Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Chan eil an litir seo anns an aibidil Ghàidhlig – cha bhi i a’ nochdadh ach ann am facail-iasaid

x-axis
x-axis
n(m/f)
x-axis - x-axis poss cx-axes - x-axes pl
air an x-axis on the x-axis
Subject: Mathematics