sc
air and other specialised forces feachdan adhair agus feachdan speisealta eile
air forces feachdan adhair
the (Royal) Air Force Feachd an Adhair
air transportation còmhdhail adhair
Cuspair: Coitcheann
slavery
tràillealachd
n(f)
slavery - tràillealachd sc
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Cuspair: Coitcheann
smith
gobha
n(m)
smith - gobhann scsmith - gobhainn scsmiths - goibhnean iom
Cuspair: Coitcheann
snow
sneachd
n(m)
snow - sneachda sc
snowman bodach-sneachda
snowball ball-sneachda
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
snowball
ball-sneachda
n(m)
snowball - buill-sneachda scsnowballs - buill-sneachda iom
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
Cuspair: SaidheansCoitcheann
social
sòisealta
adj
social studies eòlas sòisealta
social sciences saidheansan sòisealta
social problems duilgheadasan sòisealta
social theology eòlas-diadhachd sòisealta
social interaction eadar-obair shòisealta
social processes pròiseasan sòisealta
social behaviour modhan sòisealta
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
social groups buidhnean sòisealta
social law lagh sòisealta
social justice ceartas sòisealta
social networking lìonrachadh sòisealta
social network sites làraichean-lìn sòisealta
social subjects cuspairean sòisealta
social well-being sunnd sòisealta
social work obair shòisealta
Social Democrat Deamocratach Sòisealta
social services seirbheisean sòisealta
social security sochairean sòisealta
social indicator taisbeanair sòisealta
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Cuspair: Coitcheann
social indicator
taisbeanair sòisealta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
social studies
eòlas sòisealta
n phr
Cuspair: Coitcheann
society
co-chomann
n(m)
society - co-chomainn scsocieties - co-chomainn iom
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
people, past events and societies daoine, tachartasan san àm a dh'fhalbh agus co-chomainn
science in society saidheans sa cho-chomann
the arts in society na h-ealain am measg an t-sluaigh
Cuspair: Coitcheann
sociology
soiseòlas
n(f)
sociology - soiseòlais sc
social sciences, sociology and anthropology saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas
Cuspair: Coitcheann
Socratic
Socratach
adj
pre-Socratic ro-Shocratach
pre-Socratic Greek philosophies feallsanachdan Greugach ro-Shocratach
Socratic philosophies feallsanachdan Socratach
Cuspair: Coitcheann
soldier
saighdear
n(m)
soldier - saighdeir scsoldiers - saighdearan iom
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
Cuspair: Coitcheann
soul
anam
n(m)
soul - anama scsouls - anaman iomsouls - anamannan iom
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
Cuspair: Coitcheann
source
freumh
n(m)
source - freumh(a) scsources - freumhan iomsources - freumhaichean iom
Cuspair: Coitcheann
souvenir
cuimhneachan
n(m)
souvenir - cuimhneachain scsouvenirs - cuimhneachain iom
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
speaker
òraidiche
n(m)
speaker - òraidiche scspeakers - òraidichean iom
keynote speakers prìomh òraidichean
Cuspair: Coitcheann
special
sònraichte
adj
special topics cuspairean sònraichte
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
special education foghlam sònraichte
special offer tairgse shònraichte
Cuspair: Coitcheann
specialised
speisealta
adj
specialised cells ceallan speisealta
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
Cuspair: Coitcheann
specialist
eòlaiche
n(m)
specialist - eòlaiche scspecialists - eòlaichean iom
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
senior applications specialist àrd-eòlaiche phrògraman
Cuspair: Coitcheann
specific
sònraichte
adj
bibliographies of works from specific places clàran leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
other products of specific materials bathair eile de stuthan sònraichte
specific celestial bodies and phenomena nithean agus tachartasan anns na speuran
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
specific materials and purposes stuthan agus adhbharan sònraichte
specific parts of and systems in plants pàirtean sònraichte agus siostaman ann an lusan
specific philosophical schools feallsanachdan sònraichte
specific physiological systems in animals siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean
specific topics in natural history cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Cuspair: Coitcheann
spring
earrach
n(m)
spring - earraich scsprings - earraich iom
beginning of spring toiseach an earraich
spring work obair an earraich
spring equinox co-fhad nan tràth earraich
Cuspair: Coitcheann
sprinkler
frasadair
n(m)
sprinkler - frasadair scsprinklers - frasadairean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
staff
luchd-obrach
n(m)
staff - luchd-obrach sc
staff development leasachadh luchd-obrach
Gaelic staff development administrator rianaire leasachadh luchd-obrach Gàidhlig
staff developer neach-leasachaidh luchd-obrach
staff member neach-obrach
Cuspair: Coitcheann
stage
àrd-ùrlar
n(m)
stage - àrd-ùrlair scstages - àrd-ùrlair iom
stage presentations taisbeanaidhean àrd-ùrlair
Cuspair: Coitcheann
stage
ìre
n(f)
stage - ìre scstages - ìrean iom
stages of learning ìrean ionnsachaidh
age and stage aois agus ìre
Cuspair: Coitcheann
standard of living
cor-beòshlaint
n(m)
standard of living - cor-beòshlaint iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
standardisation
bun-thomhas
n(m)
standardisation - bun-thomhais scstandardisations - bun-thomhasan iom
Cuspair: Coitcheann
state
staid
n(f)
state - staide scstates - staidean iom
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
Cuspair: Coitcheann
station
stèisean
n(m)
station - stèisein scstations - stèiseanan iom
climate station stèisean gnàth-shìde
weather station stèisean sìde
weather station circle cearcall stèisean-sìde
geo-thermal energy power station stèisean cumhachd lùth geo-thearmach
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
railway station stèisean-rèile
lifeboat station stèisean bàta-teasairginn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
statistic
staitistig
n(f)
statistic - staitistig scstatistics - staitistigean iom
Cuspair: Coitcheann
statistics
staitistearachd
n(f)
statistics - staitistearachd sc
Cuspair: Coitcheann
stereotype
gnàth-ìomhaigh
n(f)
stereotype - gnàth-ìomhaigh scstereotypes - gnàth-ìomhaighean iom
Cuspair: Coitcheann
stewardship
stiùbhardachd
n(f)
stewardship - stiùbhardachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
sticky tape
teip steigeach
n(f)
sticky tape - teip steigich scsticky tapes - teipichean steigeach iom
Cuspair: Coitcheann
Stoic
Stoiceach
adj
Stoic philosophy feallsanachd Stoiceach
Cuspair: Coitcheann
store
bùth
n(f)
store - bùtha scstores - bùthan iomstores - bùithtean iom
department stores bùithtean ioma-roinn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
storyteller
sgeulaiche
n(m)
storyteller - sgeulaiche scstorytellers - sgeulaichean iom
Cuspair: Coitcheann
strand
iall
n(f)
strand - èill scstrands - iallan iom
information strand iall fiosrachaidh
information strands iallan fiosrachaidh
Cuspair: Coitcheann
strategy
ro-innleachd
n(f)
strategy - ro-innleachd scstrategies - ro-innleachdan iom
mental strategies ro-innleachdan inntinn
Cuspair: Coitcheann
streak
strìoch
n(f)
streak - strìoch scstreaks - strìochan iom
primitive streak strìoch thùsach
Cuspair: Coitcheann
strength
neart
n(m)
strength - neirt scstrengths - neartan iom
wind strength neart-gaoithe
wind strength cumhachd na gaoithe
Cuspair: Coitcheann
structure
structar
n(m)
structure - structair scstructures - structaran iom
public structures structaran poblach
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
architectural structure structar ailtireachail
Cuspair: Coitcheann
subconscious
fo-mhothachadh
n(m)
subconscious - fo-mhothachaidh sc
the unconscious and the subconscious neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
Cuspair: Coitcheann
subconscious
fo-mhothachail
adj
Cuspair: Coitcheann
subject
cuspair
n(m)
subject - cuspair scsubjects - cuspairean iom
specific subjects cuspairean sònraichte
related subjects cuspairean co-cheangailte
social subjects cuspairean sòisealta
Cuspair: Coitcheann
substance
stuth
n(m)
substance - stutha scsubstance - stuthan iom
reactive substance stuth iom-obrachail
substance misuse mì-fheum de stuthan
Cuspair: Coitcheann
succeed
soirbhich
vb
determined to succeed a' strì gu soirbheachadh
Cuspair: Coitcheann
summary
geàrr-chunntas
n(m)
summary - geàrr-chunntais scsummaries - geàrr-chunntasan iom
first summary a' chiad gheàrr-chunntas
second summary an dara geàrr-chunntas
third summary an treas geàrr-chunntas
Cuspair: Coitcheann
summer
samhradh
n(m)
summer - samhraidh scsummers - samhraidhean iom
warmth of summer blàths an t-samhraidh
spending the summer a' samhrachadh
midsummer meadhan an t-samhraidh
summer solstice grian-stad an t-samhraidh
Cuspair: Coitcheann
Sunday
Là na Sàbaid
n phr
Sun LnS
Sunday afternoon feasgar na Sàbaid
Sunday night oidhche na Sàbaid
Sunday school sgoil Shàbaid
Easter Sunday Sàbaid na Càisge
Cuspair: Coitcheann
Sunday
Didòmhnaich
n(m)
Sunday - Didòmhnaich sc
Sun Did
Sunday night oidhche Dhòmhnaich
Sunday morning madainn Didòmhnaich
Easter Sunday Didòmhnaich na Càisge
Remembrance Sunday Didòmhnaich a' Chuimhneachaidh
Cuspair: Coitcheann
support
taic
n(f)
support - taice sc
support for learning taic-ionnsachaidh
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
online support taic air-loidhne
student support assistant neach-taice taic oileanach
technical support taic theicnigeach
technical support officer oifigear taice teicnigeach
VC technical support officer oifigear taice teicnigeach VC
additional support for learning taic a bharrachd airson ionnsachadh
additional support needs feumalachdan taice a bharrachd
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
family support taic teaghlaich
helpdesk support analyst neach-anailis sheirbheisean taice
ICT support officer oifigear taice ICT
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
senior helpdesk support analyst àrd-neach-anailis sheirbhisean taice
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
support for reflection taic airson meòrachadh
support officer oifigear taice
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
family support worker neach-taice teaghlaich
Cuspair: Coitcheann
surgery
lannsaireachd
n(f)
surgery - lannsaireachd sc
surgery and related medical specialities lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte
Cuspair: Coitcheann
surname
sloinneadh
n(m)
surname - sloinnidh scsurnames - sloinnidhean iom
Cuspair: Coitcheann
surname
cinneadh
n(m)
surname - cinnidh scsurnames - cinnidhean iom
Cuspair: Coitcheann
sustainability
seasmhachd
n(f)
sustainability - seasmhachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
sustainable
seasmhach
adj
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
sustainable practices cleachdaidhean seasmhach
sustainable tourism turasachd sheasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
swap
suap
n(m)
swap - suap scswaps - suapan iom
Cuspair: Coitcheann
syllogism
syllogism
n(m)
syllogism - syllogism scsyllogisms - syllogisms iom
Cuspair: Coitcheann
symbol
comharra
n(m)
symbol - comharra scsymbols - comharran iom
mathematical symbols comharran matamataigeach
status symbol comharra inbhe
Cuspair: Coitcheann
symbol
samhla
n(m)
symbol - samhla scsymbols - samhlan iom
copyright symbol samhla chòraichean
map symbol samhla mapa
Cuspair: Coitcheann
symbolic(al)
samhlachail
adj
Cuspair: Coitcheann
symbolisation
samhlachadh
n(m)
symbolisation - samhlachaidh sc
Cuspair: Coitcheann
symbolise
samhlaich
vb
Cuspair: Coitcheann
symbolism
samhlachas
n(m)
symbolism - samhlachais sc
Cuspair: Coitcheann
symbolist
samhlaiche
n(m)
symbolist - samhlaiche scsymbolists - samhlaichean iom
Cuspair: Coitcheann
system
siostam
n(m)
system - siostaim scsystems - siostaman iom
information systems siostaman fiosrachaidh
ethical systems siostaman beus-eòlach
writing systems siostaman sgrìobhaidh
immune system siostam dìon-bodhaig
breathing system siostam analachaidh
respiratory system siostam analachaidh
communication systems siostaman conaltraidh
Cuspair: Coitcheann
systematically
(gu) rianail
adv
Cuspair: Coitcheann
tabulation
clàrachadh
n(m)
tabulation - clàrachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannMatamataig
talking
labhairt
n(f)
talking - labhairt sc
listening and talking èisteachd agus labhairt
listening and talking with others èisteachd agus labhairt còmhla
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Cuspair: Coitcheann
tattoo
tatù
n(m)
tattoo - tatù sctattoos - tatùthan iom
Cuspair: Coitcheann
teacher
tidsear
n(m/f)
teacher - tidseir scteachers - tidsearan iom
new teachers website làrach-lìn thidsearan ùra
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
supply teacher tidsear-ionaid
Cuspair: Coitcheann
teacher
neach-teagaisg
n(m/f)
teacher - neach-teagaisg scteachers - luchd-teagaisg iom
Cuspair: Coitcheann
teak
tìoc
n(m)
teak - tìoca sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
teak
tìoc
adj
teak wood fiodh tìoca
teak furniture àirneis thìoca
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
technical
teicnigeach
adj
technical resource goireas teicnigeach
technical terminology briathrachas teicnigeach
technical support taic theicnigeach
technical requirements feuman teicnigeach
Technical Support Officer Oifigear Taice Teicnigeach
VC Technical Support Officer Oifigear Taice Teicnigeach VC
Cuspair: Coitcheann
technique
dòigh
n(f)
technique - dòigh sctechniques - dòighean iom
cleaning techniques dòighean glanaidh
colour techniques dòighean datha
coating techniques dòighean còmhdachaidh
gathering technique dòigh cruinneachaidh
Cuspair: Coitcheann
technological studies
teicneòlas
n(m)
technological studies - teicneòlais sc
Cuspair: Coitcheann
technologist
teicneòlaiche
n(m)
technologist - teicneòlaiche sctechnologists - teicneòlaichean iom
educational technologist teicneòlaiche foghlaim
Cuspair: Coitcheann
technology
teicneòlas
n(m)
technology - teicneòlais sctechnologies - teicneòlasan iom
digital technology teicneòlas didseatach
food technology teicneòlas bìdh
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
beverage technology teicneòlas dibhe
dean of science and technology deadhan saidheans agus teicneòlais
technology of organic products teicneòlas bathar fàs-bheairteach
allied technologies teicneòlasan co-cheangailte
integrated technologies teicneòlasan amalaichte
head of integrated technologies ceannard theicneòlasan amalaichte
Cuspair: Coitcheann
telecommunication
tele-chonaltradh
n(m)
telecommunication tele-chonaltraidh
Cuspair: Coitcheann
teleological
tele-eòlasach
adj
teleological argument argamaid thele-eòlasach
Cuspair: Coitcheann
teleology
tele-eòlas
n(m)
teleology - tele-eòlais sc
Cuspair: Coitcheann
telephone (road assist)
fòn (cobhair-rathaid)
n(m)
telephone (road assist) - fòn (cobhair-rathaid) sctelephones (road assist) - fònaichean (cobhair-rathaid) iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
tell
inns
vb
Show and Tell Seall agus Inns
Cuspair: Coitcheann
ten-pin bowling
bobhladh deich-chnagach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
tenement
teanamaint
n(m)
tenement - teanamaint sctenements - teanamaintean iom
Glasgow tenements teanamaintean Ghlaschu
Cuspair: Coitcheann
terrace
barraid
n(f)
terrace - barraid(e) scterraces - barraidean iom
hillside terraces barraidean leathaid
terraced houses taighean barraide
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
text
teacsa
n(m/f)
text - teacsa sctext - teacsaichean iom
creating texts cruthachadh theacsaichean
multimodal texts teacsaichean ioma-mhòdach
sacred text teacsa naomh
Cuspair: Coitcheann
thank you
tapadh leat / leibh
n phr
Cuspair: Coitcheann
thanks
taing
n(f)
thanks - tainge sc
many thanks taing mhòr
thanks very much taing mhòr
Cuspair: Coitcheann
The Queen's Gambit
Gambit na Banrigh
n phr
Cuspair: Coitcheann
theory
teòiridh
n(f)
theory - teòiridh sctheories - teòiridhean iom
basis of the theory bun na teòiridh
the Big Bang theory teòiridh a' Bhraig Mhòir
theory of evolution teòiridh mean-fhàis
theory of philosophy teòiridh feallsanachd
philosophy and theory feallsanachd agus teòiridh
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
just war theory teòiridh cogadh dligheach
Cuspair: Coitcheann
Thursday
Diardaoin
n(m)
Thursday - Diardaoin sc
Thurs Diar
Thursday night oidhche Ardaoin
Thursday night oidhche Dhiardaoin
Thursday afternoon feasgar Diardaoin
Fast Thursday Diardaoin na Traisg
Cuspair: Coitcheann
time
tìm
n(f)
time - tìme sctimes - tìmean iom
timeline loidhne-tìme
Cuspair: Coitcheann
timeline
loidhne-tìme
n(f)
timeline - loidhne-tìme sctimelines - loidhnichean-tìme iom
Cuspair: Coitcheann
tool
inneal
n(m)
tool - inneal sctools - innealan iom
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Cuspair: Coitcheann
topic
cuspair
n(m)
topic - cuspair sctopics - cuspairean iom
special topics cuspairean sònraichte
related topics cuspairean co-cheangailte
specific topics cuspairean àraid
Cuspair: Coitcheann
topology
topeòlas
n(f)
topology - topeòlais sc
Cuspair: Coitcheann
tough guy
ceatharnach
n(m)
tough guy - ceatharnaich sctough guys - ceatharnaich iom
Cuspair: Coitcheann
tour
cuairt
n(f)
tour - cuairt(e) sctours - cuairtean iom
educational tours cuairtean foghlaim
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
tour
turas
n(m)
tour - turais sctours - turasan iomtours - tursan iom
tour operator companaidh thurais
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
tour operator
companaidh thurais
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
tourism
turasachd
n(f)
tourism - turasachd sc
tourist village baile-turasachd
eco-tourism eag-thurasachd
mass tourism mòr-thurasachd
responsible tourism turasachd neo-mhillteach
sensible tourism turasachd sheasmhach
sustainable tourism turasachd sheasmhach
tourist facilities goireasan turasachd
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
tractor
tractar
n(m)
tractor - tractair sctractors - tractaran iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
trade
ceàird
n(f)
trade (craft) - ceàirde sctrades (crafts) - ceàirdean iom
trade union aonadh-ciùird
Cuspair: Coitcheann
trade
malairt
n(f)
trade - malairt sc
trade law lagh malairt
fair trade malairt chothromach
world trade malairt chruinneil
trade fair fèill-mhalairt
trademark comharra malairt
Cuspair: Coitcheann
trading estate
ionad-malairt
n(m)
trading estate - ionaid-malairt sctrading estates - ionadan-malairt iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
traditional lifestyle
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEachdraidh
traditional way of life
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEachdraidh
traditionalism
traidiseantalachd
n(f)
traditionalism - traidiseantalachd sc
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd
Cuspair: Coitcheann
traffic
trafaig
n(f)
taffic - trafaige sc
farm traffic trafaig tuathanais
traffic congestion dùmhlachd-trafaig
traffic survey suirbhidh trafaig
measure traffic flow tomhais gluasad trafaig
traffic flow gluasad trafaig
congested traffic trafaig dhùmhail
congested traffic trafaig dhùmhlaichte
traffic warden uàrdan-trafaig
dense traffic trafaig dhùmhail
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
trafficway
slighe-trafaig
n(f)
trafficway - slighe-trafaig sctrafficways - slighean-trafaig iom
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
Cuspair: Coitcheann
training
trèanadh
n(m)
training - trèanaidh sc
training materials stuthan trèanaidh
student records training officer oifigear trèanaidh chlàran oileanach
Cuspair: Coitcheann
transfer
aisig
vb
transfer heat aisig teas
Cuspair: Coitcheann
transfer
aiseag
n(m)
transfer - aiseig sctransfer - aisig sctransfers - aiseagan iom
heat transfer aiseag teas
energy transfer aiseag lùtha
Cuspair: Coitcheann
transferring
ag aiseag
vb n
Cuspair: Coitcheann
transformation
cruth-atharrachadh
n(m)
transformation - cruth-atharrachaidh sctransformations - cruth-atharrachaidhean iom
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Cuspair: Coitcheann
transport
còmhdhail
n(f)
transport - còmhdhail sc
public transport còmhdhail phoblach
transport links ceanglaichean còmhdhail
transport routes slighean còmhdhail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
transportation
còmhdhail
n(f)
transportation - còmhdhala sctransportation - còmhdhalach sc
ferry transportation còmhdhail aiseig
railroad transportation còmhdhail rèile
ground transportation còmhdhail air talamh
water transportation còmhdhail uisge
air transportation còmhdhail adhair
space transportation còmhdhail fànais
Cuspair: Coitcheann
travel
siubhal
n(m)
travel - siubhail sc
travel and tourism siubhal agus turasachd
geography and travel cruinn-eòlas agus siubhal
geography of and travel in Africa cruinn-eòlas agus siubhal ann an Afraga
geography of and travel in ancient world cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh
geography of and travel in Asia cruinn-eòlas agus siubhal ann an Àisia
geography of and travel in Europe cruinn-eòlas agus siubhal anns an Roinn Eòrpa
geography of and travel in North America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath
geography of and travel in other areas cruinn-eòlas, agus siubhal ann an ceàrnaidhean eile
geography of and travel in South America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Deas
travel agent companaidh siubhail
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlas
travel agent
companaidh siubhail
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
treatment
làimhseachadh
n(m)
treatment - làimhseachaidh sc
historical treatment làimhseachadh eachdraidheil
geographic treatment làimhseachadh cruinn-eòlach
persons treatment làimhseachadh dhaoine
Cuspair: Coitcheann
tribe
treubh
tribe - treubha sctribe - trèibh sctribes - treubhan iom
Kayapo Amerindian tribe treubh Ameir-innseanach Kayapo
original native tribes tùsanaich
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
trophy
cupa
n(m)
trophy - cupa sctrophies - cupannan iom
Cuspair: Coitcheann
Tuesday
Dìmàirt
n(m)
Tuesday - Dìmàirt sc
Tues Dim
Tuesday night oidhche Mhàirt
Tuesday afternoon feasgar Dimàirt
Shrove Tuesday Dimàirt (na h-) Inide
Cuspair: Coitcheann
tutor
taoitear
n(m)
tutor - taoiteir sctutors - taoitearan iom
Cuspair: Coitcheann
tutor
oide
n(m)
tutor - oide sctutors - oidean iom
Cuspair: Coitcheann
tutorial
tràth-oideachaidh
n(m)
tutorial - tràth-oideachaidh sctutorials - tràthan-oideachaidh iom
Cuspair: Coitcheann
tutorial
leasan
n(m)
tutorials - leasain sctutorials - leasanan iom
online tutorials leasanan air-loidhne
Cuspair: Coitcheann
unassigned
bàn
adj
unassigned columns colbhan bàna
Cuspair: Coitcheann
uncertainty
mì-chinnt
n(f)
uncertainty - mì-chinnt scuncertainties - mì-chinntean iom
ideas of chance and uncertainty beachdan turchairt agus mì-chinnt
Cuspair: Coitcheann
unconscious
neo-mhothachadh
n(m)
unconscious - neo-mhothachaidh sc
the unconscious and the subconscious neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh
Cuspair: Coitcheann
underdeveloped
neo-leasaichte
adj
underdeveloped country dùthaich neo-leasaichte
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
unemployed
gun chosnadh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
unemployment
cion-cosnaidh
n(m)
unemployment - cion-cosnaidh sc
high unemployment cion-cosnaidh àrd
low unemployment cion-cosnaidh ìosal
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
unimaginable
do-smaoineachail
adj
Cuspair: Coitcheann
united
aonaichte
adj
United States Na Stàitean Aonaichte
United Arab Emirates Na h-Emirates Arabach Aonaichte
United Kingdom An Rìoghachd Aonaichte
Cuspair: Coitcheann
universal
coitcheann
adj
universal indicator taisbeanair coitcheann
Cuspair: Coitcheann
unjust
ain-dligheach
adj
unjust war cogadh ain-dligheach
Cuspair: Coitcheann
usage
cleachdadh
n(m)
usage - cleachdaidh scusages - cleachdaidhean iom
standard usage cleachdadh àbhaisteach
standard German usage cleachdadh stèidhichte na Gearmailtis
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
Cuspair: Coitcheann
use
feum
n(m/f)
use - feuma scuses - feuman iom
properties and uses feartan agus feuman
Cuspair: Coitcheann
use
cleachdadh
n(m) / n
use - cleachdaidh scuses - cleachdaidhean iom
land use cleachdadh-fearainn
land use zones sònaichean cleachdadh-fearainn
land use conflict còmhstri cleachdadh-fearainn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
user
cleachdadair
n(m) / n
user - cleachdadair scusers - cleachdadairean iom
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
utility
goireas
n(m)
utility - goireis scutilities - goireasan iom
household utilities goireasan taighe
Cuspair: Coitcheann
vacancy
àite falamh
n(m)
vacancy - àite fhalaimh scvacancies - àitean falamh iom
vacanies (eg in a hotel) rumannan falamh
Cuspair: Coitcheann
vacancy
dreuchd bhàn
n(f)
vacancy - dreuchd bhàin scvacancies - dreuchdan bàna iom
Cuspair: Coitcheann
vacant
saor
adj
vacanies (eg in a hotel) rumannan saor
Cuspair: Coitcheann
vacant
bàn
adj
vacant congregations coitheanalan bàna
Cuspair: Coitcheann
vacant
falamh
adj
vacant shop bùth fhalamh
vacant rooms (eg in a hotel) rumannan falamh
Cuspair: Coitcheann
value
luach
n(m)
value - luach scvalues - luachan iom
developing a culture of values a' leasachadh cultar luachan
values and citizenship Luachan agus Saoranachd
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Cuspair: Coitcheann
vandalism
bhandaileachd
n(f)
vandalism - bhandaileachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
Victoria
Bhictoria
n(f)
Victoria - Bhictoria sc
Victoria Cross Crois Bhictoria
Victoria Bridge Drochaid Bhictoria
Cuspair: Coitcheann
video
bhidio
n(m/f)
video - bhidio scvideos - bhidiothan iom
pop video bhidio pop
senior video conference technician àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conference co-labhairt bhidio
video editing gearradh bhidio
video conference technician teicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
Cuspair: Coitcheann
violence
ainneart
n(m)
violence - ainneirt sc
Cuspair: Coitcheann
violent
ainneartach
adj
violent person neach ainneartach
Cuspair: Coitcheann
visibility
faicsinneachd
n(f)
visibility - faicsinneachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
wage
tuarastal
n(m)
wage - tuarastail scwages - tuarastail iomwages - tuarastalan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
war
cogadh
n(m)
war - cogaidh scwars - cogaidhean iom
civil war cogadh catharra
The First World War A' Chiad Chogadh
The Great War An Cogadh Mòr
The Second World War An Dàrna Cogadh
war memorial carragh-cuimhne cogaidh
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
the Iraq War Cogadh Iraq
the Falklands War Cogadh nan Eilean Faclanach
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
just war theory teòiridh cogadh dligheach
just war cogadh dligheach
unjust war cogadh ain-dligheach
war poet bàrd cogaidh
World War Two An Dàrna Cogadh
World War One A' Chiad Chogadh
Cuspair: Coitcheann
warden
uàrdan
n(m)
warden - uàrdan scwardens - uàrdanan iom
traffic warden uàrdan-trafaig
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
warfare
cogadh
n(m)
warfare - cogaidh sc
chemical warfare cogadh ceimigeach
sea warfare cogadh mara
infantry warfare cogadh coisridh
mounted warfare cogadh eachraidh
Cuspair: Coitcheann
warrior
laoch
n(m)
warrior - laoich scwarriors - laoich iom
Cuspair: Coitcheann
warrior
gaisgeach
n(m)
warrior - gaisgich scwarriors - gaisgich iom
female warrior bana-ghaisgeach
Cuspair: Coitcheann
warrior
curaidh
n(m)
warrior - curaidh scwarriors - curaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
waste ground
talamh falamh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
water skiing
sgitheadh-uisge
n(m)
water skiing - sgithidh-uisge sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
wave
smèideadh
n(m)
wave - smèididh sc
waving a' smèideadh
Cuspair: Coitcheann
wax
cèir
n(f)
wax - cèire sc
industrial waxes cèir gnìomhachais
wax writing tablet clàr-sgrìobhaidh cèire
wax strip stiall cèire
waxing my legs a' cur cèir air mo chasan
Cuspair: Coitcheann
wealth
beairteas
n(m)
wealth - beairteis sc
measure of wealth tomhas beairteis
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
weaponry
armachd
n(f)
weaponry - armachd sc
nuclear weapons armachd niuclasach
Cuspair: Coitcheann
weather station
stèisean sìde
n phr
weather station circle cearcall stèisean-sìde
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
Wednesday
Diciadain
n(m)
Wednesday - Diciadain sc
Wed Dic
Wednesday night oidhche Chiadain
Wednesday morning madainn Diciadain
Ash Wednesday Diciadain na Luaithre
Cuspair: Coitcheann
welfare
sochairean
n(pl)
social welfare sochairean sòisealta
social welfare problems duilgheadasan shochairean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
welfare state stàit shochairen
Cuspair: Coitcheann
whisky
uisge-beatha
n(m)
whisky - uisge-beatha sc
whisky glass glainne uisge-beatha
a glass of whisky glainne uisge-beatha
different whiskys diofar sheòrsaichean uisge-beatha
whisky still poit-dhubh
Cuspair: Coitcheann
whiteboard
bòrd-geal
n(m)
whiteboard - bùird-gheal scwhiteboard - bùird-gheala iom
interactive whiteboards bùird-gheala eadar-ghnìomhail
Cuspair: Coitcheann
winter
geamhraich
vb
Cuspair: Coitcheann
winter
geamhradh
n(m)
winter - geamhraidh scwinters - geamhraidhean iom
cold of winter fuachd a' gheamhraidh
winter solstice grian-stad a' gheamhraidh
Cuspair: Coitcheann
wintering
a' geamhrachadh
vb n
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
Cuspair: Coitcheann
wisdom
gliocas
n(m)
wisdom - gliocais sc
Cuspair: Coitcheann
witch
bana-bhuidseach
n(f)
witch - bana-bhuidsich scwitches - bana-bhuidsichean iom
Cuspair: Coitcheann
woody
fiodhach
adj
woody plants lusan fiodhach
Cuspair: Coitcheann
work
obair
n(f)
work - obrach scwork - oibre scworks - obraichean iomworks - oibrichean iom
general works obraichean coitcheann
temporary work obair shealach
good work obair mhath
associations for religious works comainn airson obair creideimh
bibliographies of works from specific places clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
Christian organization, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
computer science, information and general works saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
of anonymous and pseudonymous works sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn
passage work obair-earrainn
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
prohibited works, forgeries and hoaxes sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh
skills for work sgilean airson obair
small forge work obair teallach beag
spring work obair an earraich
Virtual Work Experience Eòlas-fuadain air Obair
work unit aonad-obrach
Cuspair: Coitcheann
worksheet
duilleag-obrach
n(f)
worksheet - duilleig-obrach scworksheets - duilleagan-obrach iom
Cuspair: Coitcheann
workshop
bùth-obrach
n(f)
workshop - bùth-obrach scworkshops - bùthan-obrach iomworkshops - bùithtean-obrach iomworkshops - bùithean-obrach iom
home workshops bùthan-obrach na dachaigh
Cuspair: Coitcheann
world
cruinne
n(m)
world - cruinne sc
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
World Wide Web Consortium Co-bhanntachd Lìon na Cruinne
world market margaid chruinneil
world trade malairt chruinneil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheann
writer
sgrìobhadair
n(m)
writer - sgrìobhadair scwriters - sgrìobhadairean iom
writer's craft ceàird an sgrìobhadair
Cuspair: Coitcheann
writer
sgrìobhaiche
n(m)
writer - sgrìobhaiche scwriters - sgrìobhaichean iom
"Writer's Craft" "Ceàird an Sgrìobhaiche"
Cuspair: Coitcheann
writing
sgrìobhadh
n(m)
writing - sgrìobhaidh scwritings - sgrìobhaidhean iom
writing systems siostaman sgrìobhaidh
English writing system siostam sgrìobhaidh na Beurla
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
writing paper pàipear-sgrìobhaidh
creative writing sgrìobhadh cruthachail
Cuspair: Coitcheann
Zombie
Sombaidh
n(m)
Zombie - Sombaidh scZombies - Sombaidhean iom
Cuspair: Coitcheann
zone
àrainn
n(f)
zone - àrainn(e) sczones - àrainnean iom
parent zone àrainn phàrantan
Cuspair: Coitcheann

 

Print Friendly and PDF