Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


abbreviation
giorrachadh
n(m)
abbreviation - giorrachaidh scabbreviations - giorrachaidhean iom
Cuspair: Cànan
address
òraid
n(f)
speech - òraide scspeeches - òraidean iom
Cuspair: Cànan
adjective
buadhair
n(m)
adjective - buadhair scadjectives - buadhairean iom
Cuspair: Cànan
adverb
co-ghnìomhair
n(m)
adverb - co-ghnìomhair scadverbs - co-ghnìomhairean iom
adverbial phrase abairt cho-ghnìomhaireach
Cuspair: Cànan
Afro-Asiatic
Afro-Àisianach
adj
Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach
Afro-Asiatic literatures litreachasan Afro-Àisianach
non-Semitic Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
Cuspair: Cànan
Altaic
Altaig
n(f)
Altaic - Altaig sc
Cuspair: Cànan
Altaic
Altaig
adj
Altaic languages cànanan Altaig
Cuspair: Cànan
Arabic
Arabais
n(f)
Arabic - Arabais sc
Cuspair: Cànan
article
artaigil
n(m)
article - artaigil scarticles - artaigilean iom
Cuspair: Cànan
article
alt
n(m)
article - uilt scarticles - altan iom
Cuspair: Cànan
Austronesian
Astronìsianach
adj
Austronesian languages cànanan Astronìsianach
Austronesian literatures litreachasan Astronìsianach
Cuspair: Cànan
bilingual
dà-chànanach
adj
bilingual children clann dà-chànanach
Cuspair: Cànan
case
tuiseal
n(m)
case - tuiseil sccases - tuisealan iom
nominative case tuiseal ainmneach
vocative case tuiseal gairmeach
genitive case tuiseal ginideach
dative case tuiseal tabhartach
Cuspair: Cànan
case
suidheachadh
n(m)
case - suidheachaidh sccases - suidheachaidhean iom
possessive case suidheachadh ceangailte
prepositional case suidheachadh roimhearach
vocative case suidheachadh gairmeach
preposition + possessive case roimhear + suidheachadh ceangailte
nominal case suidheachadh ainmneach
Cuspair: Cànan
Catalan
Catalan
adj
Cuspair: Cànan
Catalan
Catalan
n(m)
Catalan - Catalan sc
collections in French, Occitan and Catalan cruinneachaidhean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
Catalan literatures litreachasan Catalan
Cuspair: Cànan
Celtic
Ceilteach
adj
Celtic languages cànanan Ceilteach
Celtic literatures litreachasan Ceilteach
Celtic Sea am Muir Ceilteach
Cuspair: Cànan
comparative
coimeasach
adj
comparative psychology saidhceòlas coimeasach
comparative adjective buadhair coimeasach
noun/adjective ainmear/buadhair
superlative adjective buadhair feabhasach
Cuspair: Cànan
composition
aiste
n(f)
composition - aiste sccompositions - aistean iom
descriptive essay aiste dhealbhach
Cuspair: Cànan
conjunction
naisgear
n(m)
conjunction - naisgeir scconjunctions - naisgearan iom
Cuspair: Cànan
criticism
breithneachadh
n(m)
criticism - breithneachaidh sc
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
history, description and criticism eachdraidh, iomradh agus breithneachadh
Cuspair: Cànan
dative
tabhartach
adj
dative case tuiseal tabhartach
Cuspair: Cànan
dialectology
eòlas-dualchainnt
n(m)
dialectology - eòlais-dualchainnt sc
dialectology and historical linguistics eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil
Cuspair: Cànan
Dravidian
Drabhaidianach
adj
Dravidian languages cànanan Drabhaidianach
Cuspair: Cànan
Dravidian
Drabhaidianach
n(f)
Dravidian - Drabhaidianaich sc
Cuspair: Cànan
English
Beurla
n(f)
English - Beurla sc
English humour àbhachdas Beurla
learn English ionnsaich Beurla
English literature litreachas Beurla
English class clas Beurla
English language variations diofar riochdan na Beurla
Old English Seann Bheurla
standard English usage cleachdadh stèidhichte na Beurla
Cuspair: Cànan
essay
aiste
n(f)
essay - aiste scessays - aistean iom
German essays aistean Gearmailtis
Cuspair: Cànan
essayist
aistear
n(m)
essayist - aisteir scessayists - aistearan iom
Cuspair: Cànan
etymology
freumh-fhaclachd
n(m)
etymology - freumh-fhaclachd sc
Italian etymology freumh-fhaclachd na h-Eadailtis
classical Greek etymology freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich
Cuspair: Cànan
fiction
ficsean
n(m)
fiction - ficsein sc
French fiction ficsean Fraingis
Cuspair: Cànan
French
Fraingis
n(f)
French - Fraingis sc
French satire aoireadh Fraingis
French grammar gràmar na Fraingis
French Guiana Guiana na Frainge
French poetry bàrdachd Fhraingis
standard French usage cleachdadh stèidhichte na Fraingis
Cuspair: Cànan
Gaelic
Gàidhlig
n(f)
Gaelic - Gàidhlig sc
fluent Gaelic Gàidhlig fhileanta
Gaelic books leabhraichean Gàidhlig
Gaelic examination deuchainn Ghàidhlig
Gaelic room rùm na Gàidhlig
Gaelic (Learners) - National Qualification Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh) - Teisteanais Nàiseanta
Gaelic learners luchd-ionnsachaidh Gàidhlig
Gaelic academic development leasachadh acadaimigeach Gàidhlig
Gaelic Content Officer Oifigear Susbaint Gàidhlig
Gaelic Development Officer Oifigear Leasachaidh Gàidhlig
Gaelic Project Manager Manaidsear Phròiseactan Gàidhlig
Gaelic Staff Development Administrator Rianaire Leasachadh Luchd-obrach Gàidhlig
Gaelic Technology Service Developer Neach-leasachaidh Seirbheis Teicneòlais Gàidhlig
Manager of Gaelic Strategy Development Manaidsear Leasachadh Ro-innleachd Gàidhlig
Gaelic Medium Education Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
Gaelic education foghlam Gàidhlig
Cuspair: Cànan
genitive
ginideach
adj
genitive case tuiseal ginideach
Cuspair: Cànan
German
Gearmailtis
n(f)
German - Gearmailtis sc
German - National Qualifications Gearmailtis - Teisteanais Nàiseanta
German and related languages Gearmailtis agus cànanan co-cheangailte
German dictionaries faclairean Gearmailtis
German grammar gràmar na Gearmailtis
German language variations diofar riochdan na Gearmailtis
German writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Gearmailtis
standard German usage cleachdadh stèidhichte na Gearmailtis
Cuspair: Cànan
Germanic
Gearmainig
adj
Germanic languages cànanan Gearmainig
Germanic religion creideamh Gearmainig
literatures of Germanic languages litreachasan nan cànan Gearmainig
serials in Germanic languages irisean ann an cànanan Gearmainig
Cuspair: Cànan
grammar
gràmar
n(m)
grammar - gràmair sc
Gaelic grammar gràmar na Gàidhlig
classical Greek grammar gràmar na Greugais chlasaigich
Cuspair: Cànan
Greek
Greugais
n(f)
Greek - Greugais sc
Greek literature litreachas Greugais
preclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach
classical Greek Greugais chlasaigeach
modern Greek literature litreachas Greugais nuadh
postclassical Greek Greugais iar-chlasaigeach
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
classical Greek usage cleachdadh na Greugais chlasaigich
Cuspair: Cànan
Hellenic
Greugach
adj
Hellenic languages cànanan Greugach
Hellenic literatures litreachasan Greugach
other Hellenic languages cànanan Greugach eile
Cuspair: Cànan
Hyperborean
Haipearborach
n(f)
Hyperborean - Haipearboraich sc
Cuspair: Cànan
Hyperborean
Haipearborach
adj
Hyperborean languages cànanan Haipearborach
Cuspair: Cànan
imperative
àithneach
adj
imperative mood modh àithneach
Cuspair: Cànan
Indo-European
Indo-Eòrpach
adj
East Indo-European Indo-Eòrpach an Ear
Indo-European languages cànanan Indo-Eòrpach
Indo-European literatures litreachasan Indo-Eòrpach
Cuspair: Cànan
intransitive
neo-aisigeach
adj
intransitive verb gnìomhar neo-aisigeach
Cuspair: Cànan
Italian
Eadailtis
n(f)
Italian - Eadailtis sc
Italian dictionaries faclairean Eadailtis
Italian poetry bàrdachd Eadailtis
standard Italian usage cleachdadh stèidhichte na h-Eadailtis
Cuspair: Cànan
Italic
Eadailig
n(f)
Italic - Eadailig sc
literatures of other Italic languages litreachasan nan cànan Eadailig eile
Italic languages cànanan Eadailig
Cuspair: Cànan
iterative
ath-dhèanamh
adj
Cuspair: Cànan
language
cànan
n(m/f)
language - cànain sclanguages - cànanan iom
modern foreign languages environment àrainneachd nuadh -chànanan coimheach
sign languages cànanan soidhne
native languages cànanan dùthchasach
classical languages cànanan clasaigeach
modern languages nuadh-chànanan
using knowledge about language a' cleachdadh eòlas mu chànan
Cuspair: Cànan
language laboratory
cainnt-lann
n(f)
language laboratory - cainnt-lainn sclanguage laboratories - cainnt-lannan iom
Cuspair: Cànan
Latin
Laideann
n(f)
Latin - Laidinn sc
classical Latin Laideann chlasaigeach
classical Latin dictionaries faclairean Laideann chlasaigeach
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
postclassical and vulgar Latin Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann
Latin lyric poetry bàrdachd lirig Laidinn
old Latin seann Laideann
Cuspair: Cànan
Latvian
Latbhianais
n(f)
Latvian - Latbhianais sc
Cuspair: Cànan
letter
litir
n(f)
letter - litreach scletters - litrichean iom
Latin letters Litrichean Laidinn
letters of the alphabet litrichean na h-aibidil
capital letter litir mhòr
small letter litir bheag
letters to a friend litrichean gu caraid
Cuspair: Cànan
literate
litearra
adj
Cuspair: Cruinn-eòlasCànanCoitcheann
literature
litreachas
n(m)
literature - litreachais scliteratures - litreachasan iom
Afro-Asiatic literatures; Semitic literatures litreachasan Afro-Àisianach; litreachasan Seimitig
Austronesian and other literatures litreachasan Astro-innseach agus cànanan eile
classical and modern Greek literatures litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh
devotional literature litreachas adhraidh
East Indo-European and Celtic literatures litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach
Hellenic literatures; classical Greek litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach
Italian, Romanian and related literatures Eadailtis, Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
Italic literatures; Latin literature litreachasan Eadailig; litreachas Laidinn
Latin and Italic literatures litreachasan Laidinn agus Eadailig
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
literatures of East and Southeast Asia litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
literatures of Germanic languages litreachasan nan cànan Gearmainig
literatures of other Italic languages litreachasan nan cànan Eadailig eile
literatures of other languages litreachasan cànanan eile
literatures of Romance languages litreachasan nan cànan Romansach
modern Greek literature litreachas Grèugais nuadh
non-Semitic Afro-Asiatic literatures litreachasan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
Occitan and Catalan literatures litreachasan Occitan agus Catalan
other Germanic literatures litreachasan eile nan cànan Gearmainig
other literatures litreachasan eile
Portuguese literature litreachas Portagailis
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Romanian and related literatures litreachasan Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Spanish and Portuguese literatures litreachasan Spàinntis agus Portagailis
Cuspair: Cànan
native
dùthchasach
adj
native languages cànanan dùthchasach
North American native languages cànanan dùthchasach Ameireaga a Tuath
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Cuspair: Cànan
nominative
ainmneach
adj
nominative case tuiseal ainmneach
Cuspair: Cànan
non-Semitic
neo-Sheimitig
adj
non-Semitic languages cànanan neo-Sheimitig
non-Semitic literatures litreachasan neo-Sheimitig
non-Semitic Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
Cuspair: Cànan
noun
ainmear
n(m)
noun - ainmeir scnouns - ainmearan iom
noun ainmear
noun ainmear (fireannta)
verbal noun gnìomh-ainmear
noun/adjective ainmear/buadhair
Cuspair: Cànan
Occitan
Occitan
adj
Cuspair: Cànan
Occitan
Occitan
n(m)
Occitan - Occitan sc
Occitan literatures litreachasan Occitan
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
Cuspair: Cànan
offensive
mì-mhodhail
adj
Cuspair: Cànan
phonetic
foneataig
n(f)
phonetic - foneataig scphonetics - foneataigean iom
Cuspair: Cànan
phonetics
foneataigs
n(f)
phonetics - foneataigs sc
phonology and phonetics foneòlas agus foneataigs
Cuspair: Cànan
phonics
fonaigs
n(f)
phonics - fonaigs sc
phonics book leabhar fonaigs
Cuspair: Cànan
phonology
foneòlas
n(m)
phonology - foneòlais sc
French phonology foneòlas na Fraingis
Cuspair: Cànan
plural
iomarra
adj
Cuspair: Cànan
plural
iolra
adj
Cuspair: Cànan
poetry
bàrdachd
n(f)
poetry - bàrdachd sc
epic poetry bàrdachd eapaig
lyric poetry bàrdachd lirig
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
dramatic poetry bàrdachd dhramataigeach
Gaelic poetry bàrdachd Ghàidhlig
descriptive poetry bàrdachd thuairisgeulach
Cuspair: Cànan
Polish
Pòlainnis
n(f)
Polish - Pòlainnis sc
Cuspair: Cànan
Portuguese
Portagailis
n(f)
Portuguese - Portagailis sc
serials in Portuguese irisean ann am Portagailis
Portuguese literature litreachas Portagailis
Cuspair: Cànan
postclassical
iar-chlasaigeach
adj
postclassical Greek Greugais iar-chlasaigeach
postclassical Latin Laideann Iar-chlasaigeach
Cuspair: Cànan
preclassical
ro-chlasaigeach
adj
preclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach
Cuspair: Cànan
prefix
ro-leasachan
n(m)
prefix - ro-leasachain scprefices - ro-leasachain iom
Cuspair: Cànan
preposition
roimhear
n(m)
preposition - roimheir scprepositions - roimhearan iom
prepositional case suidheachadh roimhearach
prepositional pronoun riochdair roimhearach
preposition + possessive case roimhear + suidheachadh ceangailte
prepositional phrase abairt roimhearach
Cuspair: Cànan
pronoun
riochdair
n(m)
pronoun - riochdair scpronouns - riochdairean iom
personal pronoun riochdair pearsanta
prepositional pronoun riochdair roimhearach
Cuspair: Cànan
pronounciation
fuaimneachadh
n(m)
pronounciation - fuaimneachaidh scpronounciations - fuaimneachaidhean iom
Cuspair: Cànan
rhetoric
reatoraig
n(m)
rhetoric - reatoraig sc
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Cuspair: Cànan
Romance
Romansach
adj
Romance languages cànanan Romansach
Cuspair: Cànan
Romanian
Romànianais
n(f)
Romanian - Romànianais sc
encyclopedias in Romanian leabhraichean mòr-eòlais ann an Romànianais
Romanian literatures litreachasan Romànianais
Cuspair: Cànan
Romansch
Romànais
n(f)
Romansch - Romànais sc
Cuspair: Cànan
Russian
Ruisis
n(f)
Russian - Ruisis sc
Cuspair: Cànan
Russian
Ruiseanais
n(f)
Russian - Ruiseanais sc
Cuspair: Cànan
Scandinavian
Lochlannach
adj
encyclopedias in Scandinavian languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Lochlannach
Scandinavian languages cànanan Lochlannach
collections in Scandinavian languages cruinneachaidhean anns na cànanan Lochlannach
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
Cuspair: Cànan
Scots
Albais
n(f)
Cuspair: Cànan
Scots
Scots
n(f)
Cuspair: Cànan
Semitic
Seimitig
adj
Semitic languages cànanan Seimitig
Semitic literatures litreachasan Seimitig
Cuspair: Cànan
singular
singilte
adj
first person singular a' chiad phearsa singilte
Cuspair: Cànan
slang
mith-chainnt
n(f)
slang - mith-chainnt scslangs - mith-chainntean iom
Cuspair: Cànan
Slavic
Slàbhach
adj
Slavic languages cànanan Slàbhach
encyclopedias in Slavic languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Slàbhach
collections in Slavic languages cruinneachaidhean anns na cànanan Slàbhach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
Cuspair: Cànan
Spanish
Spàinn(t)is
n(f)
Spanish - Spàinn(t)is sc
Spanish dictionaries faclairean Spàinntis
Spanish language variations diofar riochdan na Spàinntis
Spanish phonology foneòlas na Spàinntis
Standard Spanish usage cleachdadh stèidhichte na Spàinntis
collections in Spanish cruinneachaidhean ann an Spàinntis
Cuspair: Cànan
speech
òraid
n(f)
speech - òraide scspeeches - òraidean iom
thoir seachad òraid deliver a speech
French speeches òraidean Fraingis
Cuspair: Cànan
spelling
litreachadh
n(m)
spelling - litreachaidh sc
Cuspair: Cànan
suffix
iar-leasachan
n(m)
suffix - iar-leasachain scsuffices - iar-leasachain iom
Cuspair: Cànan
superlative
feabhasach
adj
superlative adjective buadhair feabhasach
Cuspair: Cànan
terminology
briathrachas
n(m)
terminology briathrachais
internet terminology briathrachas eadar-lìn
stòr-dàta briathrachais Gàidhlig Gaelic terminology database
computer terminology briathrachas coimpiutaireachd
computing terminology briathrachas coimpiutaireachd
Cuspair: Cànan
transitive
aisigeach
adj
transitive verb gnìomhar aisigeach
Cuspair: Cànan
translate
tionndaidh
vb
Cuspair: Cànan
translating
a' tionndadh
vb n
Cuspair: Cànan
translation
tionndadh
n(m)
translation - tionndaidh sctranslations - tionndaidhean iom
Cuspair: Cànan
Uralic
Uralaig
adj
Uralic languages cànanan Uralaig
Cuspair: Cànan
Uralic
Uralaig
n(f)
Uralic - Uralaig sc
Cuspair: Cànan
verb
gnìomhair
n(m)
verb - gnìomhair scverbs - gnìomhairean iom
verbal noun gnìomh-ainmear
Cuspair: Cànan
vocative
gairmeach
adj
vocative case tuiseal gairmeach
vocative case suidheachadh gairmeach
Cuspair: Cànan
word
facal
n(m)
word - facail scwords - facail iomwords - faclan iom
word problem ceist-teacsa
word for word facal air an fhacal
password facal-faire
Cuspair: Cànan

 

Print Friendly and PDF