Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Fàilte chun 'An Seotal' - an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

An Seotal

Cuimsean agus Amasan

’S e stòr-dàta briathrachais a tha anns ‘An Seotal’ a tha ag amas gu sònraichte air cuspairean a tha gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil, ach fosgailte do luchd-cleachdaidh sam bith.

Seotal app available for iOS and Android

Facal an Latha

Briathrachas Nuadh-eòlas Modern Studies list

Glosaraidh Gàidhlig - BeurlaMolaidhean

A bheil briathrachas a dhìth oirbh, no a bheil beachd agaibh air eadar-theangachadh? Leig fios thugainn!

Mol facal

Facal na thràth

Cha sgeul rùin e is fios aig triùir air

It is no secret when three know it

Dealbh: Flickr

Mìneachadh gràmair

Coimhead ri liosta den bhriathrachas gràmair a th' air a chleachdadh anns an stòr-dàta seo.

Mìneachadh gràmair